Odhodek

Odhodki določenega obračunskega obdobja so le tisti stroški, ki so vsebovani v prodanih poslovnih učinkih. Razliko med vsemi proizvedenimi poslovnimi učinki in odhodki tako predstavljajo zaloge (nedokončane proizvodnje, končnih izdelkov).

Vrste odhodkov:

Poslovni odhodki:

  • materialni stroški (materiala, energije, nadomestnih delov, drobnega inventarja, …)
  • amortizacija
  • nematerialni stroški (stroški za občasna in začasna dela, dnevnice za službena potovanja, prevozni stroški, stroški za prehrano, davki in prispevki, …)


Odhodki od financiranja:

  • odhodki financiranja iz odnosov s povezanimi podjetji
  • obresti, revalorizacije tolarskih obveznosti
  • penali, izgubljene are


Izredni odhodki:

  • primanjkljaj pri inventuri, pogodbene kazni, neizterljive terjatve, odhodki iz prejšnjih let

Sorodni članki: