Regres za letni dopust 2011

Višina regresa za leto 2011

za gospodarske družbe znaša v letu 2011 najmanj 748,10 EUR bruto. V kolikor v kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca, znesek regresa za letni dopust ni dogovorjen, je delodajalec dolžan delavcu izplačati najmanj v višini minimalne plače.

Regres za letni dopust za javni sektor znaša 692,00 EUR bruto.

Pravica do regresa

Pravica do regresa je zapisana v 131. členu Zakona o delovnih razmerjih in opredeljuje:
Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

Pravica do letnega dopusta in regresa

Zakon o delovnih razmerjih zagotavlja pravico do minimalnega letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne more biti krajši kot 4 tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni ali krajši delovni čas od polnega. Delavec, katerega delovna obveznost je razporejena na 5 delovnih dni v tednu, ima pravico do minimalnega letnega dopusta v trajanju 20 delovnih dni, delavec, katerega delovna obveznosdt je razporejena na 6 dni v tednu, pa minimalno 24 delovnih dni.

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev. Ko delavec izpolni pogoj šestmesečnega nepretrganega delovnega razmerja, pridobi na začetku vsakega koledarskega leta pravico do celotnega dopusta pri istem delodajalcu in ni potrebna izpolnitev tega pogoja vsako leto sproti.

Sorazmerni del letnega dopusta in regresa pa pripada delavcu v posameznem koledarskem letu za posamezni mesec in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela;

  • v kolikor v letu, ko je sklenil delovno razmerje, ni pridobil pravice do celotnega letnega dopusta
  • če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po katerem b pridobil pravico do celotnega letnega dopusta
  • če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem

Sorodni članki: