Davčne olajšave pri obračunu DDPO, ki jih lahko uveljavljate

Save_Money1Bliža se rok za oddajo obračuna za leto 2014, zato so vedno bolj aktualna vprašanja v zvezi s priznavanjem davčnih olajšav. V nadaljevanju na kratko povzemamo davčne , ki jih je mogoče uveljavljati v obračunu za leto 2014.

Zavezanec lahko uveljavlja največ v višini davčne osnove. Torej, v kolikor zavezanec v svojih poslovnih knjigah izkazuje izgubo, davčnih olajšav ni možno uveljavljati.

ZDDPO-2 omogoča uveljavljanje naslednjih davčnih olajšav za:

 • vlaganja v ;
 • vlaganje v opremo in v neopredmetena sredstva – investicijska olajšava;
  donacije.
 • zaposlovanje; in
 • prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj

Skladno s 55. členom ZDDPO-2 lahko zavezanec uveljavlja olajšavo v višini 100 % za vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti in za nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Neizkoriščeni del davčne olajšave lahko zavezanec uveljavlja naslednjih 5 let. Če so vlaganja v raziskave in razvoj nepovratno financirana iz sredstev proračuna RS oziroma proračuna EU, olajšave ni možno uveljavljati.

Investicijska olajšava

Skladno s 55.a členom ZDDPO-2 lahko zavezanec uveljavlja olajšavo za investiranje v višini 40 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva.

ni možno uveljavljati za naslednjo opremo:

 • pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme;
 • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.

Investicijske olajšave ni možno uveljavljati za naslednja neopredmetena sredstva:

 • dobro ime; in
 • stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Neizkoriščeni del investicijske olajšave lahko zavezanec uveljavlja 5 let po obdobju vlaganja.

Olajšave ni možno uveljavljati za investicijo v opremo in neopredmetena sredstva v delu, ki so financirana iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oz. proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.

Če zavezanec proda ali odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo, prej kot v 3 letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od 3 let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo.

Olajšava za donacije

Skladno z 59. členom ZDDPO-2 lahko zavezanec uveljavlja olajšavo za donacije za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju.

Poleg olajšave v višini 0,3 % obdavčenega prihodka lahko zavezanec uveljavlja še olajšavo v višini do 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene. Zavezanec lahko neizkoriščeni del olajšave koristi v naslednjih 3 letih.

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove tudi za znesek izplačil v denarju in naravi političnim strankam, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu.

Olajšava za zaposlovanje

Skladno s 55.b, 56. in 57. členom ZDDPO-2 lahko zavezanec uveljavlja olajšave za:

 • zaposlovanje invalidov – v viši 50 % plač te osebe oziroma 70 % plač invalida, odvisno od telesne okvare te osebe in števila zaposlenih invalidov;
 • zaposlovanje vajencev, dijakov ali študentov po učni pogodbi – v višini plač tej osebi, vendar največ v višini 20 % poprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec dela te osebe;
 • zaposlovanje oseb mlajših od 26 let, ali starejših od 55 let – v višini 45 % plače te osebe za prvi 2 leti zaposlitve, če:
  • je bila ta oseba pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje;
  • ta oseba v obdobju zadnjih 2 let ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi;
  • zaposli to osebo za nedoločen čas in se pri tem poveča skupno število zaposlenih delavcev v davčnem obdobju.

Ta olajšava se izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov in z olajšavami za zaposlovanje po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Skladno z 58. členom ZDDPO-2 lahko zavezanec delodajalec uveljavlja olajšavo v višini plačanih premij (delno ali v celoti), vendar največ do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca zavarovanca in ne več kot 2.390 evrov letno.

Vir: FinD-INFO, 11. 2. 2015, http://www.findinfo.si/, Avtor: Natalija Kunstek

Sorodni članki: