Finančni najem

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje podjetje najemnik tudi sredstva, pridobljena na podlagi finančnega najema, razen če izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med naložbene nepremičnine.
je najem, pri katerem se pomembna tveganja (možnost izgub zaradi neizrabljenih zmogljivosti ali tehnološke zastarelosti, nihanj donosov zaradi spreminjajočih se gospodarskih okoliščin…) in pomembne koristi (dobički, ki jih bo sredstvo prinašalo z uporabo, dobički iz povečanja vrednosti ali iztrženja preostale vrednosti), povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. lahko preide na najemnika ali pa tudi ne. Takega najema praviloma ni mogoče enostransko razveljaviti.
Opredelitev vrste najema je odvisna od pogodbenih določb, pri čemer je vsebina pogodbe pomembnejša od njene oblike ali celo poimenovanja.

Sorodni članki: