Novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev prinaša vrsto sprememb

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeTuji delavci prej do osebnega delovnega dovoljenja. Zakon uvaja modro karto EU. Delodajalci, ki bodo zaposlovali tujce, bodo z novim zakonom podvrženi še večjemu nadzoru. Izboljšuje bivanjske in higienske standarde delavcev tujcev.

V Uradnem listu RS, št. 26/2011, je bil 8. aprila 2011 objavljen novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1). Veljati začne petnajsti dan po objavi.

BISTVENE SPREMEMBE, KI JIH PRINAŠA NOVA UREDITEV:

  • Po novem bo za tri leta lahko pridobil tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno poklicno kvalifikacijo v Republiki Sloveniji že po najmanj 20-mesečni neprekinjeni zaposlitvi pri kateremkoli delodajalcu.
  • Novi zakon daje tujcu z dovoljenjem za stalno prebivanje ter beguncu prost dostop na slovenski trg dela že na podlagi njegovega statusa (ne potrebuje delovnega dovoljenja). Po novem zakon omogoča prost dostop na slovenski trg dela tudi ožjim družinskim članom slovenskega državljana, tujcem slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti in rezidentom za daljši čas v drugih državah EU po enem letu prebivanja v Republiki Sloveniji.
  • Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) bo po novem tudi pri podaljšanju dovoljenja za zaposlitev in ne le pri izdaji novih dovoljenj za zaposlitev preverjal, ali je delodajalec v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne listine in poravnaval davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela.
  • Tujec, ki je ustanovil gospodarsko družbo in za zastopnika imenoval tujca, bo moral po novem izkazati lastništvo ali najem poslovnih prostorov ter investicijo v Sloveniji v višini najmanj 30.000 EUR za zagon gospodarske družbe. Gospodarske družbe, ki že poslujejo, pa bodo morale v postopku pridobivanja delovnega dovoljenja za zastopnika dokazati, da poslujejo že šest mesecev in redno poravnavajo davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela.
  • Zakon uvaja modro karto EU v primeru visokokvalificirane zaposlitve tujca, za katero Zavod na zahtevo upravne enote preveri pogoje in izda le soglasje k modri karti EU.
  • Novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev določa, da so delodajalci, ki zaposlujejo ali za katere tujci opravljajo delo in ki zagotavljajo nastanitev tem tujcem v Republiki Sloveniji, dolžni zagotoviti minimalne bivanjske in higienske standarde. Z navedeno določbo novi zakon daje pravno podlago za sprejetje podzakonskega predpisa, ki bo uredil področje nastanitev delavcev migrantov.
  • Delodajalec, zavezanec za prijavo oz. odjavo, je dolžan odjaviti delo tujca v primeru prenehanja delovnega razmerja s tujcem pred iztekom veljavnosti dovoljenja za zaposlitev ali dovoljenja za delo. Ob odjavi dela tujca mora zavezanec vrniti dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo in ob odjavi priložiti tudi dokazilo, da je delovno razmerje prenehalo in da je s tem dejstvom seznanjen tudi tujec. Zavod izda zavezancu potrdilo o odjavi dela, ki je podlaga za odjavo tujca iz socialnega zavarovanja.
  • Z novim zakonom se ukinja sezonsko delo v gostinstvu in turizmu ter sezonsko dela v gradbeništvu.

Poglejte si novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev.

Vir: MDDSZ

Sorodni članki: