Podjetnikov slovar

 • PODJETJE

Podjetje je pravna oseba. To pomeni, da ji zakon predpisuje podobne pravice in dolžnosti kot fizični osebi. Podjetje kot pravna oseba ima pravico izdajanja računov, posedovanja, sklepanja pogodb, plačevanje dajatev in na druge načine sodelovati v širši družbi. Podjetje

 • PRIHODEK

Prihodek je vrednost, ki jo podjetje ustvari v določenem obdobju. Praviloma je to zmnožek prodanih količin proizvodov in storitev ter njihovih cen (= realizacija). Podjetje je uspešno, če je razlika med prihodki in za realizacijo teh prihodkov potrebnimi stroški pozitivna. Prihodek

 • POSLOVANJE

Poslovanje je dejavnost nakupovanja prvin, proizvajanja in prodajanja proizvodov, nakupovanja in prodajanja blaga ter opravljanja storitev. Poslovanje

 • ODHODEK

Odhodki določenega obračunskega obdobja so le tisti stroški, ki so vsebovani v prodanih poslovnih učinkih. Razliko med vsemi proizvedenimi poslovnimi učinki in odhodki tako predstavljajo zaloge (nedokončane proizvodnje, končnih izdelkov). Odhodek

 • DOBIČEK

Dobiček je pozitivni poslovni izid, ki pripada zgolj podjetju in se razporeja na podlagi kapitala. Dobiček

 • AMORTIZACIJA

Amortizacija je opredeljena v Slovenskih računovodskih standardih (SRS) kot strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne učinke. Obračuna se kot zmnožek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. Amortizacija

 • OSNOVNI KAPITAL

Pred registracijo d.o.o. je potrebno na banko položiti osnovni kapital. Osnovni kapital v višini 7.500 EUR je lahko vplačan v denarju, v sredstvih (stvarni vložeki) ali kombinirano. Osnovni kapital

 • DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO

Podatki se v računovodstvu praviloma urejajo dvojno; to je časovno in vsebinsko. Časovno se jih ureja v dnevniku in sicer po vrstnem redu nastanka, vsebinsko pa v glavni in pomožnih knjigah. Dvostavno knjigovodstvo

 • RAČUNOVODSTVO

Računovódstvo -a s (ọ̑) dejavnost, ki se ukvarja z vrednostnim spremljanjem, proučevanjem in izražanjem poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem posameznega poslovnega sistema, ter njihovo analizo. Računovodstvo

 • RAČUNOVODSKO NAČRTOVANJE

Računovodsko načrtovanje je na podlagi predvidevanja prihodnosti zasnovano določanje prihodnjega delovanja, ki obsega postavljanje ciljev poslovanja in nalog pri njem, ter postopkov za njihovo uresničevanje. Računovodsko načrtovanje

 • RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE

Računovodsko analiziranje je sestavni del računovodstva. Z analiziranjem nasploh razumemo dejavnost, ki se ukvarja s presojanjem bonitete na podlagi primerjave podatkov v računovodskih obračunih in predračunih in s predlaganjem izboljšav pri poslovnih procesih in stanjih. Računovodsko analiziranje

 • RAČUNOVODSKA NAČELA

Računovodska načela opredeljujejo pojmovanje računovodstva, podajajo njegove temeljne značilnosti in ustvarjajo podlago za računovodske standarde.
Ukvarjajo se z računovodsko dojeto vsebino ekonomskih kategorij, njihovim izkazovanjem in pojasnjevanjem. Računovodska načela

 • POSLOVNE KNJIGE

Poslovne knjige so vezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke, s knjiženimi poslovnimi dogodki, njihov videz, njihova zasnova in njihova organiziranost pa je odvisna od tehničnih pripomočkov, ki jih uporabljamo v računovodstvu, razlikujejo pa se tudi glede na to, ali gre za urejanje podatkov o načrtovanih ali že uresničenih poslovnih dogodkih. Poslovne knjige

 • IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Izkaz poslovnega izida (poslovna bilanca) je temeljni računovodski izkaz. V njem gospodarske družbe izkazujejo poslovni izid za poslovno leto in medletna obdobja, ki mora biti resničen in pošteno izkazan. Daje informacije za potrebe notranjega in zunanjega računovodskega poročanja. Izkaz poslovnega izida

 • BILANCA STANJA

Bilanca stanja predstavlja premoženje in finančni položaj podjetja na presečni datum. Bilanca stanja

 • ZAKLJUČNI RAČUN

Zaključni račun je temeljni računovodski izkaz, sestavljen iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja, ki je za gospodarske združbe predpisan z zakonom. Primarni namen poročanja v zaključnem računu je nuditi različnim uporabnikom informacije, ki bodo vplivale do utemeljenih odločitev. Zaključni račun

 • DAVEK NA DODANO VREDNOST

Davek na dodano vrednost oziroma DDV uvrščamo med davke na potrošnjo. DDV je vsefazni in posredni davek na promet blaga in storitev, saj se plačuje v vsaki fazi proizvodno-distribucijske verige. Davek na dodano vrednost (DDV)

 • OPORTUNITETNI STROŠKI

V svetu redkosti pomeni izbira ene možnosti odpoved nečemu drugemu. Oportunitetni stroški odločitve so vrednost izgubljene dobrine ali storitve. Oportunitetni stroški

 • OPREDMETENO OSNOVNO SREDSTVO

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.Opredmeteno osnovno sredstvo

 • DROBNI INVENTAR

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar.Drobni inventar

 • NADOMESTNI DELI

Nadomestni deli se računovodsko obravnavajo v skladu z dejansko namembnostjo. Nadomestni deli večjih vrednosti se praviloma obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva, ki se amortizirajo ne glede na začetek uporabe. Taki, ki se uporabljajo pri enem samem osnovnem sredstvu, pa se amortizirajo v dobi koristnosti tega sredstva. Nadomestni deli

 • NEPREMIČNINE IN PREMIČNINE

Nepremičnine so zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdna in druga) in zgradbe (objekti visoke gradnje, nizke gradnje, vodne gradnje in druga gradbena dela). Premičnine so osnovna sredstva, ki niso nepremičnine ali trajno povezane z nepremičninami in jih je mogoče premikati. Nepremičnine in premičnine

 • NEOPREDMETENA SREDSTVA

Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. Praviloma je neopredmeteno dolgoročno sredstvo. Neopredmetena sredstva, katerih posamične vrednosti ne presegajo 5oo EUR, se lahko štejejo kot strošek v obdobju, v katerem jih podjetje pridobi. Neopredmetena sredstva

 • DAVČNI SISTEM

Davčni sistem predstavlja zbirko pravnih norm, ukrepov, aktivnosti, institucij in organov na področju obdavčitve v nekem družbenem okolju. Davčni sistem

 • DAVŠČINE

Davščine so najpomembnejši vir javnih prihodkov. Temeljne vrste davščin so: takse, prispevki in davki. Davščine

 • DAVČNA NAČELA

Davčna načela so zahteve, katerim naj ustreza vsak posamezen davek. Davčni sistem mora zagotavljati pravičnost pri odmeri davka in pri porazporeditvi davčnega bremena. To pravičnost odražata načeli vodoravne in navpične izenačenosti zavezancev. Davčna načela

 • DAVČNI ZAVEZANEC

Davčni zavezanec (ang. taxpayer) oziroma davčni subjekt je pravna ali fizična oseba, ki ji davčni predpisi nalagajo plačilo davka, kar povzroči zmanjšanje njegovega razpoložljivega dohodka. Davčni zavezanec

 • DAVČNI PLAČNIK

Davčni plačnik je oseba, ki je dolžna neposredno plačati nek davek. Pri nekaterih davkih (npr. pri obdavčitvi plač, avtorskih honorarjev ipd.) je kot davčni plačnik določena oseba (podjetje), ki ni davčni zavezanec. Davčni plačnik

 • DAVČNA OSNOVA

Davčna osnova (ang. taxable base) je denarna ali fizična količina, natančno določena z davčnimi predpisi. Višina davčne obveznosti posameznega zavezanca je odvisna od davčne osnove in davčne stopnje (ang. tax rate). Davčna osnova

 • DAVČNI PARADIŽ

Davčne počitnice (ang. tax holidays) so obdobja delnih ali popolnih davčnih oprostitev. Tak status imajo običajno nove ali razvojno pomembne dejavnosti. Davčne počitnice in davčni paradiž

 • DVOJNO OBDAVČENJE

Dvojno obdavčenje (ang. double taxation) je pojav, pri katerem dve davčni oblasti istega davčnega ranga obdavčita za isto časovno obdobje z istim ali podobnim davkom isti davčni subjekt ali objekt, tako da je le-ta bolj obdavčen, kot če bi ga obdavčila le ena oblast. Dvojno obdavčenje

 • NEPOSREDNI DAVKI

Najpomembnejša značilnost neposrednih davkov je, da so neposredno odmerjeni zavezancu. Obenem pa so ti davki neprevaljivi oziroma so možnosti njihove prevalitve omejene. Neposredni davki

 • DAVEK OD DOBIČKA

Davek od dobička podjetij (ang. corporate income/profit tax) obdavčuje dobiček podjetij, torej njihov pozitivni poslovni izid. Poslovni izid podjetja je razlika med vsemi odhodki in vsemi prihodki v obračunskem obdobju. Davek od dobička podjetij

 • DOHODNINA

Dohodnina (ang. peronal income tax) je zelo razvita davčna vrsta. Davčni zavezanec je lahko posamezen član gospodinjstva za svoj dohodek ali pa celotno gospodinjstvo za dohodek svojih članov Dohodnina

 • DAVČNA PREVALITEV

Davčna prevalitev (ang. tax shifting) je pojav, s katerim skuša davčni zavezanec v celoti ali delno prevaliti davčno obveznost na drugo osebo. Davčna prevalitev

 • DAVČNO SVETOVANJE

Davčno svetovanje je neodvisno strokovno presojanje in predlaganje ustreznih davčnih rešitev naročnikom svetovanja. Svetovalno delo obsega davčno svetovanje in zastopanje podjetniških interesov naročnika na tem področju. Davčno svetovanje

 • DAVČNI POSTOPEK

Davčni postopek je poseben upravni postopek, katerega pravila so določena v Zakonu o davčnem postopku. Davčni postopek

 • DOBRO IME

Dobro ime je neopredmeteno sredstvo podjetja, ki se bistveno razlikuje od ostalih sredstev podjetja… Dobro ime

crta