Obračun plač

Kaj je

Plača je znesek denarja, ki ga delodajalec plača delavcu za opravljeno (navadno) mesečno delo. Plače ureja zakon, pomembna pa je tudi konvencija MOD št. 131 o minimalnih dohodkih. Strošek plače za delodajalca predstavlja bruto ali kosmata plača, vendar od nje delavcu samodejno odtegnejo del plače za določene davke in prispevke, tako da mu ostane .V Sloveniji v tako dobljeno neto plačo niso všteti stroški prevoza na delo, in nadomestilo za prehrano, ki jih delavec prejme še dodatno, torej poleg neto plače. Plačo lahko v nadaljevanju razdelimo na osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, ter nekatere dodatke.

Osnovna plača

Osnovna plača predstavlja fiksen del plače in se določi glede na zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Določena je s pogodbo o zaposlitvi. Z aneksom k pogodbi o zaposlitvi se osnovna plača delavca z njegovim soglasjem lahko spremeni.

Osnovna plača je plača, ki jo delavec prejme za poln , vnaprej določene delovne rezultate in normalne delovne pogoje, s katerimi je bil delavec seznanjen pred sklenitvijo delovnega razmerja oziroma pred razporeditvijo. Določena je s pogodbo o zaposlitvi. Osnovna plača delavca ne more biti nižja od izhodiščne plače oziroma od najnižje osnovne plače ustreznega tarifnega razreda, ustrezne kolektivne pogodbe.

Osnovna plača je plača, ki jo delavec prejme za poln delovni čas, upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Zahtevnost so pogoji dela v katerih delavec kontinuirano opravlja delo. Razvidni so lahko iz pogodbe o zaposlitvi, sistemizacije delovnih mest, itd.

Dodatek za delovno uspešnost, poslovno uspešnost in drugi dodatki

Pri dodatkih kot sestavnih delih plače razlikujemo obvezne in fakultativne dodatke. Obvezni so dodatki:

  • za delovno uspešnost;
  • za nočno delo;
  • za delo preko polnega delovnega časa,
  • za delo v nedeljo, za praznike in dela proste dneve;
  • za delovno dobo.

Višina dodatkov se razlikuje od dejavnosti in je določena v kolektivni pogodbi na ravni posamezne dejavnosti. Dodatek za poslovno uspešnost je fakultativen in je sestavni del plače samo v primeru, da je izrecno opredeljen v pogodbi o zaposlitvi ali v kolektivni pogodbi, ki neposredno zavezuje delodajalca.

Pri tem je potrebno opozoriti še na to, da sta dodatek za delovno uspešnost ter dodatek za poslovno uspešnost variabilna (odvisna od uspešnosti zaposlenega oziroma podjetja kot celote), medtem ko je višina ostalih dodatkov fiksna.

Povračila stroškov v zvezi z delom

Povračilo stroškov v zvezi z delom predstavlja samostojno celoto in ni vključeno v plačilo za delo. Posledično se tudi ne vključuje v osnovo za odmero davka in socialnih prispevkov. V skladu z zakonom mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov:

  • za prehrano med delom;
  • za in z dela;
  • povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Omejitve glede višine povračil stroškov so opredeljene v kolektivnih pogodbah s splošno veljavnostjo, oziroma v različnih uredbah po posameznih dejavnostih oz. sektorjih.

Regres

Vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta, je delodajalec dolžan izplačati regres najmanj v višini ene minimalne plače. Regres se izplačuje enkrat letno, najkasneje do 1. julija tekočega leta.

Izhodiščna plača je najnižji znesek plače, ki ga lahko prejme delavec glede na stopnjo njegove izobrazbe. Njena višina je določena v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti.

  • Neto plača

Neto plača je plača, ki jo delavec prejme na svoj transakcijski račun brez ostalih povračil stroškov (prehrana, prevoz, dodatki…).

Bruto plača je vsota neto plače, ki jo delavec prejme na svoj transakcijski račun, akontacij dohodnine ter socialnih prispevkov, ki jih plača delavec.

  • Bruto bruto plača

Bruto bruto plača predstavlja bruto plačo, h kateri se prištejejo socialni na bruto plačo, ki jih plačuje delodajalec (16,10%) ter povračilo ostalih stroškov delavcu (prevoz, prehrana, dodatki…). Bruto bruto plača predstavlja mesečni strošek delodajalca za plačo delavca.

Podatki za obračun osebnih dohodkov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
kazaloPodatki za obračun plač
kazaloPodatki za obračun prispevkov
kazaloKilometrine
kazaloDnevnice
kazaloStatistika plač
kazaloAktualne novice s področja plač