Kontni okvir za društva in invalidske organizacije

RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA

00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo premoženjske in druge pravice, druga neopredmetena sredstva, odloženi stroški razvijanja in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ter popravek in oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev.

01 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo vrednosti zemljišč in zgradb ter popravek vrednosti nepremičnin zaradi amortiziranja, katerih doba koristnosti je omejena, pa tudi vrednosti nepremičnin, pridobljenih na podlagi finančnega najema in popravek njihovih vrednosti zaradi amortiziranja.
Nepremičnine se izkazujejo glede na izbrani model vrednotenja.
Posebej se izkazujeta popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja in oslabitev vrednosti zemljišč in zgradb.

02 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
V tej skupini se izkazujejo oprema, drobni inventar, biološka sredstva in druga opredmetena osnovna sredstva ter popravek vrednosti teh sredstev zaradi amortiziranja. V tej skupini se izkazujejo tudi oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, pridobljena na podlagi finančnega najema, in njihov popravek vrednosti zaradi amortiziranja. Posebej se izkazujejo umetniška dela in drugi predmeti kulturne oziroma zgodovinske vrednosti, ki se ne amortizirajo.
Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti teh sredstev.
Opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo posebej, glede na izbrani model vrednotenja.

04 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE

V tej skupini se izkazujejo naložbene nepremičnine, njihov popravek vrednosti zaradi amortiziranja in posebej oslabitev njihove vrednosti.

06 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže pravnih oseb, dolgoročna posojila, dana na podlagi pogodb o depozitu, posojilnih pogodb oziroma odkupa obveznic ali drugih vrednostnic, in druge dolgoročne finančne naložbe ter popravki vrednosti teh naložb zaradi oslabitve. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti danih dolgoročnih posojil.
Dana dolgoročna posojila, ki zapadejo v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe.
Posebej se izkazujejo finančne naložbe, izmerjene po nabavni vrednosti, posebej finančne naložbe, razporejene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, in posebej finančne naložbe, razporejene po pošteni vrednosti prek obveznosti do virov sredstev (presežka iz prevrednotenja).

08 – DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
V tej skupini se izkazujejo dani dolgoročni blagovni krediti, dani dolgoročni predujmi (za neopredmetena sredstva, za opredmetena osnovna sredstva in za naložbene nepremičnine) in varščine ter druge dolgoročne poslovne terjatve do pravnih in fizičnih oseb. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev.
Dolgoročne poslovne terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkažejo kot kratkoročne terjatve.

09 – ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
V tej skupini se izkazujejo terjatve za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik, iz neizrabljenih davčnih izgub, prenesenih v naslednja davčna obdobja, in iz davčnih dobropisov, prenesenih v naslednja davčna obdobja.

RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, KRATKOROČNE NALOŽBE IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

10 – DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI
V tej skupini se izkazujejo denarna sredstva (bankovci in kovanci) v blagajni, prejeti čeki, netvegani takoj udenarljivi dolžniški vrednostni papirji (v skladu s SRS 7) ter denar na poti. Domača in tuja denarna sredstva v blagajni se izkazujejo posebej. Izdani čeki se izkažejo kot odbitna postavka.

11 – DENARNA SREDSTVA NA RAČUNIH
V tej skupini se izkazuje dobroimetje na računih pri bankah in drugih finančnih inštitucijah. Dobroimetje na računih se razčleni na takoj razpoložljiva denarna sredstva in na tista, ki so vezana na odpoklic. Posebej se izkazujeta dobroimetje v domači in dobroimetje v tuji valuti. Posebej se izkazujejo tudi denarna sredstva na posebnih računih oziroma za posebne namene.

12 – KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do pravnih ali fizičnih oseb, razen do članov društva, za prodane stvari in storitve pa tudi dani kratkoročni blagovni krediti.
Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev.

13 – KRATKOROČNE TERJATVE DO ČLANOV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do članov iz naslova članarine, prodaje blaga in storitev ter drugih naslovov, razen finančnih naložb in terjatev, povezanih s finančnimi prihodki.
Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do članov.

14 – KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do pravnih in fizičnih oseb, za katerih račun opravlja društvo dogovorjene posle (iz komisijske in konsignacijske prodaje ter druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun).
Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti teh terjatev.

16 – DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
V tej skupini se izkazujejo druge kratkoročne poslovne terjatve, tudi predujmi, dani za kratkoročna sredstva, dane varščine in terjatve do zaposlencev ter vse tiste, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah kratkoročnih poslovnih terjatev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročne terjatve za vstopni DDV, kratkoročne terjatve za vračilo davka od dohodkov pravnih oseb, vključno z davkom, plačanim v tujini, druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij, prejete menice ter ostale kratkoročne terjatve.
V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, zaloge in še ne opravljene storitve, ter drugi dani kratkoročni predujmi. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti teh terjatev.
Dani kratkoročni predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo.

17 – KRATKOROČNE TERJATVE, POVEZANE S FINANČNIMI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve za obresti in kratkoročne terjatve za deleže v dobičku oziroma dividende ter druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki.
Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti teh terjatev.

18 – KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne finančne naložbe na podlagi posojilnih in depozitnih pogodb, sklenjenih največ za leto dni, pa tudi na podlagi nakupa vrednostnih papirjev, ki zapadejo v plačilo v letu dni.
V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročne finančne naložbe v delnice in deleže ter druge kratkoročne finančne naložbe, in sicer posebej razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti, posebej razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter posebej razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek obveznosti do virov sredstev (presežka iz prevrednotenja).
Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb.

19 – KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej plačani stroški in prihodki, ki niso mogli biti zaračunani v obračunskem obdobju, na katero se nanašajo. V tej skupini se izkazujejo tudi vrednotnice in DDV od dobljenih predujmov.

RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

21 – OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINO ZA ODTUJITEV
V tej skupini se izkazujejo obveznosti, vključene v skupino (skupine) za odtujitev

22 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za kratkoročna, osnovna in druga sredstva pa tudi obveznosti iz dobljenih kratkoročnih blagovnih kreditov. Posebej se izkazujejo tudi kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za nezaračunane blago in storitve.

23 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ČLANOV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do članov razen finančnih obveznosti in obveznosti, povezanih s finančnimi prihodki. Posebej se izkazujejo tudi kratkoročne obveznosti do članov za nezaračunane blago in storitve.

24 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, za katerih račun opravlja društvo dogovorjene posle (kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje ter druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun).

25 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do zaposlencev za plače, nadomestila plač in druge prejemke iz delovnega razmerja ter obveznosti za dajatve, ki se plačujejo iz teh prejemkov.

26 – DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge dajatve (obveznosti za obračunani DDV, DDV od uvoženega blaga, carino, davek od izplačanih plač in davek od dohodkov ter druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij, obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlencem), obveznosti za dobljene predujme in varščine, menične obveznosti ter preostale kratkoročne obveznosti, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah kratkoročnih obveznosti.

27 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI, POVEZANE S FINANČNIMI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti, ki se nanašajo na obresti, in druge kratkoročne obveznosti, ki se nanašajo na finančne odhodke.

28 – KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
V tej skupini se izkazujejo dobljena kratkoročna posojila in izdani kratkoročni vrednostni papirji ter druge kratkoročne finančne obveznosti.

29 – KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej zaračunani ali plačani prihodki in vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki. Kot kratkoročne pasivne časovne razmejitve se izkazujejo tudi prejeta denarna sredstva (državne podpore in donacije), namenjena pokrivanju izbranih stroškov oziroma odhodkov, razen prejetih denarnih sredstev, namenjenih pridobivanju opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, ki se izkazujejo kot dolgoročne pasivne časovne razmejitve, namenjene pokrivanju amortizacijskih stroškov.
Posebej se izkazuje DDV od danih predujmov.

RAZRED 3 – ZALOGE

31 – ZALOGE MATERIALA
V tej skupini se izkazujejo material, drobni inventar in embalaža. Če vodi društvo zaloge po stalnih cenah, se odmiki od stalnih cen izkazujejo posebej.

32 – ZALOGE BLAGA
V tej skupini se izkazuje blago, ki ga društvo nabavi za nadaljnjo prodajo. Če vodi društvo blago po stalnih cenah, se odmiki od njih izkazujejo posebej. Posebej se izkazujeta tudi vračunani DDV ter vračunana razlika v prodajnih cenah zalog blaga, če društvo vodi zaloge blaga po prodajnih cenah.

33 – ZALOGE PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
V tej skupini se izkazujejo proizvodi, ovrednoteni po izbrani metodi, pa tudi nedokončana proizvodnja in nedokončane storitve. Če vodi društvo zaloge po stalnih cenah, se odmiki od njih izkazujejo posebej.

35 – NEKRATKOROČNA SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO
V tej skupini se izkazujejo opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji, naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti, namenjene prodaji, druga nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji, ter sredstva denar ustvarjajočih enot ali njihovih delov, namenjena prodaji.

RAZRED 4 – STROŠKI IN ODHODKI

40 – STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV
V tej skupini se izkazujejo stroški materiala, stroški porabljene embalaže, odpisi drobnega inventarja, ki se vodi v okviru zalog materiala, stroški energije, stroški za nakup strokovne literature, stroški pisarniškega materiala in podobni ter stroški prodanih zalog blaga. Če društvo vrednost porabljenih zalog materiala in blaga ugotavlja na podlagi popisa konec obračunskega obdobja v skladu z določbami SRS 33.6, se med letom knjiži na konte te skupine nabavna vrednost nabavljenih količin materiala in blaga, na koncu leta pa se na podlagi popisa zalog materiala in blaga tako izkazana vrednost uskladi z vrednostjo dejansko porabljenih količin materiala in blaga.
V tej skupini se posebej izkazuje tudi stroškovna vrednost prodanih zalog proizvodov, ugotovljena po izbrani metodi. Ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko društvo knjiži stroškovno vrednost prodanih zalog proizvodov neposredno na ustrezen konto skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja.

41 – STROŠKI STORITEV
V tej skupini se izkazujejo stroški vseh vrst storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev in storitev v zvezi z vzdrževanjem, najemnine, povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, zavarovalne premije, stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance. V njej se izkazujejo tudi stroški po podjemnih pogodbah, stroški po pogodbah o avtorskem delu ter stroški storitev na podlagi drugih pravnih razmerij s fizičnimi osebami, razen na podlagi delovnega razmerja.

42 – STROŠKI DELA
V tej skupini se izkazujejo stroški plač, nadomestila plač, ki bremenijo društvo, in drugi prejemki iz delovnega razmerja ter dajatve, ki se plačujejo za socialno varnost zaposlencev v breme društva, pa tudi druge dajatve, ki se obračunavajo od prejemkov zaposlencev v breme društva.

43 – DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM
V tej skupini se izkazujejo zneski dotacij, ki jih društvo skladno z nameni, za katere je ustanovljeno, odstopi drugim društvom in drugim pravnim osebam.

44 – AMORTIZACIJA
V tej skupini se izkazuje amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev (zgradb, opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev) in neopredmetenih sredstev.
Posebej se izkazuje amortizacija naložbenih nepremičnin.

45 – PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi ter poslovni odhodki v zvezi z naložbenimi nepremičninami. V tej skupini se izkazujejo tudi vsi drugi prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, razen finančnih naložb.

46 – DRUGI ODHODKI IZ DEJAVNOSTI
V tej skupini se izkazujejo drugi odhodki iz dejavnosti, ki niso vključeni v predhodne skupine poslovnih odhodkov.

47 – FINANČNI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo odhodki iz obresti, odhodki, nastali pri uskladitvi obveznosti, finančnih naložb na podlagi pogodb in drugih pravnih podlag, odhodki iz tečajnih razlik, odhodki iz oslabitve in odprave pripoznanja finančnih naložb ter drugi finančni odhodki.
Ločeno se izkazujejo odhodki iz sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ter odhodki iz oslabitve finančnih naložb.
Ločeno se izkazujejo finančni odhodki v zvezi z naložbenimi nepremičninami, razporejenimi in izmerjenimi po modelu poštene vrednosti, in finančni odhodki v zvezi z naložbenimi nepremičninami, razporejenimi in izmerjenimi po modelu nabavne vrednosti.

48 – DRUGI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo denarne kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke ter ostali stroški, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah stroškov. V tej skupini se izkazujejo tudi davki, prispevki, takse in druge dajatve, ki jih plačuje društvo iz svojih prihodkov, razen tistih, ki so stroški dela ali pa so del stroškov nabavne vrednosti materiala, storitev, blaga ali osnovnih sredstev.

49 – PRENOS STROŠKOV
Prek te skupine se prenašajo stroški na konte skupine 33 – Proizvodi – oziroma v breme ustreznih kontov skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja.

RAZRED 5
Uporaba tega razreda je prosta.

RAZRED 6
Uporaba tega razreda je prosta.

RAZRED 7 – PRIHODKI

70 – PRIHODKI OD DEJAVNOSTI
V tej skupini se izkazujejo dotacije (dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, dotacije fundacij, skladov in ustanov), donacije pravnih in fizičnih oseb, članarine in prispevki članov, prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo , prihodki, ki jih društvo doseže s prodajo proizvodov, blaga, materiala in storitev, ter drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni).
V tej skupini se izkazujejo tudi prevrednotovalni poslovni prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, drugi prevrednotovalni poslovni prihodki in prihodki iz odpisov poslovnih obveznosti, razen obveznosti iz dobljenih posojil.
V tej skupini se izkazujejo tudi poslovni prihodki iz naložbenih nepremičnin, razporejenih in izmerjenih po modelu nabavne vrednosti, in tudi poslovni prihodki iz naložbenih nepremičnin, razporejenih in izmerjenih po modelu poštene vrednosti.
V tej skupini se izkazujejo tudi vsi prihodki od najemnin od naložbenih nepremičnin.

73 – FINANČNI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo prihodki iz obresti, prihodki, nastali pri uskladitvi terjatev in obveznosti zaradi pogodbenih določil, prihodki iz tečajnih razlik, prihodki iz deležev v gospodarskih družbah, odpisi obveznosti iz dobljenih posojil, prihodki (dobički), nastali pri prodaji finančnih naložb, prihodki iz razveljavitve oslabitve finančnih sredstev ter drugi prihodki na podlagi finančnih naložb.
V tej skupini se izkazujejo tudi finančni prihodki iz naložbenih nepremičnin, razporejenih in izmerjenih po modelu poštene vrednosti, in finančni prihodki iz naložbenih nepremičnin, razporejenih in izmerjenih po modelu nabavne vrednosti.

74 – DRUGI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo prejete pogodbene kazni in odškodnine ter ostali prihodki, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah prihodkov.

75 – USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
V tej skupini se izkazujejo prihodki na podlagi usredstvenja lastnih proizvodov in lastnih storitev.

79 – PRENOS PRIHODKOV
Prek te skupine se prenašajo prihodki na ustrezni konto skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja.

RAZRED 8 – UGOTOVITEV IZIDA POSLOVANJA

80 – UGOTOVITEV IZIDA POSLOVANJA
V tej skupini se izkazujejo odhodki in prihodki obračunskega obdobja. Društvo se lahko odloči, da bo stroškovno vrednost prodanih zalog proizvodov izkazovalo neposredno v okviru te skupine na posebnem kontu.
V njej se izkazuje tudi del presežka prihodkov iz prejšnjih let, ki je bil razporejen za pokritje izbranih stroškov tega obračunskega obdobja, ter presežek odhodkov iz prejšnjih let, ki se pokriva iz presežka prihodkov tega obračunskega obdobja.
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v dobro skupine 81 – Presežek prihodkov, presežek odhodkov nad prihodki pa v breme skupine 83 – Presežek odhodkov.

81 – PRESEŽEK PRIHODKOV
V tej skupini se izkazujeta presežek prihodkov iz skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja – in njegova razporeditev v skladu s predpisi oziroma odločitvijo društva.
Če je obveznost iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb večja od presežka prihodkov, se razlika izkaže v okviru skupine 83 – Presežek odhodkov.

83 – PRESEŽEK ODHODKOV
V tej skupini se izkazujeta presežek odhodkov nad prihodki iz skupine 80 – Ugotovitev izida poslovanja – in njegovo pokritje v skladu z odločitvijo društva oziroma njegov prenos na društveni sklad.

RAZRED 9 – LASTNI IN TUJI VIRI SREDSTEV

90 – DRUŠTVENI SKLAD
V tej skupini se izkazujejo ustanovne vloge v velikosti sredstev, ki so jih ustanovitelji v skladu z ustanovnim aktom zagotovili za začetek poslovanja društva, če ta sredstva niso namenjena pokrivanju stroškov poslovanja niti niso bila dana kot posojilo, ter skladi, ki jih društvo oblikuje za določene namene.
Posebej se izkazujejo rezervni sklad, namenjen pokrivanju presežkov odhodkov (izgub), tisti del presežka prihodkov, ki ga društvo nameni pokritju izbranih stroškov oziroma odhodkov v prihodnjih obračunskih obdobjih, ter tisti del presežka prihodkov, ki ni bil razporejen za določene namene. Posebej mora društvo izkazovati tudi presežek odhodkov, ki ga še ni pokrilo.

91 – PRESEŽKI IZ PREVREDNOTENJA
V tej skupini se izkazujejo presežki iz prevrednotenja zemljišč, zgradb, opreme, neopredmetenih sredstev ter dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb. Posebej se izkazuje popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja za odloženi davek.

93 – REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo rezervacije iz naslova vnaprej vračunanih stroškov (rezervacije za stroške reorganizacije, za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov zaradi razgradnje, ponovne vzpostavitve prvotnega stanja in druge podobne rezervacije, rezervacije za kočljive pogodbe, pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, za dana jamstva ter druge rezervacije) in dolgoročne pasivne časovne razmejitve za prejeta denarna sredstva, namenjena pridobivanju opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, ki se porabljajo za pokrivanje amortizacijskih stroškov, ter druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve.
Rezervacije se oblikujejo v breme ustrezne skupine stroškov v razredu 4.

97 – DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
V tej skupini se izkazujejo dolgoročna posojila, dobljena pri pravnih in fizičnih osebah, ter druge dolgoročne finančne obveznosti.
Dolgoročne finančne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkažejo kot kratkoročne obveznosti.

98 – DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
V tej skupini se izkazujejo dobljeni dolgoročni predujmi, dobljene dolgoročne varščine, dolgoročni blagovni krediti, dolgoročni dolgovi iz finančnega najema in druge dolgoročne obveznosti iz poslovanja.
V okviru te skupine se ločeno izkazujejo tudi dolgoročne obveznosti za odloženi davek.
Dolgoročne poslovne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkažejo kot kratkoročne obveznosti.

99 – ZUNAJBILANČNI KONTI
V tej skupini se izkazujejo postavke, ki nimajo neposrednega učinka na velikost in sestavo sredstev in obveznosti do njihovih virov, prav tako pa tudi ne na prihodke, stroške ali odhodke društva, vendar so pomembne za predstavitev finančno-materialnega položaja društva.

Vir: Uradni list RS, št. 22/2007, 2/2010

Sorodni članki: