Za ukrepe aktivne politike zaposlovanja v 2016 in 2017 več kot 182 milijonov evrov

Vlada Republike Slovenije je na redni seji 21. 1. 2016 sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017. Za aktivno politiko zaposlovanja bo v letih 2016 in 2017 namenjenih 182.570.956,00 evrov (proračun RS in sredstva ESS), v programe pa bo vključenih skupaj 48.905 oseb. V letu 2016 bo tako na voljo dobrih 100 milijonov evrov, kar je 35 odstotkov več kot v letu 2015. Bistveno povečanje sredstev za zaposlovanje so ob obravnavi načrta na Ekonomsko socialnem svetu pozdravili tudi socialni partnerji.

Ukrepi APZ bodo v 2016 – 2017 usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, torej tistim, ki kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram potrebujejo pomoč pri vstopu na trg dela. Ključni cilj je zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih, zvišati zaposlenost mladih, starejših in nizko izobraženih. Cilj je tudi okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.

Z izvajanjem APZ programov in aktivnosti bomo v letih 2016 in 2017 dosegli naslednje učinke in rezultate:

 • 48.905 oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov APZ,
 • 25.445 od teh vključitev pomeni neposredno zaposlitev,
 • 19.038 oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ bo šest mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti zaposlenih.

Ključni ukrepi APZ v letih 2016 – 2017

Ukrep 1: »Usposabljanje in «

 • (za dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let in za tiste, ki imajo nižjo izobrazbo). Posebna sredstva za ta program bodo namenjena tudi mladim brezposelnim;
 • Izvajali se bodo programi Neformalnega izobraževanja in usposabljanja za poklice, po katerih povprašujejo in so oblikovani v skladu z njihovimi aktualnimi potrebami;
 • Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O);
 • Programi spodbujanja neaktivnih k zaposlovanju;
 • Vključevanje brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe;
  program Delovni preizkus za brezposelne osebe nad 30 let in
 • Potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Ukrep 3: » za zaposlovanje«

 • (subvencionirane zaposlitve za dolgotrajno brezposelne, starejše in nizko izobražene);
 • Spodbude za trajno ( mladih za nedoločen čas);
 • Spodbujanje pripravništev, katerega namen bo zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve za na področju socialnega varstva;
 • iz evropskih sredstev Pobude za zaposlovanje mladih se bo izvajal (povabilo je že objavljeno) program Prvi izziv 2015 – za mlade do 29 let;
 • v obliki povračila prispevkov delodajalcem, in sicer v območjih z visoko brezposelnostjo (Pomurje, območje Pokolpja, Maribora s širšo okolico in območje Radeče, Trbovlje, Hrastnik).

Ukrep 4: »Kreiranje delovnih mest«

 • Osrednji program v tem ukrepu so , financirana iz integralnega proračuna. V letu 2016 bodo imeli prednost programi s področja socialnega varstva, predvsem zaradi ranljivih skupin uporabnikov storitev programov javnih del s tega področja (starejši, invalidi) ter programi javnih del, v katere se bodo vključevale z nižjo ravnjo izobrazbe (od I. do IV.). V okviru sredstev, namenjenih za se bo financiral tudi program »Pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov« (zaposlitev BO za pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov).
 • Podprti bodo tudi Zaposlitveni projekti na lokalni ravni, za mlade in projekti Učnih delavnic.

Ukrep 5: »«

 • Projekti Spodbujanja podjetništva med mladimi – namen projektov bo spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati in ustvarjalnost ter podpreti nove ideje;
 • Z namenom omogočiti premagovanje začetnih finančnih ovir ter na ta način odpraviti eno izmed ovir za udeležbo žensk v podjetniških sferah bo del sredstev namenjen tudi programu Spodbujanje ženskega podjetništva.

Vir: MDDSZ

Sorodni članki: