Nadomestila stroškov javne objave letnih poročil

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu ) plačati nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Gospodarske družbe in zadruge

Vrsta letnega poročila Nadomestilo v EUR z 20 % DDV
podpisano s kvalificiranim
digitalnim potrdilom
potrjeno z Obvestilom
za AJPES
1. Letno poročilo, preloženo na
poenotenih obrazcih
37,80 41,40
2. Letno poročilo, preloženo v
neenotni obliki
55,20 58,80
3. Revidirano ali konsolidirano
letno poročilo
91,20 94,80

Samostojni podjetniki

Vrsta letnega poročila Nadomestilo v EUR z 20% DDV
podpisano s kvalificiranim
digitalnim potrdilom
potrjeno z Obvestilom
za AJPES
1. Letno poročilo, predloženo na
poenotenih obrazcih
10,20 13,80
2. Letno poročilo, predloženo v
neenotni obliki
55,20 58,80

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki plačajo na račun AJPES:  SI56 0110 0600 0000 314.

Pri plačilu nadomestil stroškov javne objave je treba obvezno navesti referenco, ki je sestavljena:

  • pri univerzalnem plačilnem nalogu (UPN) iz SI11, številke konta 7600, vaše davčne številke (8-mestno število) in kontrolne številke,
  • pri plačilnem nalogu (BN02) iz 11, 7600003 ter vaše davčne številke (8-mestno število),
  • pri posebni položnici iz številke konta 7600, vaše davčne številke (8-mestno število) in kontrolne številke.

Vaša referenca za univerzalni plačilni nalog, plačilni nalog in posebno položnico se izpiše na Obvestilu za AJPES, ki ga izpišete po oddaji letnega poročila na spletnem portalu. Vzorec izpolnjenega univerzalnega plačilnega naloga, plačilnega naloga in posebne položnice za posamezen poslovni subjekt si lahko izpišete tudi tukaj.

Pri plačilu nadomestila stroškov javne objave iz tujine je potrebno uporabiti IBAN za plačila iz tujine:
SI56 0110 0600 0000 314 swift: BSLJSI2X.

POMEMBNO!
Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v predloženem letnem poročilu ne izkazujejo nobenega podatka.

Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo pravne osebe javnega prava, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava in društva.

Vir: AJPES

Sorodni članki: