5 stvari, ki jih morate vedeti o prenovi zakona o gospodarskih družbah

ZAKON-O-GOSPODARSKIH-DRUZBAH-S-KOMENTARJEM-_55328e73ac153Prenovljeni podjetjem in podjetnikom prinaša več . Vlada naj bi trenutno različico zakona in kmalu obravnavala.

Ključne novosti:

1. Kdo podjetje lahko odpre in kdo ne

Poleg že veljavnih omejitev (ustanovitelj, družbenik in zastopnik ne more postati oseba, ki je pravnomočno obsojena zaradi gospodarskega kriminala in podobno) ministrstvo uvaja tri nove:

  • Podjetij ne boste več mogli ustanavljati in postati družbeniki, če vam je bila v zadnjih dveh letih s pravnomočno odločbo inšpektorata za delo najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
  • Podjetja ne bo mogla ustanoviti oseba, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek. Enako velja za osebo, ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu »davčnega neplačnika«.
  • Ne bo mogoče ustanoviti več kot ene družbe v manj kot treh mesecih ali pridobiti novega deleža v družbi, mlajši od treh mesecev.

2. Ohranjanje osnovnega kapitala v d. o. o.

Novi zakon naj bi otežil tudi »preprodajo« lupin podjetij. Z dopolnitvijo se določa, da se v premoženje, ki je potrebno za ohranitev najnižjega zneska osnovnega kapitala (7.500 evrov) in vezanih rezerv, ne štejejo posojila družbe družbeniku, ali poslovodji, ali njegovemu družinskemu članu, ali družbi, v kateri ima družbenik ali poslovodja skupaj najmanj deset odstotkov upravljavskih pravic. Takšen pravni posel bo ničen.

3. Kdaj družba preneha

Poleg dosedanjih razlogov za prenehanje družbe (nedelujoče poslovodstvo, stečaj…) se uvajajo novi: družba po novem preneha, če nima poslovodstva več kot tri mesece; če nima delničarjev; če nima transakcijskega računa.

4. Male in mikro družbe

Novela bo prekvalificirala velikosti družb. Delež mikro družb bi po novih pragovih obsegal 86,9 odstotka. Po veljavnih pragovih, ki jih določa -1, pa je teh družb 94 odstotkov. Mikro družbam po novem ne bo treba izdelati prilog k računovodskim izkazom, kot so določene z zakonom. Namesto tega bodo nujna razkritja samo nekaterih podatkov.

5. Novi zavezanci za revizijo

Novela ZGD predvideva obvezno revizijo tudi za nekatere male kapitalske družbe. In sicer, ko se merijo opredmetena osnovna sredstva po revalorizirani vrednosti ali vrednotijo finančni instrumenti, za katere cena ni objavljena na delujočem trgu, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti.

Vir: Finance, 13. 4. 2015, www.finance.si, Avtor: Jurij Šimac, Jure Ugovšek

Sorodni članki: