Subvencije za samozaposlitev

Zavod RS za zaposlovanje izvaja v okviru aktivnosti spodbujanja podjetništva dve aktivnosti:

Za napotitev v navedeni aktivnosti mora biti oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb Zavoda RS za zaposlovanje. Vključitev poteka preko svetovalca zaposlitve. Osnova je ugotovljena smiselnost vključitve in nato pripravljen in podpisan zaposlitveni načrt.

Postopek vključitve:

1.      V aktivnost Pomoč pri samozaposlitvi se lahko vključijo osebe, za katere je na dan podpisa zaposlitvenega načrta ugotovljeno, da:

  • v zadnjih 5 letih niso prejele sredstev iz naslova za samozaposlitev s strani ZRSZ, in
  • v zadnjih 12 mesecih niso bile samozaposlene.

2.      Najprej  se pri svetovalcu zaposlitve izvede  podpis ZAPOSLITVENEGA NAČRTA ter PREDLOGA o vključitvi v program Pomoč pri
samozaposlitvi (delavnica Priprava na samozaposlitev).

3.      Delavnica je  obvezna za vse, ki želijo prejeti subvencijo za samozaposlitev. Delavnica je za vključene udeležence brezplačna. Vsem
vključenim pripada dodatek za prevoz (delna nadomestitev potnih stroškov).

4.      Po zaključku drugega dne delavnice vključeni udeleženci, ki so bili na delavnici prisotni oba dneva prejmejo potrdilo o udeležbi na
delavnici.

5.      Če so udeleženci delavnice za samozaposlitev še vedno zainteresirani za samozaposlitev, se na podlagi prejetega potrdila o obiskovanju
delavnice oglasijo pri svojem svetovalcu zaposlitve na podpis ZAPOSLITVENEGA NAČRTA in PREDLOGA za Subvencijo za
samozaposlitev. Prav tako ob tem prejmejo tudi obrazec VLOGA, ki ga morajo izpolnjenega oddati na ZRSZ, in sicer:

  • udeleženci delavnice v letu 2008 morajo oddati vlogo najkasneje v roku 30 dni po realizirani samozaposlitvi in najkasneje v 90 dneh od datuma podpisa zaposlitvenega načrta za vključitev v subvencijo za samozaposlitev,
  • udeleženci delavnice v letu 2009 morajo oddati vlogo najkasneje v roku 30 dni po realizirani samozaposlitvi in najkasneje v 90 dneh od datuma zaključka delavnice,

6.      Po podpisu zaposlitvenega načrta in predloga za subvencijo za samozaposlitev – naslednji dan ali kasneje se lahko brezposelne osebe
samozaposlijo. (Datum samozaposlitve ne sme biti na dan podpisa zaposlitvenega načrta ali celo pred tem datumom).

7.      Zavod RS za zaposlovanje nato na podlagi posredovane vloge preveri vse navedene podatke na vlogi (Prijavo – registracijo pri Ajpesu,
prijavo v ZZZS …) in, če je vse v redu, pripravi pogodbo o dodelitvi subvencije za samozaposlitev. Zavod RS za zaposlovanje obravnava –
reši vlogo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku v roku 30 dni.

8.      Na osnovi podpisane pogodbe samozaposlena oseba posreduje zahtevek za izplačilo sredstev subvencije v višini 4.500.00 EUR. Sredstva
subvencije predstavljajo državno pomoč po pravilu »de minimis«. Zavod sredstva nakaže na poslovni TRR poslovnega subjekta, v
katerem je bila izvedena samozaposlitev.

9.      Samozaposlitev mora biti ohranjena dve leti.

Pogoji, da lahko brezposelna oseba, ki je izvedla vse zgoraj naštete aktivnosti, prejme sredstva subvencije za samozaposlitev, so naslednji:

1.      Za pridobitev subvencije za samozaposlitev se mora brezposelna oseba ali oseba, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve samozaposliti v novoustanovljenem poslovnem subjektu kot:

  • Samostojni podjetnik s.p. – zavarovalna podlaga 005
  • Lastnik ali solastnik gospodarske družbe, zavoda; v primeru kadar je brezposelna oseba ustanovitelj in se zaposli kot poslovodni organ. Višina deleža lastništva ni pomembna – zavarovalna podlaga 040
  • Samozaposli na področju drugih dovoljenih dejavnostih- zavarovalna podlaga 019

o Umetniških in kulturnih dejavnosti ali dejavnosti na področju medijev. V skladu z zakonom se izvede vpis v register samostojnih
dejavnosti, če je tak register predpisan;
o Dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno
veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom;
o  Dejavnost s področja duhovništva oziroma drugo versko službo;
o  Dejavnost odvetništva ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom;
o  Druge dovoljene dejavnosti.

2.      Samozaposlitev mora biti izvedena v poslovnem subjektu za polni delovni čas, razen invalidov, ki se samozaposlijo za krajši delovni čas v
skladu z izdano odločbo o invalidnosti,

3.      Za poslovni subjekt se šteje novoustanovljeno podjetje (gospodarska družba, ki je ustanovljena največ 3 mesece pred datumom
samozaposlitve brezposelne osebe/osebe v postopku izgubljanja zaposlitve), samostojni podjetnik posameznik (s.p.) in oseba, ki z
osebnim delom samostojno opravlja dejavnost na podlagi odločbe pristojnega organa oziroma vpisa v register samostojnih dejavnosti.

Do subvencije za samozaposlitev niso upravičene:

1.      Osebe, ki so v zadnjih 5 letih izkoristile ta ukrep (šteje se 5 let nazaj od dneva oddaje vloge).
2.      Osebe, ki se samozaposlijo izven območja Republike Slovenije.
3.      Osebe, ki se samozaposlijo v okviru gospodarskega subjekta, ki je ustanovljen več kot 3 mesece pred izvedeno samozaposlitvijo.
4.      Osebe, ki se samozaposlijo na področju kmetijskih dejavnosti – primarne kmetijske proizvodnje, sektorjev ribištva in ribogojstva,
premogovništva.

Dodatne informacije dobite pri:

  • svojem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni, ali
  • svetovalcu za samozaposlitve na pristojni območni službi Zavoda RS za zaposlovanje.

Vir: ZZZS

Sorodni članki: