Upoštevanje obračunanih prispevkov znižuje davčno osnovo

informator vitago e-racunovodstvoUpoštevanje obračunanih (in ne plačanih) prispevkov pri odmeri dohodnine
znižujejo davčno osnovo in posledično znižujejo odmerjeno dohodnino!

Davčna uprava v zvezi z dvomi o pravilnosti informativnih izračunih dohodnine (v nadaljevanju IID) za zaposlene Steklarske Nove poudarja, da se v IID vključujejo podatki o obračunanih prispevkih za socialno varnost. To velja za vse zavezance za dohodnino, torej tudi za delavce nekdanje Steklarske Nove. Takšen način upoštevanja prispevkov predpisuje davčna zakonodaja, ob tem pa naj poudarimo, da je to za zavezance tudi ugodneje, saj znižujejo davčno osnovo. Če se zneski o obračunanih prispevkih v IID ne bi upoštevali, bi imel davčni zavezanec višjo davčno osnovo, kar posledično pomeni višje doplačilo dohodnine oz. manjše vračilo.

Po informacijah, ki smo jih prejeli iz medijev, naj bi zaposlene v Steklarski Novi zmotilo dejstvo, da je v njihovih IID naveden podatek o bruto plači in o obračunanih prispevkih za socialno varnost, čeprav jim zaradi odloga prispevki niso bili plačani. Še to: pri odmeri dohodnine se vedno, za vse dohodninske zavezance, upoštevajo bruto izplačila.

V zvezi z navedenim pojasnjujemo, da so v IID navedeni podatki, ki jih morajo izplačevalci dohodkov posredovati Davčni upravi RS. Če ima zavezanec v svojem IID-ju naveden podatek pod rubriko »Prispevki« pomeni, da so mu bili prispevki obračunani, in se upoštevajo pri odmeri dohodnine, ne glede na to, ali so bili tudi dejansko plačani. Znesek prispevkov za socialno varnost v IID pa zavezancu znižuje davčno osnovo.

V davčni upravi smo torej izdali korektne in pravilne IID na podlagi podatkov, ki so jih posredovali izplačevalci. Seveda pa so lahko podatki za posameznega zavezanca tudi nepopolni in nepravilni. V takšnem primeru mora zavezanec vložiti ugovor zoper IID na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2009/. Rok za ugovor prve tranše IID se izteče 30. aprila 2010. Ugovor pa zadrži izvršitev davčne obveznosti. Še enkrat pa poudarjamo, da upoštevanje obračunanih prispevkov pri odmeri dohodnine ni razlog za vlaganje ugovorov, saj je ne nazadnje to v interesu dohodninskega zavezanca. Po danes zbranih podatkih ima od 109 zaposlenih v Steklarski Novi, ki so že prejeli IID, kar 108 zavezancev vračilo dohodnine. Če bodo torej zaradi upoštevanja obračunanih prispevkov ti zavezanci vlagali ugovore, bodo posledično vračilo dohodnine prejeli šele po izdaji odločbe, torej šele jeseni in ne 28. maja 2010.

Davčna uprava želi vse dohodninske zavezance, torej tudi zaposlene v Steklarski Novi, opozoriti na pravico, da vložijo vlogo za odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačilo davčnih obveznosti. Podrobnejše informacije o tem so objavljene na spletni strani: http://www.durs.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1658/5545/8d35396ef4/. Pojasnila in pomoč pri izpolnjevanju vlog pa lahko vsi zavezanci dobijo tudi na vseh izpostavah in uradih davčne uprave.

Vir: Služba za odnose z javnostmi, Davčna uprava Republike Slovenije

Sorodni članki: