Financiranje je lahko tudi konkurenčna prednost izvoznika

Izvozna podjetja, ki predstavljajo gonilo gospodarskega razvoja, se soočajo z različnimi oblikami tveganj na tujih trgih, zato je pomembno, da je vsakršno ustrezno prilagojeno poslovnemu modelu in ciljem poslovanja.

Poleg običajnih kreditnih produktov je pri izvozno usmerjenih podjetjih pogosta uporaba drugih načinov financiranja, kot je prodaja terjatev, financiranje kupca, financiranje preko prejetih avansov, financiranje na osnovi akreditivnih poslov in podobno. Izvoznikom so na voljo tudi različne nacionalne in evropske sheme za pridobivanje nepovratnih ali povratnih sredstev.

Mnogi se povezujejo v konzorcije, pri čemer rezultat ni samo ugodnejše financiranje, temveč tudi delitev znanja in izkušenj z izbranimi partnerji.

Izognite se tveganju, ne priložnostim

Ne zgodi se tako redko, da slovensko podjetje vstopa na tuji , kot je na primer Rusija, Ukrajina, Turčija, ali na trge nekdanje Jugoslavije, pa kljub svoji konkurenčni ponudbi in kakovosti izdelkov ali storitev, ni izbrano za dobavitelja. Eden izmed pogostih razlogov, da izberejo konkurenčno podjetje iz tujine, je, ker kupcu ponudi tudi financiranje. Kadar pa financiranje ni pogoj kupca, lahko to za izvoznika predstavlja konkurenčno prednost.

Zaradi slabše razvitega trga in tudi slabših pogojev financiranja na nekaterih tujih trgih, podjetja s slovenskimi v tujini pogosto pogojujejo z možnostjo financiranja pri slovenski banki. Zato je priporočljivo, da slovensko podjetje seznani banko s povpraševanjem za financiranje že dovolj zgodaj, da se lahko banka vključi že pri dogovorih o komercialnih pogojih oziroma, če je le možno, še pred oddajo ponudbe. Takrat je namreč najlažje najti najboljšo rešitev.

Različne možnosti financiranja izvoza

Financiranje kupcev lahko poteka na več načinov, neposredno tujemu kupcu ali pa preko kupčeve banke. Namen kredita je v obeh primerih financiranje slovenskega izvoza blaga. Ta oblika financiranja je običajna za kredite večjih zneskov in daljših ročnosti ter posebej primerna za strojev, opreme in za investicijske projekte v tujini (kot npr. izgradnja hotelov, poslovnih stavb, postavitev proizvodnih linij).

Financiranje kupca se lahko izvede v obliki odloga plačila po akreditivu (postfinanciranje akreditiva), ki ga banka odobri kupčevi banki pod pogojem, da je kot plačilni instrument predviden dokumentarni akreditiv. Tuja banka s tem pridobi ugoden vir financiranja. Čeprav gre pri postfinanciranju akreditiva za direkten dogovor med dvema bankama, lahko izvoznik svojega kupca opozori na to obliko financiranja, ki je sicer povsem običajna oblika financiranja v CIS državah, Turčiji in nekaterih državah bližnjega Vzhoda.

Rešitev za srednja in

Slovenski izvozniki se soočajo z vedno močnejšo konkurenco na vseh trgih, na katerih poslujejo, predvsem z vedno daljšimi plačilnimi pogoji, ki postajajo obremenjujoči za podjetja.

Ena od rešitev take situacije je prodaja terjatev iz naslova akreditiva, s katero slovenski izvoznik na osnovi kupčevega akreditiva z odloženim plačilom proda terjatev iz naslova omenjenega akreditiva. Rešitev je še zlasti primerna za manjša in srednje velika hitro rastoča podjetja, pa tudi podjetja, ki aktivno upravljajo s tveganji posameznih kupcev, saj omogoča večjo prodajo obstoječim kupcem brez preseganja limitov oz. dovoljene izpostavljenosti do kupca.

Če so terjatve zavarovane z dokumentarnim akreditivom ali plačilno garancijo, si izvoznik zagotovi tudi nižji strošek odkupa terjatev, saj slovenska banka prevzema tveganje plačila kupčeve banke, ki ima v večini primerov boljšo boniteto kot kupec.

Z odkupom terjatev po akreditivu si lahko izvoznik poleg zavarovanja komercialnega tveganja (tveganja neplačila) zagotovi cenejši vir financiranja, hkrati pa zmanjša izpostavljenost do določenega kupca, trga ali banke, saj slovenska banka prevzema tveganje plačila kupčeve banke, ki ima v večini primerov boljšo boniteto kot kupec.

Vir: , 11. 4. 2016, http://www.finance.si/

Sorodni članki: