Davčni zastopnik in njegova odgovornost za plačilo DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z davčno izvršbo davka na dodano vrednost davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji (tujca) in ima v Sloveniji davčnega zastopnika, so bila zastavljena naslednja vprašanja:


1. Ali se izvaja proti davčnemu zavezancu ali proti davčnemu zastopniku?

Davčni organ v postopku davčne izvršbe terja davčnega zavezanca, saj ni solidarno odgovoren za plačilo davka na dodano vrednost.

Na splošno se kot zastopnika šteje osebo, ki je upravičena v imenu in za račun druge osebe dajati in sprejemati izjave volje in s tem povzročati neposredne pravne učinke za zastopano osebo.

Pravilnik o izvajanju Zakona na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07 in 21/08) namen in predmet zastopanja davčnega zastopnika ureja v 4. členu, in sicer za primer, ko nima sedeža v Sloveniji. V tretjem odstavku 4. člena pravilnika je določeno, da davčni zastopnik v imenu davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji, izpolnjuje obveznosti in uveljavlja pravice iz naslova (sestavlja in predlaga obračune , plačuje , vlaga zahtevke za vračilo presežka itd). Če davčni organ ugotovi, da davčni zastopnik ne izpolnjuje obveznosti iz naslova , mu lahko v skladu s sedmim odstavkom 4. člena pravilnika prepove nadaljnje zastopanje.

Iz navedenih določb pravilnika je razvidno, da davčni zastopnik opravlja dejanja v davčnem postopku v imenu davčnega zavezanca in v mejah svojih pooblastil, opravljena dejanja pa zavezujejo zastopanega davčnega zavezanca. Namen in pomen davčnega zastopnika je, da davčnemu zavezancu olajša izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic po Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07).

V pravilniku so izrecno določena dejanja, ki jih za davčnega zavezanca v davčnem postopku opravlja davčni zastopnik, med njimi pa ni določena solidarna odgovornost zastopnika za . Takšno določbo je vseboval prej veljavni Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 17/04…, ki je v sedmem odstavku 28. člena določal naslednje:

»Če tuja oseba imenuje davčnega zastopnika, je davčni zastopnik solidarno odgovoren za plačilo DDV, ki ga mora v skladu z 39. členom ZDDV plačati tuja oseba, ter za plačilo morebitnih kazni in zamudnih obresti glede davčnega dolga. Če davčni organ ugotovi, da davčni zastopnik ne izpolnjuje obveznosti iz naslova DDV, mu lahko prepove nadaljnje zastopanje.«

Glede na to, da veljavni pravilnik take določbe ne vsebuje več, davčni zastopnik iz obsega pooblastila, danega v skladu z določbami pravilnika, ni solidarno odgovoren za plačilo DDV, zato davčni organ v postopku davčne izvršbe terja davčnega zavezanca. Po določbi tretjega odstavka 4. člena pravilnika pa davčni zastopnik v okviru izpolnjevanja obveznosti iz naslova DDV in v mejah svojega pooblastila lahko tudi plačuje DDV. V primeru, če davčni zastopnik tega ne opravlja, davčni organ o tem obvesti zavezanca ter mu s tem omogoči, da plača davek oziroma si uredi razmerje z davčnim zastopnikom (prekliče pooblastilo, postavi si novega davčnega zastopnika).

2. Komu se vroča sklep o postopka davčne izvršbe?

Ali se o uvedbi postopka davčne izvršbe obvešča davčnega zavezanca, davčnega zastopnika ali oba, je odvisno od pooblastil, ki jih ima davčni zastopnik.

Če je davčni zastopnik pooblaščen tudi za sprejem dokumentov (vročanje), se sklep o davčni izvršbi in ostalo pisanje vroča samo davčnemu zastopniku in ne davčnemu zavezancu.

Kot je bilo že navedeno, so v pravilniku urejena pravila, ki veljajo za davčnega zastopnika, davčni zavezanec pa lahko določi, da davčni zastopnik v davčnem postopku opravlja tudi druga dejanja in sicer v mejah danega pooblastila. V tem primeru nastopa davčni zastopnik tudi v vlogi pooblaščenca (53. člen Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1 in 126/07)), dejanja v postopku, ki jih opravi pooblaščenec, pa imajo enak pravni učinek, kot če bi jih opravila stranka sama.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-179/2008, 17. 6. 2008

Sorodni članki: