Novo javno povabilo Zaposli.me za zaposlitev več kot 6.000 brezposelnih

Delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitev 6.138 brezposelnih iz vse Slovenije.

Danes smo na spletni strani objavili novo . Delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 do 7.000 EUR za 6.138 brezposelnih iz vse Slovenije. Povabilo je odprto od 3. 6. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2017. lahko ponudbo oddajo tudi elektronsko.

Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa : Zaposli.me 2016/2017. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja in izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in se težje zaposlijo. Hkrati program prispeva k zmanjšanju neskladij med ponudbo iskalcev zaposlitve in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela (zmanjšanju t. i. strukturnih neskladij). Za pridobitev morajo ustrezati ciljni skupini programa, ki je podrobneje opredeljena v javnem povabilu.

Za subvencionirane zaposlitve je na voljo skoraj 34 milijonov EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Šestdeset odstotkov vseh sredstev je namenjenih za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

Delodajalci lahko ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih oddajo na javno povabilo od 3. 6. 2016 od 10. ure. Predložijo jih osebno ali po pošti v glavno pisarno območne službe, ki je pristojna glede na njihov sedež. Elektronska oddaja ponudbe je možna na našem Portalu za delodajalce, kjer se je pred prvo uporabo treba registrirati. Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 31. 7. 2017 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu.

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih bomo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v skladu odločbo o invalidnosti). Za krajši delovni čas se lahko zaposlijo tudi osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene med brezposelnimi in se želijo zaposliti za krajši delovni čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Višina subvencije je odvisna od števila kriterijev, ki jim ustreza brezposelni iz ciljne skupine programa:

  • 5.000 EUR za osebo, ki ustreza enemu kriteriju;
  • 6.000 EUR za osebo, ki ustreza dvema kriterijema;
  • 7.000 EUR za osebo, ki ustreza vsem trem kriterijem.

se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelnega.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko storijo tudi elektronsko na Portalu za delodajalce. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se prijavi na javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih.

Brezposelni iz ciljne skupine javnega povabila se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Program Zaposli.me na Zavodu za izvajamo od leta 2009. Od takrat je bilo v subvencionirano zaposlitev vključenih več kot 18.500 brezposelnih pri več kot 12.700 delodajalcih. Spodbudno je, da en mesec po izteku subvencije ostane zaposlenih 62 % udeležencev programa, eno leto po izteku subvencije pa je zaposlenih 49 % udeležencev.

Poglejte si predstavitev programa za iskalce zaposlitve, za mobilne uporabnike.

Preberite več o javnem povabilu za delodajalce, za mobilne uporabnike.

Program Zaposli.me 201672017 poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 8. prednostne osi (Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile), prednostne naložbe 8.1 (Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe) in specifičnega cilja 8.1.1 (Povečanje zaposlenosti brezposelnih).

Vir: MDDSZ

Sorodni članki: