Izvajanje 89. člena ZDDV-1 – davčno obdobje

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoDavčni zavezanec predlaga spremembo 89. člena Zakona o davku na dodano vrednost – (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2), ker je iz trimesečnega davčnega zavezanca prešel na mesečnega plačnika zaradi enkratne prodaje blaga v drugo državo članico EU.

V zvezi z navedeno problematiko smo od Ministrstva za finance prejeli pojasnilo št. 423-277/2009/38 z dne 22. 7. 2010, kot sledi v nadaljevanju:

Z zadnjo spremembo ZDDV-1, ki velja od 1. januarja 2010 se skrajšuje in rok za predložitev obračuna DDV ter hkrati rok za predložitev rekapitulacijskega poročila in s tem obdobja poročanja iz treh mesecev na en mesec za tiste davčne zavezance, ki opravljajo dobave blaga ali storitev znotraj Skupnosti. Skrajšanje davčnega obdobja in uskladitev roka za predložitev rekapitulacijskega poročila z rokom za predložitev obračuna DDV je bila potrebna zaradi navzkrižne kontrole podatkov, ki jih mora davčni organ prek sistema za izmenjavo informacij o DDV (VIES) poslati v druge države članice, in sicer v enem mesecu po koncu obdobja, na katerega se te informacije nanašajo. Davčni organ mora o teh informacijah v predpisanih rokih poročati na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1798/2003 z dne 7. oktobra 2003 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 218/92 (UL L št. 264 z dne 15. 10. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 143/2008 z dne 12. februarja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1798/2003 glede uvedbe upravnega sodelovanja in izmenjave informacij o pravilih o kraju opravljanja storitev, posebnih ureditvah in ureditvi vračila davka na dodano vrednost (UL L št. 44 z dne 20. 2. 2008, str. 1), ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU.

Navedeno pa ne pomeni, da morate biti mesečni davčni zavezanec za celotno obdobje vašega poslovanja v prihodnje. Za davčnega zavezanca, ki se mu spremeni davčno obdobje koledarskega trimesečja v koledarski mesec, je prvo novo davčno obdobje tisti koledarski mesec, ki sledi zadnjemu mesecu koledarskega trimesečja. Tako npr. če pride do spremembe davčnega obdobja v mesecu maju (v drugem koledarskem tromesečju), je za davčnega zavezanca prvo mesečno davčno obdobje mesec julij. Tak davčni zavezanec mora obračunavati DDV za mesečna obdobja do konca koledarskega leta. V januarju, ko davčni zavezanec ugotovi vrednost obdavčljivega prometa blaga oziroma storitev za preteklo koledarsko leto, lahko začne obračunavati DDV za trimesečno davčno obdobje, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 89. člena ZDDV-1, torej v preteklem koledarskem letu davčni zavezanec ni presegel obdavčljivega prometa blaga oziroma storitev v vrednosti 210.000 evrov in ne opravlja transakcij znotraj Skupnosti, za katere je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-294/2010-1, 14. 7. 2010

Sorodni članki: