Za vlaganja in nova delovna mesta v Zasavju 1,15 milijona evrov spodbud

Ministrstvo za in tehnologijo je v Uradnem listu RS (Datum: 11. 3. 2016, Št. 19) objavilo javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za letos. Na voljo je 1,15 milijona evrov, vloge pa bodo zbirali do 11. aprila.

Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti in .

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in poslujejo vsaj 18 mesecev, nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do države, niso v postopku zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja ali likvidacije. Poleg tega ne smejo pridobivati državne pomoči za podjetja v težavah, investicijo pa morajo izvesti na omenjenem območju.

Do sofinanciranja bodo med drugim upravičeni projekti, ki bodo nova delovna mesta, predstavljena v vlogi, ustvarili najkasneje do konca leta, in projekti, ki v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oz. petih letih (če gre za veliko podjetje) ohranjajo ustvarjena nova delovna mesta ter število zaposlenih.

Od 1,15 milijona evrov razpisanih sredstev jih je 300.000 evrov namenjenih za manjše projekte in 850.000 evrov za večje projekte.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči 45 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za , 35 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in 25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Predmet sofinanciranja projekta po tem javnem razpisu so le upravičeni stroški. Ti so stroški nakupa strojev in opreme, stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, stroški gradbenih in obrtniško-inštalacijskih del ter stroški nakupa zgradb in zemljišč.

Ministrstvo bo vloge, ki jih bo zbiralo do 11. aprila, odpiralo 13. aprila. Odpiranje vlog ne bo javno.

Vir: STA, 11. 3. 2016, http://www.sta.si/

Sorodni članki: