Dodatni podatki o izplačanih dohodkih – vprašanja in odgovori

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago1. Ali v podatku B01 Plača vpisujejo tudi nadure?

Da, v polje B01 se vpišejo ure in znesek dohodka od opravljenih ur (rednih in nadur) in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca.

2. V javni upravi se obračunavajo plače po normiranih urah. V obračunu so tudi dejanske ure. Ali se v B01 Plača poroča dejanske ali normirane ure?

V polju B01 se poroča o dejanskih urah.

3. Ali se v polje B06 Povračila stroškov do uredbe vlade – stroški službene

Preberi do konca - Dodatni podatki o izplačanih dohodkih – vprašanja in odgovori

Spremembe na individualnem REK obrazcu, ki se nanašajo na izračun davčnega odtegljaja in medletnega uveljavljanja olajšav – vprašanja in odgovori

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago1. Ali bodo v primeru izplačila plač v dveh ali več delih uvedene kontrole izračunanega davčnega odtegljaja ob oddaji REK obrazca?

Davčni nadzor v zvezi s pravilnostjo izračunanega davčnega odtegljaja od dohodkov iz delovnega razmerja, ki se izplačujejo v dveh ali več delih, se bo vršil naknadno in ne ob sami oddaji REK obrazca.

2. Ali se v poljih D02 Splošna olajšava in D04 Osebna olajšava za 100 % invalidnost poroča znesek, ki je bil upoštevan, ali se poroča

Preberi do konca - Spremembe na individualnem REK obrazcu, ki se nanašajo na izračun davčnega odtegljaja in medletnega uveljavljanja olajšav – vprašanja in odgovori

Izpolnjevanje individualnega REK obrazca – vprašanja in odgovori

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoIZPOLNJEVANJE INDIVIDUALNEGA REK OBRAZCA

1. Kateri prispevki, ki se ne obračunajo, se lahko vpišejo v polje A075 Prispevki za socialno varnost delojemalcev oziroma zavarovancev – skupaj?

Vpišejo se obvezni prispevki za socialno varnost, ki se ne obračunajo in plačajo od izplačanega dohodka, upoštevajo pa se pri izračunu davčnega odtegljaja (na primer prispevki za socialno varnost verskih delavcev, prispevki za socialno varnost zaposlenih v tujini).

2. Pri podatkih A004b naslov nerezidenta, ki nima slovenske davčne številke in A004c kraj prebivanja

Preberi do konca - Izpolnjevanje individualnega REK obrazca – vprašanja in odgovori

Sprememba REK-2 obrazca – vprašanja in odgovori

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago1. Do sedaj smo najemnine, ki so izplačane fizični osebi za več parcel ali več enot poslovnih prostorov, združevali v eno izplačilo, ker v enem REK obrazcu nismo smeli ponoviti davčne številke prejemnika dohodka. Sedaj se v podatek A030 poroča identifikator vrste premoženja in bodo izplačila morala biti razbita. Ali to pomeni, da se omejitev večkratnega pojavljanja davčne številke v enem XML umakne?

Tudi v bodoče bo omogočeno predložiti le en individualni REK obrazec za posamezno fizično osebo – …

Preberi do konca - Sprememba REK-2 obrazca – vprašanja in odgovori

Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave izplačila odpravnine ob upokojitvi. V dopisu zavezanec navaja, da je delavec na podlagi 132. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 13/13) upravičen do odpravnine ob upokojitvi, če je bil pri delodajalcu zaposlen 5 let. Ker Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08) v 10. členu ne določa omejitve 5 let, zavezanca zanima, ali je …

Preberi do konca - Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let

Prispevek za zaposlovanje – Pogodbe o zaposlitvi za (ne)določen čas

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago39. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Ur. l. RS, št. 21/13) določa višino prispevka delodajalca za primer brezposelnosti. Delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, je oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti. Delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pa plačuje prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja …

Preberi do konca - Prispevek za zaposlovanje – Pogodbe o zaposlitvi za (ne)določen čas
1 2 3 4 5 59