Novosti obračuna DDV pri uvozu

Sprememba pri obračunu DDV od uvoza je vsekakor dobrodošla, saj bo lahko pozitivno vplivala na denarni tok zavezancev

izračun plače 2018

Sprememba pri obračunu od uvoza je vsekakor dobrodošla, saj bo lahko pozitivno vplivala na denarni tok zavezancev, ki bo po novi ureditvi večinoma nevtralen, hkrati pa je sistem samoobdavčitve med zavezanci že dobro znan, zato novost ne bo prinesla dodatnega bremena za zavezance.

Prvega julija letos se bodo začele uporabljati vsebinske spremembe iz novele zakona o davku na dodano vrednost (), ki so bile objavljene konec novembra lani v uradnem listu.

Prva novost je opredelitev trenutno veljavnih davčnih stopenj v -1. V Sloveniji se že od 1. julija 2013 DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 odstotkov ter nižji stopnji 9,5 odstotka. Vendar sta bili obe stopnji uvedeni v zakonodajo z kot začasni ukrep, medtem ko je vlada oziroma državni zbor z vnosom obeh stopenj v sam ZDDV-1 poskrbel, da je ta ukrep postal trajen, pa pregledna, tako da so zdaj predpisane s samo zakonodajo o DDV.

pri uvozu na podlagi samoobdavčitve

Drugo novost, ki bo pomembno vplivala na poslovanje mnogih subjektov na trgu, je vlada predstavila kot poenostavitev administrativnih opravil pri davčnih obveznostih, in sicer tako, da se bo DDV pri uvozu obračunaval na podlagi samoobdavčitve, in ne kot dajatev, ki jo neposredno ob uvozu odmeri carinski organ. Takšno ureditev poznajo že v mnogih državah EU in še bolj kot administrativno poenostavitev dejansko prinaša veliko prednost z vidika denarnega toka za uvoznike blaga. Direktiva o DDV namreč državam članicam omogoča uporabo odloženega plačila DDV pri uvozu. torej lahko določijo, da določenim kategorijam oseb DDV ni treba plačati ob uvozu, temveč šele na podlagi samoobdavčitve, kjer obveznost zavezanci sami izkažejo v obračunu DDV, hkrati pa imajo ob izpolnjevanju pogojev pravico do odbitka tako obračunanega DDV.

Novost DDV pri uvozu je za registrirane v Sloveniji

Po trenutno veljavni ureditvi se torej DDV ob uvozu pobira kot uvozna dajatev, ki je v celoti zavarovana in plačana skladno s carinskimi in jo ob uvozu obračuna carinski organ. Davč­ni zavezanec lahko tak DDV odbija v okviru rednega obračuna DDV na podlagi carinske listine, na kateri je bil DDV obračunan. Od 1. julija 2016, ko začne veljati nova ureditev, se bo DDV od uvoza izkazal v obračunu DDV (), hkrati pa bodo zavezanci ob izpolnjevanju pogojev v okviru istega obračuna lahko tudi odbijali DDV. Pri tem je pomembno, da bodo lahko to ureditev uporabljali zgolj nekateri subjekti. Prvi in glavni pogoj je, da so davč­ni zavezanci registrirani za DDV v Sloveniji. Če je uvoznik fizična oseba ali drug , ki ni registriran za DDV ali ni registriran za DDV v Sloveniji, nove sheme torej ne bo mogel uporabljati in bo še vedno veljalo, da DDV ob uvozu odmeri carinski organ.

Podatki za napoved DDV

Prejemnik blaga, ki je registriran za DDV v Sloveniji, bo moral ob uvozu zagotoviti te informacije, če bo želel obveznost izkazati v svoji napovedi DDV:

  • svojo identifikacijsko številko za DDV v Sloveniji,
  • davčno osnovo,
  • stopnjo DDV in
  • znesek DDV.

Omejitev za prejemnike blaga, ki niso registrirani v Sloveniji

Posebna omejitev velja za prejemnike blaga, ki nimajo sedeža v Sloveniji, so pa pri nas identificirani za DDV. Ti bodo lahko obračunavali in plačevali DDV po novi shemi, torej v okviru svoje redne napovedi DDV v Sloveniji, če bodo imenovali davčnega zastopnika. je lahko oseba, ki je identificirana za DDV v Sloveniji in je solidarno odgovorna za od uvoza. Tuji , registrirani za DDV v Sloveniji, bodo morali v carinski deklaraciji poleg prej navedenih podatkov navesti še podatek o davčnem zastopniku. Zavezanci, ki nimajo sedeža v Sloveniji in ne bodo imenovali davčnega zastopnika, pa bodo DDV pri uvozu še vedno plačevali kot uvozno dajatev, plačano ob uvozu, čeprav so registrirani za DDV.

Vir: Finance, 30. 3. 2016, http://www.finance.si/, Avtor: Rosana Dražnik

Sorodni članki: