Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce

Logo-DURS-racunovodstvo-Vitago156. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13) določa delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce. Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 153. člena ZPIZ-2 (delodajalci in izplačevalci nadomestil) so po tej določbi oproščeni plačila prispevkov delodajalca v višini:

  • 30 % za delavce, ki so dopolnili 60 let starosti,
  • 50 % za delavce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku
Preberi do konca - Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce

Spodbuda za zaposlovanje po zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb. V zvezi z izvajanjem navedene določbe smo pridobili mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga povzemamo v nadaljevanju.

Skladno z 2. členom ZIUPTDSV je delodajalec, ki v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno …

Preberi do konca - Spodbuda za zaposlovanje po zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev – izpolnjevanje starostnega pogoja

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoNa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je naslovilo večje število vprašanj v zvezi z novo pokojninsko in invalidsko zakonodajo ter z zakonodajo, ki ureja trg dela in zaposlovanje. V nadaljevanju posredujemo pojasnilo k vprašanju II.1, ki se nanaša na 157. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Ur. list RS, št. 96/2012, 39/2013 in in 63/2013-ZIUPTDSV), ostala vprašanja pa odstopamo v pristojno reševanje Direktoratu za trg dela in zaposlovanje.

Določba prvega odstavka …

Preberi do konca - Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev – izpolnjevanje starostnega pogoja

Pojasnilo v zvezi s knjigovodstvom na kmetiji po 1. 1. 2014

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec prosi za odgovore na vprašanja v zvezi z obveznim knjigovodstvom na kmetijah po 1. 1. 2014. Zanima ga:

 

  •  na kakšen način lahko kmetje ugotovijo, ali presegajo mejni znesek 7.500 eurov skupnega dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost in so dolžni 1. 1. 2014 ugotavljati davčno osnovo od tega dohodka na podlagi dejanskih prihodkov,
  • ali se tudi prejete subvencije štejejo v skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in
  • ali bo Davčna uprava Republike
Preberi do konca - Pojasnilo v zvezi s knjigovodstvom na kmetiji po 1. 1. 2014

Dobava blaga z montažo in DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčne obravnave dobave blaga z montažo, pri čemer nemški davčni zavezanec v okviru izvajanja svojih pogodbenih obveznosti vnaša v Slovenijo blago iz držav članic EU, kakor tudi iz tretjih držav.

Direktiva 2006/112/ES v prvem odstavku 36. člena določa, da se kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, pridobitelj ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali druga oseba za njegov račun s poskusnim zagonom ali brez njega, za kraj dobave šteje kraj, …

Preberi do konca - Dobava blaga z montažo in DDV

Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence po 62.c členu ZIPRS1314 in dohodnina

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoObveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 46 dne 29. 5. 2013, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314. Skladno s 16. členom ZIPRS1314 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon.

V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo regresa za leto 2012 za javne uslužbence, ki …

Preberi do konca - Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence po 62.c členu ZIPRS1314 in dohodnina
1 2 3 4 5 6 59