Dohodki iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo (velja od 01.01.2013)

18.01.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago1. OPREDELITEV DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

1.1 DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA PO DELOVNOPRAVNI UREDITVI

Pri obravnavi dohodkov iz delovnega razmerja je treba ločiti delovnopravni in davčni vidik.

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12) v prvem odstavku 37. člena določa, da dohodek iz delovnega razmerja vključuje zlasti:

1. plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije,

2. regres za letni dopust, jubilejno nagrado, …

Preberi do konca - Dohodki iz delovnega razmerja – splošno pojasnilo (velja od 01.01.2013)

Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)

17.01.2013 0

I. DEL

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov spreminjajo in dopolnjujejo določbe:

1. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS in 87/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju);

2. Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 …

Preberi do konca - Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)

Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1.1.2013 dalje

16.01.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZ uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12) se spreminja način obračunavanja prispevkov za socialno varnost od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

V tem pojasnilu povzemamo ureditev glede obračuna dohodnine ter pojasnjujemo ureditev glede obračuna prispevkov za socialno varnost od odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki velja za izplačila tovrstnih odpravnin od 1. januarja 2013 dalje.

Dohodki iz delovnega razmerja se po splošnem pravilu v celoti obdavčijo z dohodnino in …

Preberi do konca - Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1.1.2013 dalje

Odpravnina po 188. členu ZUJF in obdavčitev z dohodnino

15.01.2013 0

Prejeli smo vprašanja davčnih zavezancev v zvezi z davčno obravnavo odpravnine po 188. členu Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF). V zvezi s tem smo pridobili pojasnili Ministrstva za pravosodje in javno upravo (v nadaljevanju MPJU) in Ministrstva za finance, ki ju v nadaljevanju povzemamo.

ZUJF v 188. členu ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Skladno s to določbo pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine …

Preberi do konca - Odpravnina po 188. členu ZUJF in obdavčitev z dohodnino

Davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem, doseženega po 1.1.2013 v skladu z ZDoh-2

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZ novelo Zakona o dohodnini – ZDoh-2L, ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 94, dne 10. 12. 2012, se uvaja cedularna obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanec ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti. To pomeni, da se skladno s 135.č členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) v tem primeru dohodek iz oddajanja premoženja v najem obdavčuje cedularno po proporcionalni davčni …

Preberi do konca - Davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem, doseženega po 1.1.2013 v skladu z ZDoh-2

Obvestilo v zvezi z začetkom uporabe spremembe 94. člena ZDDV-1

V zvezi z začetkom uporabe spremembe 94. člena ZDDV-1 glede povišanja praga pojasnjujemo:

Povišanje praga s 25.000 na 50.000 evrov obdavčljivega prometa je vezano na odobritev Sveta za odstopanje od člena 287 Direktive Sveta 2006/112/ES, zato je s 27. členom predpisana tudi prehodna ureditev za uporabo 94. člena ZDDV-1, in sicer bodo davčni zavezanci višji prag uporabljali s prvim dnem drugega koledarskega meseca, ki sledi mesecu objave obvestila o objavi Izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Republiki Sloveniji za uporabo …

Preberi do konca - Obvestilo v zvezi z začetkom uporabe spremembe 94. člena ZDDV-1
1 2