Dopolnilna dejavnost ali “Popoldanski s.p.”

ali je danes zelo razširjena oblika opravljanja dejavnosti. Pa si danes poglejmo pravno opredelitev takšne dejavnosti, saj se je v praksi spremenila definicija, ki je včasih opredeljevala takšno obliko opravljanja dejavnosti kot popoldansko obrt.

Z uveljavitvijo Zakona o gospodarskih družbah popoldanska obrt ni več opredeljena, to pomeni da morate za opravljanje dejavnosti po klasični poti pridobiti status samostojnega podjetnika. Popoldanski s.p. oz. popoldanska obrt se pogovorno ali v praksi sicer še vedno uporablja, kar pa ni pravilno. Da se nek ukvarja s popoldansko obrtjo se pogovorno opredeljuje tistega podjetnika, ki ni samozaposlen (zaposlen je nekje drugje) in ima zato urejeno plačevanje prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje preko redne zaposlitve ali preko drugega statusa. V zvezi z opravljanjem dejavnosti (“popoldanskim s.p.”), ki jo opravlja zraven zaposlitve, pa plačuje le pavšalne prispevke. Se pravi do razlik prihaja zgolj v zvezi s plačevanjem prispevkov, med tem ko pravno formalen status mora imeti podjetnik oz. oseba ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo enako urejen, ne glede na to ali je redno zaposleni kje drugje ali pa se ukvarja izključno z opravljanjem dejavnosti pod obliko samostojnega podjetnika.

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

  1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje V skladu s 1. odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je oseba, ki opravlja pridobitno oziroma poklicno dejavnost in je vpisana v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisan register, obvezno zavarovana za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.Kakor določa 213. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanje, se prispevek za osebe, zavarovane za posebne primere zavarovanja iz 27. člena tega zakona, plača v pavšalnih zneskih , ki jih določi zavod.

    V II. oziroma VII. točki Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja je določeno, da pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, obračunavajo in plačujejo osebe, ki opravljajo pridobitno oziroma poklicno dejavnost in so vpisane v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisani register, pa niso zavarovane po 15. členu zakona. Mesečni znesek pavšalnega prispevka od 1. marca 2008 dalje znaša 27,08 EUR, od 1. aprila 2009 dalje pa znaša 29,33 EUR.

  2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno bolezen na podlagi 10. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tretja alinea 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da plačujejo pavšalni prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovanci iz 10. točke 17. člena tega zakona. Na podlagi 57. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki se uporablja do 31. 12. 2008, se prispevki za zavarovance iz 17. člena tega zakona plačajo v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod.V skladu s 3. točko Sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje znaša pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (prispevek za zdravstvene storitve, povračilo potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino) od 1. januarja do 31. decembra 2008 3,08 EUR.

    Višina tega prispevka pa je od 1. januarja 2008 dalje – z uveljavitvijo novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-K (Uradni list RS, št. 76/08) določena v znesku 0,30 % povprečne bruto plače za oktober (drugi odstavek 57. člena v povezavi s tretjo alineo drugega odstavka 55. člena ZZVZZ) – v tej višini se plačuje mesečno za obdobje celotnega koledarskega leta. Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2008 1.424,08 EUR, kar pomeni, da znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2009 znaša 4,27 EUR.

V kolikor razmišljate o registraciji ”popoldanske dejavnosti”, ali potrebujete kvalitetne računovodske storitve ter davčno svetovanje, izpolnite povpraševanje ali  stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pomagali.

Sorodni članki: