Dohodnina

(ang. peronal income tax) je zelo razvita davčna vrsta. je lahko posamezen član gospodinjstva za svoj dohodek ali pa celotno gospodinjstvo za dohodek svojih članov. Ponekod v svetu dopuščajo tudi tako imenovano razcepitev dohodkov obeh zakoncev (ang. income splitting). To pomeni, da njune dohodke seštejejo, seštevek delijo z dva in tako izračunani znesek podvojijo. Taka rešitev je ugodna zlasti za zakonce z velikimi razlikami v dohodku.

Glede na opredelitev davčne osnove je dohodnina lahko:

 • sintetična – Sintetična dohodnina združuje v eni sami davčni osnovi vse dohodke zavezanca. Tako ugotovljena je, po odbitku davčnih oprostitev in olajšav, obdavčena po progresivni davčni lestvici. Sintetične dohodnine ne poznajo nikjer v svetu v povsem čisti obliki.
 • analitična – Analitična dohodnina pa je dohodnina, s katero je obdavčen dohodek od ene ali več sorodnih dejavnosti (na primer od obrti, kmetijstva ipd). Pri obdavčitvi se upoštevajo tiste objektivne okoliščine, ki vplivajo na davčno sposobnost zavezanca.

Glede na način davčne obremenitve pa je dohodnina lahko:

 • prava – Pri pravi dohodnini del dohodka ni obdavčen, ker ohranja življenski minimum zavezanca oziroma pomeni družbeno željeno porabo (na primer vlaganja v stanovanjsko gradnjo, lastno izobraževanje ipd.
 • pavšalna – Višina pavšalne dohodnine pa ni odvisna od dohodka zavezanca. Ta možnost se uporablja redkeje.

Dohodki, ki so obdavčeni z dohodnino. Zakon izrecno določa, kateri dohodki so obdavčeni z dohodnino. To so:

 • osebni prejemki,
 • dohodki iz kmetijstva,
 • dohodki iz dejavnosti,
 • dohodki iz kapitala,
 • dohodki iz premoženja,
 • dohodki iz premoženjskih pravic.

Od vseh naštetih dohodkov se že med letom plačuje davek kot akontacija dohodnine in med letom plačana akontacija se upošteva pri končni odmeri dohodnine in se od nje odšteje.

Zavezanec

Zavezanec za dohodnino je fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (rezident), ki ima v posameznem koledarskem letu na njenem območju dohodke, za katere zakon izrecno določa, da se od teh dohodkov plačuje dohodnina.
Prav tako je zavezanec za dohodnino tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, če je bivala na njenem območju nepretrgoma najmanj šest mesecev in je na njenem območju dosegala dohodke, ki po zakonu podlegajo njeni odmeri.

Osnova

V osnovo za dohodnino se vštevajo:

 • letni znesek plač e, nadomestila plač in drugi prejernki iz delovnega razmerja, izplač ani v denarju, bonih ali v naravi, razen povrač il stroškov, ki jih je imel zavezanec v zvezi z delom ter letni prejemki v obliki stimulacij in bonitet v zvezi z delovnim razmerjem, zmanjšani za plač ane obvezne prispevke za socialno varnost in posebne prispevke, uvedene z zakoni;
 • vsak posamezen prejemek, dosežen na podlagi pogodbe o delu, delovršne pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev oziroma poslov na drugi podlagi, v višini, od katere  je bil obrač unan davek od osebnih prejemkov;
 • letni znesek pokojnine, od katere je bil obrač unan davek od osebnih prejemkov, zmanjšan za posebne prispevke, uvedene z zakoni; neto pokojnina se obruti s koeficientom  1,23847;
 • katastrski dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč , zmanjšan za katastrski dohodek zemljišč , za katera so priznane oprostitve in olajšave, ter zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki se obrač unavajo od katastrskega dohodka, za posebne prispevke, uvedene z zakoni, in za pristojbine, uvedene s predpisi o gozdovih;
 • dobič ek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, v višini, od katere je bil odmerjen davek iz dejavnosti, zmanjšan za olajšave, ki se priznajo po zakonu; č e se dobič ek ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se v osnovo za dohodnino všteje tako ugotovljen dobič ek, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost in posebne prispevke, uvedene z zakoni;
 • dobič ek, dosežen s prodajo kapitala;
 • letni znesek obresti na posojila, od katerih je bil odmerjen oziroma obrač unan davek od dohodkov iz premoženja;
 • dohodki, doseženi z udeležbo pri dobič ku;
 • dohodki, doseženi z oddajanjem premoženja v najem, v višini, od katere je bil odmerjen oziroma obrač unan davek od dohodkov iz premoženja;
 • dohodki iz premoženjskih pravic v višini, od katere je bil odmerjen oziroma obrač unan davek od dohodkov iz premoženjskih pravic.

Osnova za dohodnino je tako seštevek vseh dohodkov iz posameznih virov dohodnine v posameznem koledarskem letu.

Zmanjšanja osnove za dohodnino

Osnova za dohodnino se vsem zavezancem zmanjša za 11% letne povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, za katero se odmerja dohodnina. Poleg tega splošnega znižanja, ki velja za vse zavezance, se osnova za dohodnino zmanjša še za:

 • letno povpreč no plač o zaposlenih v Republiki Sloveniji 100% invalidom, č e jim je bila priznana pravica do tuje nege in pomoč i na podlagi odloč be Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – centra za socialno delo ali obč inskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov; za to znižanje se zahteva izpolnitev obeh pogojev, to je, da je zavezanec 100% invalid in da ima pravico do tuje nege in pomoč i na podlagi odloč be pristojnega organa;
 • 40% letne povpreč ne plač e zaposlenih v Republiki Sloveniji zavezancem, ki so imeli prejemke iz naslova plač ila za zač asno ali obč asno opravljanje dela uč encev in študentov, prejetih preko študentskih ali mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na področ ju zaposlovanja; v kolikor koncesija izplač evalcu ni bila podeljena, se taki prejemki štejejo za prejemke, dosežene na podlagi pogodbe o delu, delovršne pogodbe oziroma od  prevzema opravljanja storitev in poslov na drugi podlagi, in v tem primeru zavezanec ni upravič en do znižanja osnove v višini 40%;
 • 8% letne povpreč ne plač e zaposlenih v Republiki Sloveniji zavezancem, ki so v odmernem letu dopolnili 65 let.

Nadalje zavezanci lahko zmanjšujejo svojo osnovo za dohodnine za namene, ki so izrecno določeni z zakonom. Zmanjšanje za to namene lahko znaša največ 3% zavezančeve osnove za dohodnino, razen zmanjšanja, ki se nanaša na plačane zneske samoprispevka, ki pa se prizna v celoti poleg 3% zmanjšanja osnove za dohodnino za že navedene namene.

Zmanjšanje osnove za namene, ki so določeni z zakonom, se zavezancu prizna le pod pogojem, da so bila sredstva porabljena osebno za zavezanca in so dokazana z dokumenti, ki se glasijo na njegovo ime. Zmanjšanje osnove se zavezancu prizna samo za sredstva, ki jih je za posamezne namene porabil v letu, za katero se dohodnina odmerja. Dokumentacijo, s katero se dokazuje resničnost navedb v napovedi, zavezanec praviloma ne prilaga k napovedi, temveč jo mora na zahtevo davčnega organa predložiti v odmernem postopku. V primeru, da zavezanec v napovedi uveljavlja dejanske stroške namesto normiranih, predloži k napovedi dokumentacijo o dejanskih stroških.

Sorodni članki: