Določitev zavarovalne osnove za samozaposlene, družbenike in kmete v letu 2014

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanji, kakšna je pravilna višina zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za socialno varnost , in v letu 2014, pojasnjujemo v nadaljevanju.

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki so v zavarovanje vstopili pred 1. 1. 2014, v letu 2014 plačujejo prispevke od zavarovalne osnove, v katero so bili uvrščeni na podlagi 209. člena ZPIZ-1*, dokler se jim ne določi na podlagi doseženega dobička v letu 2013. Do nove določitve zavarovalne osnove se kot minimalni znesek zavarovalne osnove za samozaposlene in kmete upošteva znesek minimalne plače, ki velja v letu 2014 in znaša 789,15 EUR, za družbenike pa znesek najnižje pokojninske osnove, ki znaša 848,07 EUR.

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki v zavarovanje vstopijo po 1. 1. 2014, v letu 2014 plačujejo prispevke najmanj od zneska minimalne plače, ki velja za leto 2013 in znaša 783,66 EUR.

V skladu z določbo prvega odstavka 411. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. št. 96/12, 39/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 63/13-ZIUPTDSV, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 111/13 – ZMEPIZ-1) zavarovanci iz 15. člena (samozaposleni), 16. člena (družbeniki) in 17. člena (kmetje) ZPIZ-2, ki so do uveljavitve tega zakona plačevali prispevke na podlagi zavarovalne osnove, določene v skladu z 209. členom ZPIZ-1, prispevek od te zavarovalne osnove plačujejo tudi za vsa obdobja po uveljavitvi ZPIZ-2, do določitve nove zavarovalne osnove v skladu s 145. členom tega zakona**.

V tretjem odstavku 209. člena ZPIZ-1 je določeno, da se prispevki plačujejo od osnov, ki veljajo v tekočem obdobju, kar pomeni, da se obravnavanim zavarovancem pri izračunu zavarovalne osnove do meseca določitve nove zavarovalne osnove na podlagi dobička 2013, upoštevajo zneski, določeni glede na znesek minimalne plače, ki velja v tekočem obdobju (torej v letu 2014***) in glede na znesek povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova. Za družbenike pa se, vse do meseca določitve nove zavarovalne osnove na podlagi dobička za leto 2013, kot najnižja zavarovalna osnova upošteva znesek najnižje pokojninske osnove.

Podatki o znesku najnižje pokojninske osnove, ki se uporablja za določitev zavarovalne osnove za družbenike do določitve nove zavarovalne osnove na podlagi dobička za leto 2013

Način in roke za določitev nove zavarovalne osnove za samozaposlene, družbenike in kmete podrobneje določa Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 89/13). V skladu z 10. členom tega pravilnika se zavarovalna osnova na podlagi doseženega dobička v letu 2013 določi:

  • za samozaposlene na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti, za mesec po mesecu, v katerem je obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec april;
  • za družbenike na podlagi zadnje prejete odločbe o odmeri dohodnine, za mesec, v katerem mu je bila odločba o odmeri dohodnine vročena, če se mu odločba o odmeri dohodnine ne izda, pa za mesec november;
  • za kmete na podlagi zadnje prejete odločbe o odmeri dohodnine oziroma obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za mesec, v katerem je bila odločba oziroma obvestilo vročeno; če se mu obvestilo ali odločba o odmeri dohodnine ne izda, pa za mesec november; če zavarovanec – kmet dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov, na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti, za mesec po mesecu, v katerem je obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec april; če se zavarovalna osnova za posameznega zavarovanca – kmeta določa na podlagi odločbe o odmeri dohodnine oziroma obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti, se zavarovalna osnova na novo določi za mesec, za katerega so hkrati izpolnjeni pogoji predhodno navedeni pogoji.

V tretjem odstavku 13. člena Pravilnika o določanju zavarovalne osnove je določeno, da se za določitev najnižje osnove in za določitev najnižje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov v letu 2014 upošteva minimalna plača za leto 2013. Iz navedene določbe izhaja naslednje:

  • vse osebe, ki bodo vstopile v zavarovanje po 1. 1. 2014 in bodo pridobile status zavarovanca po 15. členu (samozaposleni), 16. členu (družbeniki) in 17. členu (kmetje) ZPIZ-2, bodo v letu 2014 plačevale prispevke najmanj od zneska minimalne plače za leto 2013, ki znaša 783,66 EUR;
  • samozaposleni in kmetje, vključeni v zavarovanje do 31. 12. 2013, bodo v letu 2014 plačevali prispevke najmanj od zneska minimalne plače za leto 2014, ki znaša 789,15 EUR, vse do meseca, v katerem jim bo določena nova zavarovalna osnova na podlagi dobička v letu 2013, nato pa najmanj od zneska minimalne plače za leto 2013, ki znaša 783,66 EUR;
  • družbeniki, vključeni v zavarovanje do 31. 12. 2013, bodo v letu 2014 plačevali prispevke najmanj od bruto najnižje pokojninske osnove, vse do meseca, v katerem jim bo določena nova zavarovalna osnova na podlagi dobička za leto 2013, nato pa najmanj od zneska minimalne plače za leto 2013, ki znaša 783,66 EUR.

* Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, 109/06-UPB4 s sprem.)
** Določitev zavarovalne osnove v skladu s 145. členom ZPIZ-2 bo prvič opravljena v letu 2014 – na podlagi doseženega dobička za leto 2013.
***Ta od 1. januarja 2014 znaša 789,15 EUR (Uradni list RS, št. 7/14).

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4250-390/2014-2, 7. 2. 2014

Sorodni članki: