Ali veste, da vas lahko davčni inšpektor vklene?

inspektorZaradi uvedbe davčnih blagajn bo v teh dneh vse več inšpekcijskih nadzorov. Zato odgovarjamo na vprašanja bralcev, kakšna pooblastila imajo inšpektorji. Kaj se da z inšpektorjem »zmeniti« in pod kakšnimi pogoji. Vas ta lahko vklene, zadrži in ustavi?

Pristojnosti in pooblastila davčnih inšpektorjev so določeni v zakonu o finančni upravi. Tu so določene tudi globe za prekrške, če ob davčnem pregledu niste ubogljivi. Del nadzora opredeljuje tudi . Seveda so inšpektorji na vratih zadnja stvar, ki si jo zjutraj zaželite. In seveda je v nekaterih primerih realnost, v drugih pa kliše, da so inšpektorji tečni, histerični, zoprni, nerazumevajoči in nerazumni mali bogovi. Tu so izbrana vprašanja in odgovori, kako inšpektorjem polepšati dan. Če ste delali narobe, kazen ne bo nič manjša. Bo pa dan z inšpektorji manj stresen.

Ali se mora inšpektor napovedati?
Načeloma da. Finančni se namreč začne z vročitvijo sklepa o nadzoru. Finančni inšpektor lahko začne opravljati nadzor osem dni od vročitve sklepa, kar pomeni, da se je mogoče na nadzor pripraviti. Ampak to ni vodilo. Če je namreč ogrožen namen nadzora, se izvede brez predhodnega obvestila, inšpektor potrka na vrata poslovnega prostora in tu imate nadzor.

Kaj, če vas ni, ko pride inšpektor?
Recimo, da ste šivilja. Sama, samcata. imate sicer določen, a ker nimate nobene stranke, pridete v delavnico šele popoldne. Inšpektor je na vratih ob desetih zjutraj. No, inšpektor ne bo srečen. Vendar ne pomeni, da vas bo takoj oglobil. Precej mogoče je, da vas bo poskušal poiskati ali pa vas bo poklical na mobilno številko, ki jo bo razbral z vaše table. Tudi počakal vas bo kakšno zgledno obdobje oziroma ravnal, kot se bosta dogovorila. Če inšpektor namreč ne sumi, da mu boste »pobegnili«, bo ravnal smotrno. Ni nemogoče, da se domenita, da pride kakšen drugi dan ali pa da mu prinesete dokumentacijo na njegovo delovno mesto v določenem roku. Tu je precej odvisno od vtisa, ki ga naredite na inšpektorja. In od presoje inšpektorja, ali ga hočete ogoljufati.

Če imate stranke in pride inšpektor, ali ga lahko prosite, da malo počaka?
To je temeljno vprašanje, kdo nosi izgubo dobička, ker ni mogel delati, se je pa ukvarjal z inšpektorjem. V predpisih je določeno, da zavezanec. Že spet, če niste sami, lahko pooblastite nekoga, ki ve, kje imate dokumentacijo, da ta spelje postopek z inšpektorjem, vi pa denimo frizirate naprej. Če tega ne morete, je precej mogoče, da bo inšpektor počakal, da opravite storitev. Spet, vse je odvisno od vašega pristopa. Če se ne boste takoj postavili na vse štiri, se najverjetneje ne bo niti inšpektor.

Ali je pametno poklicati odvetnika?
No, to že pomeni, da se bo najverjetneje inšpektor postavil na vse štiri. V Sloveniji se nikoli ne bomo znebili občutka, da odvetnika potrebuje samo tisti, ki krade, zavlačuje, goljufa. Pa čeprav bi odvetnik ali pa , ki ima vse vaše podatke, lahko zgladil postopek in ga naredil učinkovitejšega. Ali kličete odvetnika, davčnega svetovalca ali pa kar oba – naš nasvet je, da ne. Seveda to ne velja, če ste prekoračili mero dopustnih »napak« pri svojih obveznostih.

Ali lahko pride inšpektor v stanovanje?
Da. Če je stanovanje sedež podjetja oziroma poslovni prostor, kjer se opravlja . Da, če mu to dovolite in če sumi, da bo s pregledom našel dokaze za kršitve. Drugače pa lahko inšpektor stopa na vsa zemljišča in v prostore, kjer se opravlja poslovna . Prostori se pregledajo v navzočnosti zavezanca, lastnika ali posestnika prostora, objekta ali zemljišča. Če te osebe niso navzoče ali niso pripravljene sodelovati, se izjemoma pregled opravi v navzočnosti dveh polnoletnih prič. Če je nujno, gre tudi brez prič, vendar zares izjemoma.

Ali vas lahko finančni inšpektor fizično ustavi?
Prvič, uradne osebe, to pa so tudi finančni inšpektorji oziroma njihove mobilne enote v uniformah, imajo možnost, da vas zaradi izvedbe postopka zadržijo za dve uri, kadar vas zalotijo pri kršitvi predpisov. To se večinoma uporablja pri kršitvi carinskih, trošarinskih in drugih predpisov iz pristojnosti finančne uprave. Poleg tega imajo tudi možnost, da ustavijo vaše vozilo in ga pregledajo. Načeloma morate biti zraven, v nujnih primerih gre tudi brez vas.

Kdaj vas lahko inšpektor oziroma uradna oseba zadrži?
Da, ampak za največ dve uri. Uradna oseba zadrži osebo, ki jo zaloti pri kršitvi carinskih, trošarinskih in drugih predpisov, če bi se ta lahko s samovoljnim odhodom s kraja kršitve izognila sankcioniranju oziroma izvedbi nadaljnjega postopka. Uradna oseba zadržano osebo takoj seznani z razlogi zadržanja in ji zadrži osebne dokumente. Uradna oseba lahko zadržano osebo brez posebne odredbe privede k prekrškovnemu organu.

Kakšna so pooblastila inšpektorjev?
Ugotavlja identiteto osebe in status zavezanca,zbira in pridobiva obvestila ter podatke, zahteva predložitev podatkov, listin, dokumentov in drugih zapisov ter zavaruje podatke,uporablja tehnične pripomočke za fotografiranje ali snemanje,odvzame in pregleduje vzorce blaga,ugotavlja namensko uporabo označenih energentov in vsebnosti sredstev za označevanje energentov,zaseže listine, dokumente, nosilce zbirk podatkov in druge stvari,stopa na zemljišča, v prostore in objekte ter jih pregleda,pregleduje naprave, blago in druge stvari,ustavi prevozna sredstva,pregleduje in preiskuje prevozna ter prenosna sredstva,opravi varnostni pregled,pregleduje osebe,uporablja prisilna sredstva,prepove in zapečati poslovne prostore, in drugo dokumentacijo,uporabi tehnično opremo, službene pse, službena vozila s prednostjo,zadrži kršitelja,opravlja druga dejanja, ki so v skladu z namenom opravljanja nalog finančne uprave.Inšpektorji in cariniki imajo vsa našteta pooblastila.

Ali vas inšpektor oziroma uradna oseba torej lahko vklene?
Da. Vendar zelo omejeno. Uporaba prisilnih sredstev je seveda največji napad na svobodo posameznika, zato je tudi v zakonu o finančni upravi zelo omejena. Ne more kar vsak inšpektor oziroma uradna oseba uporabiti prisilnih sredstev, temveč mora biti zato določena s sklepom predstojnika. Uporabiti jih sme le v zakonsko določenih primerih in v skrajni sili. Lahko pa uporabi vse od lisic do pištole. Še enkrat, to so izjemne situacije.»Navadni« finančni inšpektorji v civilu nimajo pooblastil za uporabo prisilnih sredstev. Drugače je z mobilnimi enotami v uniformah. Tudi ti bodo na terenu in bodo hodili na preglede zaradi davčnih blagajn. Ampak tudi med temi niso Terminatorji in strank ne pozdravljajo s »Hasta la vista, baby«. Pridejo inšpektorji oziroma uradne osebe, ki imajo službo (tako kot vsi drugi) in človeške težave (tako kot vsi drugi).

Ali vas sme uradna oseba pretipati?
Da. Uradna oseba lahko opravi varnostni pregled, vendar le, če obstaja verjetnost, da jo boste napadli.

Kaj, če se boste upirali?
Uradna oseba ob vsem že napisanem v posameznih primerih lahko zahteva tudi asistenco policije.
Ali morate kot odgovorna oseba oziroma zakoniti zastopnik biti navzoči pri davčnem pregledu?
Načeloma da. Vendar, če ni odgovorne osebe, inšpektorji ne bodo kar odšli. Določili bodo začasnega zastopnika oziroma prosili vas bodo, da sami določite pooblaščenca, torej druge osebe, ki so navzoče pri pregledu. Pooblaščenec bo moral zagotoviti dostop do vseh podatkov. Če česa ne boste našli, ni potrebna panika. Inšpektorji navadno dovolijo in določijo rok, do katerega je treba dokumentacijo naknadno dostaviti.

Ali lahko inšpektorji zaslišujejo zaposlene?
Da. Navadno zaslišijo tiste, ki so na kraju pregleda. Ne vseh, temveč jih izberejo. Ali se je pametno kregati, da posameznik pa noče biti zaslišan. Ne. Mu pa ni treba ničesar povedati. Čeprav – še enkrat, bolje je inšpektorjem stvari razložiti, kot pa jih ignorirati.

Ali pred inšpektorji veljajo ?
Seveda ne. Pred inšpektorji ni nobenih skrivnosti.

Za kako dolgo nazaj vas lahko inšpektorji pregledujejo?
Pri podjetjih, ki niso velika, in pri samostojnih podjetnikih obsega nadzor največ tri predhodna obdobja oziroma največ 36 mesecev. Pri velikih podjetjih se praviloma nadzor nadaljuje od zadnjega obdobja, za katerega je bil opravljen predhodni nadzor. Če so vas recimo zadnjič gledali leta 2012, bodo zdaj od 2012 naprej. Je pa nadzor dopusten do zastaranja pravice do odmere obveznosti, pravica do odmere davka pa zastara v petih letih od dneva, ko bi bilo treba davek napovedati, obračunati, odtegniti in odmeriti. Pozor, velja posebnost, in sicer – če gre za nadzor nenapovedanih prihodkov. Potem je nadzor dopusten za eno ali več koledarskih let v obdobju desetih let.

A so se zanalašč spravili na vas?
Inšpekcije morajo biti enakomerne pri vseh zavezancih in so odvisne od tega, koliko prispevate v javnofinančne prihodke. Če ste večji, boste večkrat. Kriterije določa statistika, naključni izbor in predhodne ugotovitve. Če ste povratniki, boste večkrat. Finančna uprava naredi letni načrt inšpekcijskega nadzora. Lahko pa ste v nadzoru tudi, ker tako hoče kateri od pristojnih državnih organov ali pa če to narekujejo ugotovitve v postopku finančnega nadzora. Skratka, lahko »nenačrtovano« padete pod nadzor.

Koliko bo kazni, če ne ubogate inšpektorja?
Za zagotovitev reda pri delu in dostojanstvo organa ima inšpektor pravico, da kaznuje zavezanca z denarno kaznijo do 500 evrov. V zakonu o finančni upravi pa so takole določene globe:z globo od dva do deset tisoč evrov se za kaznuje , če pa se po zakonu, ki ureja , šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za kaznuje z globo od pet do 16 tisoč evrov, če: ne omogoči uradni osebi vpogleda v uradni identifikacijski dokument in listine, če ne sporoči podatkov oziroma predloži listin in dokumentov, če ne omogoči uradni osebi zasega listin, dokumentov, nosilcev zbirk podatkov in stvari, če ne omogoči uradni osebi vstopa in pregleda zemljišč, prostorov in objektov, če ne ustavi prevoznega sredstva, če ne omogoči uradni osebi opraviti varnostnega pregleda …Z globo od tisoč do pet tisoč evrov se za vse omenjeno kaznuje samostojni posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.Z globo od 850 do 2.200 evrov se za vse našteto kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo od 450 do 650 evrov se za tovrsten prekršek kaznuje posameznik.

Vir: Finance.si

Sorodni članki: