Po raziskavi GEM se podjetništvo v globalnem merilu povečuje

Po raziskavi GEM se podjetništvo v globalnem merilu povečuje

Globalni podjetniški monitor 2016/2017 poroča, da se v globalnem merilu povečuje ter da je izgradnja pozitivnega globalnega podjetniškega ekosistema ključnega pomena za . Zelo spodbuden porast zgodnje podjetniške aktivnosti smo zaznali tudi v Sloveniji. Slovenski del financira Javna Slovenija.

Kar 55 odstotkov podjetnikov na svetu pričakuje, da bodo v prihodnjih petih letih ustvarili vsaj eno delovno mesto. Vendar pa delujejo številni dejavniki, ki lahko omejijo podjetniško rast. Ti zajemajo in komunikacije, ki omogočajo podjetnikom, da delajo brez zaposlenih, rigidna regulacija trga dela, slaba razpoložljivost izkušene ali izobražene delovne sile, omejen dostop do podjetniških financ ter odločitev podjetnikov, da ostanejo mali, da bi se izognili kompleksnosti rasti. Zgodnja podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva je v lanskem letu po več letih upadanja končno narasla tudi v Sloveniji. TEA indeks, s katerim merimo zgodnjo podjetniško aktivnost, to je delež odraslega prebivalstva, ki je v procesu ustanavljanja podjetja ali že ima podjetje, vendar ne dlje kot tri leta in pol je od 5,9 % v letu 2015, v letu 2016 narasel na optimističnih 8,02 %.

Slovenija je izboljšala tudi svoje mesto na lestvici in se uvrstila na 48. mesto izmed 65 držav, ki so bile vključene v GEM v letu 2016, oziroma na 16. mesto izmed 27 sodelujočih evropskih držav, kjer je na tej lestvici najvišje uvrščena Estonija (16,2 %), najnižje pa Italija (4,4 %). Leto poprej je bila Slovenija po indeksu TEA na 53. mestu med 60 državami in med 24. evropskimi državami iz raziskave GEM na 19. mestu.

Povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti v Sloveniji gre zlasti na račun nastajajočega podjetništva, ki se nanaša na povsem začetne faze podjetniškega procesa. Govorimo o posameznikih, ki so storili nekatere prve korake k temu, da bodo v prihodnosti ustanovili svoje podjetje ali pa so podjetje že formalno ustanovili, vendar ne pred več kot tremi meseci.

»To obdobje je še posebej občutljivo, saj veliko podjetniških začetkov usahne še pred formalno ustanovitvijo podjetja« je izjavil Miroslav Rebernik, vodja slovenskega dela svetovne raziskave GEM. »Zato je izredno pomembno, kako bomo v Sloveniji znali tiste, ki se odločajo za podjetniško pot, spodbuditi v njihovih prizadevanjih, da na tej poti ostanejo in razvijejo podjetje, ki bo imelo vse objektivne možnosti za rast in kreiranje kakovostnih novih delovnih mest. Ustvarjalnosti in podjetnosti ni možno vsiliti, lahko pa posameznike z ustrezno gospodarsko in razvojno politiko motiviramo, da bodo podjetniško kariero vzeli kot realno možnost«.

V letu 2016 je podjetniška aktivnost ostala nespremenjena ali povečana na približno dve tretjini vseh gospodarstev vključenih v raziskavo v letu 2015 in 2016. V svetu izkazujejo že tradicionalno visoko stopnjo zgodnje podjetniške aktivnosti gospodarsko najmanj razvite države, zlasti Afrike in Južne Amerike, med katerimi v letu 2016 vodita Burkina Faso z 33,5 % in Ekvador s 31,8 %, sledijo Belize (28,8 %), Kamerun (27,6 %), Kolumbija (27,4 %) in Peru (25,1 %). Gre pa v teh državah v veliki meri za podjetništvo iz nuje, saj je zaradi pomanjkanja delovnih mest samozaposlitev pogosto edina možnost za preživetje in izhod iz revščine. V Evropi največ podjetništva iz nuje najdemo v Gruziji (4,4 % prebivalcev), ki je po tem kazalniku na 12. mestu v svetovnem merilu ter, presenetljivo,  na Slovaškem (3,8 %), ki je na 15. mestu.

Nekatera gospodarstva so pokazala zelo spodbuden trend rasti stopenj TEA obenem s povečanim obsegom inovacij. V tem smislu vodi Čile, kjer je 24 odstotkov odraslega prebivalstva vključenega v zgodnje podjetništvo, od tega pa jih je 57 odstotkov navedlo, da vpeljujejo inovativne izdelke ali storitve.

Poročilo tudi ugotavlja močno povezavo med stopnjami podjetništva in dojemanjem podjetništva kot pozitivne poklicne izbire, na kar vpliva tudi vrsta in pogostost medijskega poročanja o podjetnikih in podjetništvu. Šestdeset odstotkov podjetnikov v vseh globalnih regijah verjame, da so deležni pozitivne medijske pozornosti. Največ tega je na Kitajskem, Tajskem in v Indoneziji, kjer več kot tri četrtine odraslih zaznava pozitivno medijsko pozornost, ki je posvečena podjetnikom, v Grčiji, Indiji in Mehiki pa le okoli polovico tega.

Mike Herrington, izvršni direktor svetovne raziskave, meni, da GEM podaja ključna spoznanja o medsebojni odvisnosti med podjetništvom in ekonomsko rastjo in sicer tako, da odkriva dejavnike, ki spodbujajo ali zavirajo podjetniško aktivnost, zlasti v povezavi z družbenimi vrednotami, osebnostnimi lastnostmi ter podjetniškim ekosistemom in zagotavlja platformo za oceno, v kolikšni meri podjetniška aktivnost vpliva na gospodarsko rast v posameznih gospodarstvih. Odkriva pa tudi implikacije za ustrezno podjetniško politiko, ki lahko v gospodarstvu krepi podjetniško sposobnost.

»Ni dvoma, da lahko podjetniška politika, ki temelji na podatkih, pomembno prispeva k izgradnji podjetniškega okolja, ki koristi podjetnikom v vseh fazah razvoja podjetja in pomaga izgrajevati bolj odporno « je izjavil Mike Herrington.

V svetu več kot dve tretjini odraslega prebivalstva verjame, da so uspešni podjetniki v družbi dobro sprejeti in uživajo visok ugled. Afrika je med svetovnimi regijami najbolj pozitivno naklonjena podjetništvu – saj kar 77 % prebivalstva meni, da so podjetniki vredni spoštovanja. Podobno je tudi v Evropi. Uspešni podjetniki so spoštovani tudi v slovenski družbi, o čemer je prepričanih 68,9 % ljudi, kar uvršča Slovenijo na 12. mesto v evropskem merilu, kjer je na prvem mestu Irska s skoraj 85 %. V letu 2015 v svetu svojim uspešnim podjetnikom največ spoštovanja izkazujejo Burkina Faso (90,6 %), Egipt (87,1 %) ter Izrael (85,5 %), najmanj pa Hrvaška (45,6 %).

Med globalnimi regijami pa ima Evropa najmanjši delež ljudi, ki verjamejo, da je podjetništvo dobra izbira kariere (59 %), najnižje pa je ocenjena tudi njihova medijska prisotnost (55 %). Slovenija se uvršča približno na sredino lestvice v svetovnem in v evropskem merilu glede na delež ljudi, ki menijo, da je pričeti s podjetništvom dobra izbira kariere (56,8 %). V Evropi sta na prvih dveh mestih Turčija (80,8 %) ter Nizozemska s skoraj 78 %, zadnja pa Švica z 38,9 % ter Finska z 40,3 %.

V Sloveniji ljudje nekoliko višje kot leto poprej zaznavajo medijsko podporo uspešnim podjetniškim zgodbam, večinoma pa spoštovanje uspešnih podjetnikov ter dojemanje, da je podjetništvo zaželena poklicna izbiro ostaja na podobnem nivoju kot leto poprej. To velja tako za Slovenijo, kot v povprečju za Evropo. Ker rezultati raziskave GEM kažejo, da bolj pozitivne družbene vrednote glede podjetništva pomenijo večinoma tudi več podjetniške aktivnosti med prebivalci, je nujno bolj odločno spreminjanje gospodarskega, družbenega in kulturnega okolja v smeri večje podpore in naklonjenosti podjetništvu v družbi. Mediji so lahko pri tem v izjemno podporo. Je pa to tudi izredno težko doseči, še zlasti ker tega ni možno doseči na kratek rok.

Po dveh letih upadanja podjetniških namer, Slovenija končno beleži tudi večji interes za podjetniško aktivnost. Potem, ko je v zadnjih dveh letih delež odraslih posameznikov, ki razmišljajo o tem, da bi v prihodnjih treh letih ustanovili podjetje, upadal (leta 2014 12,3 % odraslih posameznikov ter leta 2015 še manj – samo 10,02 %), se je v letu 2016 ta delež obetavno povečal in znaša 14,3 %. V svetovnem merilu se evropske države na splošno uvrščajo nizko – razen Turčije na 16. mestu so na prvih 22 mestih svetovne lestvice neevropske države, zlasti Afrike in Latinske Amerike, kjer gre v veliki meri za podjetništvo iz nujnosti, saj ni dovolj drugih možnosti za ustvarjanje dohodkov. Prva izmed evropskih držav je na 16. mestu iz podobnih razlogov Turčija (36,8 %). Slovenija se uvršča na 49. mesto med 65 sodelujočimi državami. Najvišji delež odraslih, ki menijo, da bodo v prihodnjih treh letih pričeli s podjetniško aktivnostjo smo tako zaznali v Burkini Faso (71,9 %) ter v Egiptu (65,5 %). Najnižji delež posameznikov, ki nameravajo v prihodnjih treh letih ustanoviti podjetje, pa smo zaznali v Rusiji (5 %) ter, enako kot leto poprej, v Španiji (6 %).

V Sloveniji je v povprečju 51,8 % odraslih posameznikov mnenja, da imajo znanje in sposobnosti za podjetništvo, kar hkrati z dokaj nizkim odstotkom tistih, ki bi jih strah pred neuspehom odvrnil od podjetništva (35,7 %), nakazuje na dokaj visoko samozaznano podjetniško zmogljivost prebivalstva. Žal ta podjetniški potencial ni izkoriščen, še zlasti na tistih področjih in s takšnimi podjetji, ki bi obetala rast in ustvarjanje delovnih mest. Dvigovanje podjetniškega potenciala je izjemno pomembno vendar ni dovolj, če se ne usmerja v aktivnosti, ki prinašajo in povečanje dodane vrednosti.

+++++

Globalno GEM poročilo je na voljo na spletnem naslovu: http://www.gemconsortium.org/, podrobni in specifični rezultati za Slovenijo pa bodo izšli sredi aprila v posebni publikaciji, ki bo dostopna na globalni spletni strani: http://www.gemconsortium.org/ ter na slovenski strani GEM: http://ipmmp.um.si/globalni-podjetniski-monitor/, kjer so tudi  rezultati raziskav podjetništva iz vseh preteklih letih.

Elektronski dokumenti:

Vir: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 6. 2. 2017, http://www.spiritslovenia.si/

Sorodni članki: