Plačevanje prispevkov za zasebnike – Februar 2010

za socialno varnost zasebnikov (samozaposlenih in z dopolnilno dejavnostjo) za mesec februar 2010.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (EUR)

Prispevki za PIZ

Prispevki  za ZZ

Drugi prispevki

Prispevki skupaj

minimalna plača 145,47 80,36 2,40 228,23
60 % PP 217,42 120,09 3,57 341,08
90 % PP 326,13 180,14 5,36 511,63
120 % PP 434,85 240,19 7,15 682,19
150 % PP 543,56 300,24 8,93 852,73
180 % PP 652,27 360,30 10,72 1.023,29
210 % PP 760,99 420,33 12,52 1.193,84
240 % PP 869,70 480,39 14,28 1.364,37

Natančnejšo razdelitev prispevkov najdete v tabeli Prispevki_Februar_2010.

V skladu s 4. členom ZPSV plačujejo zavezanci, ki nimajo plač, prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Če zasebnik zaposluje delavce, mora kot delodajalec obračunati in plačati prispevke za delojemalca v rokih in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 335. člena ZDavP-1.

plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).

Vir: DURS

Prispevki zasebnikov z dopolnilno dejavnostjo

Prispevki za PIZ Prispevki za ZZ
29,33 4,34

Več na povezavi DURS

Sorodni članki: