Notranje podjetništvo

Notranje podjetništvo, torej v obstoječih podjetjih, je izjemnega pomena za razvoj posamezne organizacije, kakor tudi za razvoj narodnega gospodarstva. Rezultati se kažejo kot pozitivni učinki na rezultate podjetij kot tudi na oživitev predvsem večjih podjetij oziroma kooperacij. je življenskega pomena ne le za velika podjetja, ampak tudi za manjše organizacije ter samostojne podjetnike.

Notanje podjetništvo je opredeljeno kot podjetništvo v obstoječi organizaciji, torej kot proces, pri katerem posamezniki znotraj organizacije iščejo poslovne priložnosti in tako delujejo v duhu podjetništva znotraj samega podjetja in kot tak proces ima notranje podjetništvo pozitiven vpliv na rast in dobiček podjetja.

In kako se v podjetju ustvari ozračje, ki spodbuja notranje podjetništvo? Že managerji oziroma direktorji podjetij lahko zelo pripomorejo k razvoju notranjega podjetništva in posledično izboljšanju poslovnih rezultatov podjetja, s tem da dajejo vso podporo podjetniškim dejavnosti, spodbujajo samostojnost pri delu, ustrezno nagrajujejo ustvarjalnost, zagotavljajo zaposlenim sredstva in čas za razmišljanje o novih projektih in ukvarjanje z njimi, sproščajo meje znotraj podjetja ter vključijo podjetje v sodelovanje z drugimi podjetji. Pri vzpostavljanju okolja za notranje podjetništvo morajo delovati določeni dejavniki in biti razvite določene voditeljske značilnosti. Značilnosti okolja, ugodnega za notranje podjetništvo so; da podjetje deluje na novih tehnologijah, da se spodbuja eksperimentiranje, torej poskuse in napake, da vsako podjetje preveri ali obstajajo ovire za priložnosti, ki zavirajo ustvarjalnost in razvoj novih izdelkov in storitev, da so poslovni viri enostavno dostopni, da se spodbuja oblikovanje ekipe ljudi iz večih področij, da se duh notranjega podjetništva ne vsiljuje, ampak da je prostovoljen in zadnja ter odločilna značilnost, podpora vodstva, saj se brez podpore vodstva uspešno notranjepodjetniško okolje ne more razviti.

Vsebino notranjega podjetništva lahko strnemo v razvrstitev po sedmih razsežnostih notranjega podjetništva:

 • novi posli,
 • nove enote ali podjetja,
 • inovacije izdelkov ali storitev,
 • tehnološke inovacije,
 • samoprenova,
 • prevzemanje tveganj in
 • proaktivnost.

Vendar, čeprav ločimo več razsežnosti notranjega podjetništva, to še ne pomeni, da so te nepovezane oziroma neodvisne druga od druge. Iskanje novih ustvarjalnih rešitev za izzive, ki jim je podvrženo podjetje, iskanje, ki vključuje razvoj in izboljšanje obstoječih oziroma novih izdelkov in storitev, trgov, administrativnih tehnik in tehnologij za opravljanje organizacijskih funkcij (npr. proizvodnja, trženje, prodaja, distribucija), kakor tudi spremembe v strategiji, organiziranju in ravnanju s konkurenco je pravzaprav inovacija v najširšem smislu besede.

Na raven notranjega podjetništva v organizaciji torej vplivajo dejavniki notranjega okolja (organizacija), dejavniki v organizaciji, ki zadevajo strateške povezave (sodelovanje v strateških povezavah), in dejavniki zunanjega okolja organizacije (okolje).

Organizacijski dejavniki, ki pozitivno vplivajo na notranje podjetništvo so:

 • odprta komunikacija (bistvena je vertikalna komunikacija med različnimi ravnmi v organizaciji),
 • nadzor nad podjetniškimi projekti (zanimanje managementa za projekte),
 • analiza okolja (pridobivanje informacij,
 • organizacijska podpora (podpora managementa, spodbujanje samostojnosti, nagrade…) in
 • vrednote (vrednote v odnosih do ljudi v organizaciji, sodelovanje, pozitiven odnos do drugih…).

Notranje podjetništvo ima torej veliko ugodnih učinkov na rast podjetja v absolutnem smislu (rast števila zaposlenih, rast obsega prodaje) in relativnem smislu (rast v primerjavi s konkurenco, rast tržnega deleža). V prihodnosti bodo uspešna tista podjetja, v katerih gojijo vrednote in postavljajo organizacijske strukture, ki ugodno vplivajo na razvoj podjetniških dejavnosti, in v katerih imajo podjetniške usmeritve. Odprta komunikacija, formalni nadzor nad projekti, intenzivna analiza okolja, podpora managementa in organizacije, organizacijske vrednote ter sodelovanje v strateških povezavah – vse to bo prispevalo, da bo podjetje postalo bolj podjetniško oziroma inovativno v najširšem pomenu besede.

Za podjetja, ki gojijo tako ustvarjalno okolje, je značilno, da se ukvarjajo z novimi in novimi posli, ustvarjajo nove enote, so inovativna, se nenehno prenavljajo, prevzemajo tveganja in so proaktivno usmerjena. Takšna podjetja so, glede na izsledke raziskav, tudi najbolj uspešna.

Literatura: Podjetništvo (Boštjan Antončič, Robert D Hisrich, Tea Petrin, Aleš Vahčič)

Sorodni članki: