Pregled novosti s finančnega področja poslovanja

informator-racunovodstvo-vitago

S 1.1.2010 je prenehal veljati in s tem je prenehalo veljati obvezno polaganje prejete gotovine na banke.

V povezavi s blagajniškim poslovanjem in z akcijo DURSA, ko je pričel s poostrenim nadzorom nad sivo ekonomijo, je DURS ugotovil veliko nepravilnost pri davčnih zavezancih. Žal pa so posledično bile izrečene tudi zelo stroge sankcije tudi za male prekrške. Globa pa je 2000 evrov.

Za gotovino prejeto od strank mora biti vzpostavljena evidenca to je blagajniška knjiga – dnevnik. Na podlagi verodostojnih dokumentov morajo biti izdani blagajniški prejemki ali izdatki. V vsakem trenutku mora biti stanje blagajne identično stanju menjalnine, prejete gotovine, kartic, čekov, darilnih bonov. V kolikor se stanje ne ujema davčni inšpektorji izrečejo sankcijo v obliki globe, čeprav bi morali v mnogih primerih izreči le opomin ali opozorilo.

Opozorila Banke Slovenije glede poslovanja z gotovino

 1. prosi člane OZS, zlasti to velja za gostince in trgovce, naj sproti odvajajo bankovce za 5 evrov v kreditne institucije.

  Mnogi gostinci, trgovci in drugi obrtniki zadržujejo pri sebi €5 bankovce kot menjalnino, zato bankovci ne pridejo do bank, te pa iztrošenih zato ne morejo zamenjati. Po uredbi sveta (ES) št. 44/2009 so države dolžne skrbeti za dobro kakovost bankovcev v obtoku, da bi jih bilo mogoče lažje prepoznavati oziroma težje ponarejati. Omenjeno zadrževanje bankovcev za 5 € ta postopek ovira, zato je v obtoku veliko teh bankovcev zelo slabe kakovosti. Banka Slovenije ocenjuje, da je neprimernih več kot polovica (51 %) bankovcev za 5 €, kar je največ med vsemi. V letu 2009 je bilo sicer na novo izdanih za več kot 50 % novih bankovcev za 5 €, a je število neprimernih oziroma slabih še vedno zelo visoko. Eden izmed vzrokov pa je tudi ta, da se 5-evrski bankovci ne izdajajo preko bančnih avtomatov.

Bankovcev za 5 € torej ne zadržujte, ampak jih čim prej odvedite!

Glede na direktivo EU (2010/191/EU) glede uporabe in učinkih euorbankovcev in eurokovancev kot zakonito plačilno sredstva Banka Slovenije obvešča:

 1. Da se ne sem omejevati sprejema bankovca za 200 ali 500 evrov, oziroma, da se jih ne sprejema kot plačilno sredstvo. To se lahko omeji, le če ni denarja za vračilo. Oziroma, če se z 500 evrskim bankovcem plačuje izredno male vrednosti. Ne sme pa se preprečiti, če se hoče plačati vrednost blaga za 350 evrov s 500 evrskim bankovcem.
 2. Tudi zaokroževanja ne sme biti, kot naprimer zaokroževanje na 5 ali 10 centov. Plačilno sredstvo sta tudi kovanca za 1 in 2 centa.
 3. Zbirateljski kovanci izdani v Sloveniji so plačilno sredstvo samo v Sloveniji.

Preprečevanje in zaščita pred ponarejanjem

 1. Iz obtoka je potrebno izločiti vse bankovce slabe kvalitete. Predvsem pa bankovce po 5 evrov, katerih je v obtoku 51%  slabe kavlitete.
 2. Izloči se bankovce, ki so označeni z barvo, ki preprečuje krajo bankovcev.
 3. Ter ostale bankovce, ki so lahko ponarejeni.

V Sloveniji je bilo uradno ugotovljenih za 1891 bankovcev. Da bi bili trgovci obveščeni o vseh novostih na področju ponaredkov in uporabi detektorjev denarja, bi lahko organizirali tudi delavnice o ugotavljanju ponaredkov in o načinu dela z evro in tujo gotovino.

Uvedba novega plačilnega instrumenta – UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG

Združenje bank Slovenije v okviru projekta vzpostavitve enotnega območja plačil v evrih (SEPA – Single Euro Payments Area) s 1.11.2010 predvideva uvedbo novega plačilnega instrumenta univerzalni plačilni nalog , ki bo postopno nadomestil obrazec posebna položnica, obrazec BN02 in obrazec RP01. Spremembe na področju plačilnega prometa so pomembne za vse uporabnike plačilnih storitev, tako za podjetja kot potrošnike in javni sektor.

En obrazec univerzalni plačilni nalog se bo uporabljal za vsa sledeča plačila:

 • gotovinsko plačilo
 • negotovinsko plačilo v Republiki Sloveniji
 • negotovinsko plačilo izven Republike Slovenije
 • polog gotovine
 • dvig gotovine
 • plačilo humanitarnega prispevka

Kako se pripraviti v podjetjih?

V podjetjih se kupcem pošiljajo skupaj z računi tudi obrazci za plačilo (posebna položnica za fizične osebe in obrazec BN02 – za plačila pravnih oseb). Ker teh obrazcev ne bo več, bo potrebno pripraviti računovodske programe, tako da bo izpis ustrezal novemu obrazcu UPN. K pripravam pa sodi še nabava in priprava logotipov na novem obrazcu UPN.
Več o tem si preberite še na spletni strani OZS: http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=-1&ID=20405

ZAKON O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

Ker inšpektorji pri poslovanju naših članov ugotavljajo, kar nekaj nepravilnosti v zvezi Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, v nadaljevanju opozarjamo, na tiste naloge in opravila, ki jih morajo v zvezi s tem zakonom izvesti podjetja. Gre predvsem za tista podjetja, ki opravljajo posle, kot je posredovanje kreditiranja fizičnih oseb, pri tako imenovanih BANK KREDITIH sklenjenih preko interneta. Zakon nalaga trgovcu veliko nalog in  izpolnjevati mora veliko pogojev. Poleg omenjenega pa mora imeti dobro organizirano administracijo in temu primerno urejeno evidenco.

Naloge:

 1. izvajanje ukrepov za poznavanje stranke na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon;
 2. sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije uradu
 3. imenovanje pooblaščenca oziroma pooblaščenke in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo;
 4. skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev oziroma ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog.
 5. priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma;
 6. zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje s tem zakonom predpisanih evidenc;
 7. izvajanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v lastnih podružnicah in hčerinskih družbah v večinski lasti v tretjih državah;
 8. izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah tega zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisih:
  1. Organizacija mora izdelati analizo tveganja in z njo določiti oceno tveganja posamezne skupine ali vrste stranke, poslovnega razmerja, produkta ali transakcije glede na možne zlorabe za pranje denarja ali financiranje terorizma.
  2. Organizacije morajo zagotoviti redno notranjo kontrolo nad opravljanjem nalog odkrivanja in  preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po tem zakonu.
  3. Organizacija mora ob vseh pomembnih spremembah svojih poslovnih procesov, kot so na primer uvedba novega produkta, uvedba nove tehnologije ali organizacijske spremembe, opraviti ustrezno analizo
  4. Hramba podatkov. Organizacija mora hraniti podatke  in pripadajočo dokumentacijo deset let po prenehanju poslovnega razmerja.

Pripravil: Marko Ocvirk, univ. dipl. ekon., svetovalec specialist OZS

Sorodni članki: