Javni razpis za ukrep predelava in trženje

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za v obrate za predelavo in iz naslova ukrepa in trženje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrbo tržišča s temi proizvodi.

Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

Predmet podpore so naslednje naložbe v predelavo in trženje:

 • naložbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo;
 • naložbe v obrate in prostore, namenjene za trženje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo;
 • nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov.

Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.

Več

Pogoji za sodelovanje:

1. Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trženja rib kot:

 • gospodarska družba,
 • zadruga,
 • samostojni podjetnik posameznik,
 • nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji.

2. Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko le mikro, mala in srednja podjetja ter velika podjetja kot so opredeljena v točki (f) 3. člena Uredbe 1198/2006/ES:

 • mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od dveh milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh milijonov EUR;
 • malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 10 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 10 milijonov EUR;
 • srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 50 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 43 milijonov EUR.
 • V primeru, da za podjetje ne velja opredelitev iz točke (f) 3. člena Uredbe 1198/2006/ES, velja, da mora imeti manj kot 750 zaposlenih ali prihodke, manjše od 200 milijonov EUR.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša 340.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh: http://www.arsktrp.gov.si/, http://www.mkgp.gov.si/.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnjega dneva objave razpisa, na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 17. 4. 2015, Stran: 707

Sorodni članki: