Javna dražba za prodajo poslovnih prostorov – Hrastnik

informator racunovodstvo VitagoPredmet razpisa: Predmet prodaje so so locirani v kleti in pritličju poslovne zgradbe na naslovu Log 9 v Hrastniku. Neto tlorisna površina poslovnih prostorov znaša 215,60 m2, od tega v kleti 115,40 m2 in v pritličju 100,20 m2.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je izklicna cena 145.000,00 EUR

Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v kupnino in ga kupec plača poleg kupnine.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Pogoji za sodelovanje
: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Razpisnik: Ministrstvo za pravosodje

Rok: Javna bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, v sejni sobi v 4. nadstropju, in sicer 19.7.2010, z začetkom ob 10. uri.

Dražitelji morajo najkasneje do 15.7.2010 priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati ustrezna dokazila.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin, s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, Tel: (01) 369-55-04, Faks: (01) 369-55-96, E-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Ogled predmetov javne dražbe je možen po predhodni telefonski najavi. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani: www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/.

Več: www.mp.gov.si/si/javni_razpisi/ministrstvo_za_pravosodje/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1231

Sorodni članki: