Kontni okvir za nepridobitne organizacije pravne osebe zasebnega prava

RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA

00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo premoženjske pravice, odloženi stroški razvijanja, druga neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ter popravek in oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev.

01 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo naložbene nepremičnine, njihov popravek vrednosti in oslabitev njihove vrednosti.

02 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi posebej glede na izbrani model vrednotenja.

03 – POPRAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI NEPREMIČNIN
V tej skupini se izkazuje popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja ter oslabitev vrednosti nepremičnin.

04 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
V tej skupini se izkazujejo oprema in nadomestni deli, drobni inventar, biološka sredstva, druga opredmetena osnovna sredstva, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi. Opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo posebej glede na izbrani model vrednotenja. Posebej se izkazujejo umetniška dela in drugi predmeti kulturne oziroma zgodovinske vrednosti, ki se ne amortizirajo.

05 – POPRAVEK IN OSLABITEV VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
V tej skupini se izkazujejo popravki vrednosti opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja, bioloških sredstev in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti zaradi amortiziranja oziroma zaradi oslabitve.

06 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE V KAPITAL
V tej skupini se izkazujejo dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže gospodarskih družb ter druge dolgoročne kapitalske naložbe, in sicer posebej razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti, posebej razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter posebej razporejene v za prodajo razpoložljiva sredstva in izmerjene prek lastnih virov sredstev.
V tej skupini se posebej izkazuje tudi popravek vrednosti teh naložb zaradi oslabitve.

07 – DRUGE DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
V tej skupini se izkazujejo dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb ali z odkupom obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev, dani dolgoročni depoziti, odkupljene dolgoročne terjatve in ostale dolgoročne finančne naložbe.
V tej skupini se izkazuje tudi popravek vrednosti drugih dolgoročnih finančnih naložb zaradi oslabitve.
Druge dolgoročne finančne naložbe, ki zapadejo v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkažejo med kratkoročnimi finančnimi naložbami.

08 – DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
V tej skupini se izkazujejo dani dolgoročni blagovni in potrošniški krediti, dolgoročne terjatve iz finančnega najema, dani dolgoročni predujmi in varščine ter druge dolgoročne poslovne terjatve.
V tej skupini se izkazuje tudi popravek vrednosti dolgoročnih poslovnih terjatev zaradi oslabitve.
Dolgoročne poslovne terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkažejo kot kratkoročne terjatve.

09 – ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

V tej skupini se izkazujejo terjatve za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik, iz neizrabljenih davčnih izgub, prenesenih v naslednja davčna obdobja, ter iz davčnih dobropisov, prenesenih v naslednja davčna obdobja.

RAZRED 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

10 – DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UDENARLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI
V tej skupini se izkazujejo denarna sredstva (bankovci in kovanci) v blagajni, prejeti čeki, drugi netvegani takoj udenarljivi dolžniški vrednostni papirji (v skladu s SRS 7) ter denar na poti. Izdani čeki se izkažejo kot odbitna postavka.

11 – DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH INŠTITUCIJAH
V tej skupini se izkazujeta dobroimetje na računih pri bankah in drugih finančnih inštitucijah ter dogovorjena samodejna zadolžitev na transakcijskem računu. Dobroimetje na računih se razčleni na takoj razpoložljiva denarna sredstva in na tista, ki so vezana na odpoklic. Posebej se izkazujejo tudi denarna sredstva na posebnih računih oziroma za posebne namene.

12 – KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje blaga, proizvodov, storitev, opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in drugih stvari ali pravic. V tej skupini se izkazujejo tudi dani kratkoročni blagovni in potrošniški krediti. Posebej se izkazuje popravek vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev zaradi oslabitve.

13 – DANI KRATKOROČNI PREDUJMI IN VARŠČINE
V tej skupini se izkazujejo kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, zaloge materiala ali blaga, še ne opravljene storitve ter druge stvari ali pravice. V tej skupini se izkazujejo tudi dani preplačila in kratkoročne varščine. Posebej se izkazuje popravek vrednosti danih kratkoročnih predujmov in varščin zaradi oslabitve.

14 – KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN
V tej skupini se izkazujejo terjatve do posrednikov pri izvozu, kratkoročne terjatve iz uvoza za tuj račun, kratkoročne terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje ter druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.

15 – KRATKOROČNE TERJATVE, POVEZANE S FINANČNIMI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve za obresti, kratkoročne terjatve za dividende in druge deleže v dobičku ter druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.

16 – DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne terjatve za vstopni DDV, kratkoročne terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb, druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij, terjatve do zaposlencev ter ostale kratkoročne terjatve. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh terjatev zaradi oslabitve.

17 – KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V KAPITAL
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne naložbe v delnice in deleže gospodarskih družb ter druge kratkoročne finančne naložbe, in sicer posebej razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti, posebej razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter razporejene v za prodajo razpoložljiva sredstva, izmerjena prek lastnih virov sredstev. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh naložb zaradi oslabitve.

18 – DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
V tej skupini se izkazujejo kratkoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb ali z odkupom obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev, kratkoročni depoziti, odkupljene kratkoročne terjatve ter ostale kratkoročne finančne naložbe. Posebej se izkazuje popravek vrednosti teh naložb zaradi oslabitve.

19 – KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej plačani stroški in prihodki, ki niso mogli biti zaračunani v obračunskem obdobju, na katero se nanašajo. V tej skupini se izkazujejo tudi vrednotnice in DDV od dobljenih predujmih.

RAZRED 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

22 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi in tujini pa tudi dobljeni kratkoročni blagovni krediti ter kratkoročne obveznosti za nezaračunane storitve, material in blago.

23 – DOBLJENI KRATKOROČNI PREDUJMI IN VARŠČINE
V tej skupini se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov za nakup proizvodov, blaga, storitev ali druga sredstva.

24 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA ZA TUJ RAČUN
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti iz izvoza za tuj račun, kratkoročne obveznosti do uvoznikov, kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignacijske prodaje ter druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun.

25 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENCEV
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti do zaposlencev za plače, nadomestila plač in druge prejemke iz delovnega razmerja.

26 – OBVEZNOSTI DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INŠTITUCIJ
V tej skupini se izkazujejo obveznosti za DDV, carino, davek od izplačanih plač, prispevke za socialno varnost, ki jih plačujejo delodajalci, posebni davek na določene prejemke, davek od dohodka pravnih oseb ter druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij.

27 – KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
V tej skupini se izkazujejo dobljena kratkoročna posojila na podlagi posojilnih pogodb, na podlagi izdanih obveznic ali menic ter na drugih podlagah.

28 – DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
V tej skupini se izkazujejo kratkoročne obveznosti v zvezi s stroški oziroma odhodki financiranja, obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač in nadomestili plač zaposlencem ter ostale kratkoročne obveznosti.

29 – KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki ter vnaprej zaračunani ali plačani prihodki, ki jih ni mogoče šteti kot dobljene predujme in ki se nanašajo na še ne opravljene storitve oziroma še ne dobavljeno blago. Posebej se izkazuje DDV od danih predujmov.

RAZRED 3 – ZALOGE SUROVIN IN MATERIALA

30 – OBRAČUN NABAVE MATERIALA
V tej skupini se izkazuje oblikovanje nabavne vrednosti kupljenega materiala. V njej se izkazujejo poleg obračunane vrednosti še odvisni nabavni stroški, in sicer tako dajatve v okviru nabavne cene kot tudi neposredni izdatki za nabavo. Kadar se uporabljajo konti te skupine, se obračunana nabavna vrednost prek posebnega konta obračuna nabave prenese v zaloge surovin in materiala.

31 – ZALOGE MATERIALA
V tej skupini se izkazujejo material, vgradni deli, gorivo, režijski material (pisarniški material) in podobno v zalogi. Posebej se izkazuje material v dodelavi, predelavi in na poti. Pri vodenju zalog materiala po stalnih cenah se vodijo odmiki od stalnih cen na posebnih kontih odmikov.

32 – ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
V tej skupini se izkazujeta samo drobni inventar in embalaža. Razčleni se na konte drobnega inventarja in embalaže v skladišču in v uporabi. Pri vodenju zalog po stalnih cenah je potreben poseben konto odmikov od stalnih cen.

RAZRED 4 – STROŠKI

40 – STROŠKI MATERIALA
V tej skupini se izkazujejo stroški porabljenih surovin, materiala, vgradnih delov, pomožnega materiala, energije, nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja in embalaže, uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih razlik, stroški pisarniškega materiala in strokovne literature ter drugi stroški materiala, skupaj z dajatvami na material, ki bremenijo organizacijo.

41 – STROŠKI STORITEV
V tej skupini se izkazujejo stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov oziroma opravljanju storitev, stroški transportnih storitev in storitev v zvezi z vzdrževanjem sredstev, najemnine, povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, zavarovalne premije, stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami na te storitve, ki bremenijo organizacijo, ter stroški drugih storitev.

43 – AMORTIZACIJA
V tej skupini se izkazuje amortizacija neopredmetenih sredstev, zgradb, opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

44 – REZERVACIJE
V tej skupini se izkazujejo rezervacije za stroške reorganizacije organizacije, dana jamstva, pokrivanje pričakovanih izgub iz kočljivih pogodb, pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi ter rezervacije za pokrivanje drugih obveznosti iz preteklega poslovanja.

45 – STROŠKI OBRESTI
V tej skupini se izkazujejo stroški obresti.

47 – STROŠKI DELA
V tej skupini se izkazujejo plače zaposlencev, nadomestila plač zaposlencev, stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev, regres za letni dopust, povračila, ki niso neposredno povezana z opravljanjem dela, in drugi prejemki zaposlencev ter nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki se plačujejo od teh stroškov dela oziroma od bonitet zaposlencev in bremenijo organizacijo.

48 – DRUGI STROŠKI
V tej skupini se izkazujejo dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov, izdatki za varstvo okolja, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami, štipendije dijakom in študentom ter ostali podobni stroški.

49 – PRENOS STROŠKOV
Prek te skupine prenašamo stroške iz razreda 4 v zaloge v razredu 6 oziroma v breme odhodkov.

RAZRED 5
Uporaba tega razreda je prosta.

RAZRED 6 – ZALOGE PROIZVODOV, BLAGA IN NEKRATKOROČNIH SREDSTEV ZA PRODAJO

60 – NEDOKONČANE PROIZVODNJA IN STORITVE
V tej skupini se izkazujejo nedokončane storitve in nedokončana proizvodnja, polizdelki, ustavljena nedokončana proizvodnja, proizvodnja v dodelavi in predelavi ter odmiki od cen nedokončanih storitev in nedokončane proizvodnje.

63 – PROIZVODI
V tej skupini se izkazujejo proizvodi v lastnem skladišču, tujem skladišču, na poti in v lastni prodajalni, vračunani DDV od proizvodov v prodajalni, proizvodi v dodelavi in predelavi ter odmiki od cen proizvodov.

65 – OBRAČUN NABAVE BLAGA
V tej skupini se izkazujejo vrednost blaga po obračunih dobaviteljev, odvisni stroški nabave blaga in obračun nabave blaga.

66 – ZALOGE BLAGA
V tej skupini se izkazujejo blago v lastnem skladišču, tujem skladišču, na poti in v lastni prodajalni, DDV, vračunan v zalogah blaga, in vračunana razlika v cenah zalog blaga.

67 – NEKRATKOROČNA SREDSTVA ZA PRODAJO
V tej skupini se izkazujejo opredmetena osnovna sredstva, namenjena prodaji, naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti, namenjene prodaji, ter druga nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji.

RAZRED 7 – ODHODKI IN PRIHODKI

70 – POSLOVNI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo vrednost prodanih poslovnih učinkov, vrednost usredstvenih lastnih proizvodov in storitev, nabavna vrednost prodanih materiala in blaga ter drugi poslovni odhodki. V njej se izkazujejo tudi popisni presežki in primanjkljaji proizvodov in blaga.

72 – PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s kratkoročnimi sredstvi, razen finančnih naložb in naložbenih nepremičnin, in prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s stroški dela.

74 – FINANČNI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo finančni odhodki tako iz posojil, iz izdanih obveznic in iz drugih finančnih obveznosti kakor tudi iz poslovnih obveznosti in iz odprave pripoznanja finančnih naložb ter drugi finančni odhodki. Posebej se izkazujejo odhodki iz sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida na manjšo pošteno vrednost, ter odhodki iz oslabitve finančnih naložb.

75 – DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI
V tej skupini se izkazujejo odhodki iz amortizacije, oslabitve in odtujitve naložbenih nepremičnin, denarne kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke ter ostali odhodki.

76 – POSLOVNI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo prihodki od prodaje proizvodov in storitev, prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala, prihodki od porabe in odprave rezervacij, drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni), ter prevrednotovalni poslovni prihodki zaradi razveljavitve oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev. V njej se izkazujejo tudi donacije in dotacije iz proračuna, namenjene pokrivanju poslovnih odhodkov.
Poslovni prihodki se razčlenjujejo po dejavnostih posameznih javnih služb in lastni dejavnosti. Posebej se izkazujejo prihodki iz sredstev javnih financ in prihodki, dobljeni za izbrane namene.

77 – FINANČNI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo dobljene obresti, dividende in drugi deleži v dobičku gospodarskih družb, finančni prihodki od prevrednotenja terjatev zaradi ohranitve vrednosti, finančni prihodki od prevrednotenja danih oziroma dobljenih posojil (povečanjem oziroma zmanjšanjem glavnice), finančni prihodki od prodaje finančnih naložb, drugi finančni prihodki, razen iz prodaje in vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti, in prevrednotovalni finančni prihodki od razveljavitve oslabitve finančnih naložb.

78 – DRUGI FINANČNI PRIHODKI IN OSTALI PRIHODKI
V tej skupini se izkazujejo prihodki od vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti, od odtujitve naložbenih nepremičnin, izterjane odpisane terjatve, odpisane obveznosti iz preteklih let, prihodki za poravnavo izgub iz preteklih let, prejete kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke ter ostali odhodki. V tej skupini se izkazujejo tudi državne podpore, donacije in podobni prihodki, ki niso namenjeni pokrivanju poslovnih odhodkov.

79 – USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE
V tej skupini se izkazujejo usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve.

RAZRED 8 – POSLOVNI IZID

80 – UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA
V tej skupini se izkazuje presežek prihodkov nad odhodki ali presežek odhodkov nad prihodki v obravnavanem obračunskem obdobju.
V tej skupini se izkažeta tudi namensko razporejeni presežek prihodkov iz prejšnjih let iz skupine 96, namenjen za pokrivanje stroškov v tem obračunskem obdobju, ter presežek odhodkov iz prejšnjih let, ki se pokriva iz presežka prihodkov tega obračunskega obdobja.

81 – PRESEŽEK PRIHODKOV IN NJEGOVA RAZPOREDITEV
V tej skupini se izkazujeta razporeditev presežka prihodkov za davek od dohodkov pravnih oseb od pridobitne dejavnosti ter čisti presežek prihodkov obravnavanega obračunskega obdobja, povečan za presežek prihodkov iz prejšnjih let, ki je bil namenjen pokrivanju stroškov obravnavanega obračunskega obdobja, in njegov prenos.

89 – PRESEŽEK ODHODKOV IN NJEGOV PRENOS
V tej skupini se izkazujeta ugotovljeni presežek odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja, povečan za davek od pridobitne dejavnosti, in njegov prenos.

RAZRED 9 – USTANOVITVENI VLOŽEK, DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (DOLGOVI) IN REZERVACIJE

90 – USTANOVITVENI VLOŽEK
V tej skupini se izkazuje ustanovitveni vložek v organizaciji. Posebej se izkazuje povečanje ustanovitvenega vložka zaradi okrepitve sredstev.

95 – POSLOVNI IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE LETO
V tej skupini se izkazuje presežek prihodkov ali presežek odhodkov nepridobitne organizacije. Presežek prihodkov se razčleni na posamezne namene (sklade), za katere ga je nepridobitna organizacija razporedila. Posebej se izkazuje tisti del presežka prihodkov, ki ga organizacija nameni za pokrivanje izbranih stroškov v naslednjih obračunskih obdobjih. Posebej se izkazuje tudi povečanje zaradi okrepitve sredstev.

96 – REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov ter prejete državne podpore, donacije in druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve.

97 – DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
V tej skupini se izkazujejo dobljena dolgoročna posojila na podlagi posojilnih pogodb, na podlagi izdanih obveznic ali menic ter na drugih podlagah. Dobljena dolgoročna posojila, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkažejo med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.

98 – DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
V tej skupini se izkazujejo obveznosti iz dolgoročnih blagovnih kreditov dobaviteljev v zvezi s kupljenimi blagom in storitvami pa tudi dolgoročni dolgovi iz finančnega najema, dobljeni predujmi in varščine ter druge dolgoročne poslovne obveznosti. Dolgoročne poslovne obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja izkažejo med kratkoročnimi obveznostmi.

99 – ZUNAJBILANČNA EVIDENCA
V tej skupini se izkazujejo postavke, ki nimajo neposrednega učinka na velikost in sestavo sredstev in obveznosti do njihovih virov, prav tako pa tudi ne na prihodke, stroške ali odhodke organizacije, vendar so pomembne za predstavitev finančno-materialnega položaja organizacije.

Vir: Uradni list RS, št. 9/2006, 2/2010

Sorodni članki: