Podružnice – ustanovitev in registracija

Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba. Osnovnega kapitala ni. Tuje podjetje lahko v Sloveniji opravlja pridobitno dejavnost, če ima tu registrirano podružnico (ali pa ustanovi povsem novo podjetje). Tuje podjetje iz tretje države (to je, države, ki ni članica EU) lahko ustanovi podružnico, če je v državi, kjer ima sedež, registrirano že najmanj dve leti.

nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pri tem uporablja firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo. Je del tujega podjetja. Družba lahko ima podružnice, ki so ločene od sedeža družbe. Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, ki jih sicer lahko opravlja družba.

Več o podružnicah na povezavi: Podružnice

Podružnice ureja Zakon o gospodarskih družbah: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Pojasnila v zvezi z odpiranjem podružnice v Sloveniji

Postopek registracije podružnice tujega podjetja se opravi pri notarju. Po vpisu v register lahko začne opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, ki je vanj vpisana. Če drug zakon za začetek opravljanja neke dejavnosti poleg tega določa še posebne pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko družba začne opravljati to dejavnost, ko izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom.

Tuje podjetje mora vpisati podružnico v , čeprav ni pravna oseba. To stori s posebnim prijavnim obrazcem, ki je dosegljiv na spletnem portalu e-VEM. Podružnico pa je mogoče ustanoviti tudi pri notarju.

Več o ustanovitvi podružnice na povezavi: Ustanovitev in registracija podružnice

tujega društva

Tuje društvo lahko na območju Republike Slovenije deluje preko podružnice, če je podružnica vpisana v register podružnic tujih društev. Z registracijo se podružnici tujega društva prizna določena pravna sposobnost, ki omogoča, da podružnica nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun tujega društva. To pomeni, da mora podružnica tujega društva pri poslovanju uporabljati ime tujega društva in svoje ime, za obveznosti, ki jih prevzema oziroma nastanejo z njenim poslovanjem, pa odgovarja tuje društvo z vsem svojim premoženjem.

Za društva, ki imajo po tujem pravu status pravne osebe in delujejo na območju Republike Slovenije, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o društvih.

Več o registraciji podružnice tujega društva na povezavi: Registracija podružnice tujega društva

Podrobna vsebina predlogov za posamezne vrste vpisov v sodni register

Podrobnosti vpisa ureja Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 43/2007 z dne 18.05.2007)

Kako vpisati podružnico in poslovne enote v sodni /

Če podjetje svojo dejavnost opravlja na drugem naslovu, ki ni sedež podjetja ali pa na istem naslovu opravlja različno dejavnost, mora zastopnik del podjetja vpisati v Poslovni register Slovenije oziroma podružnico registrirati v Sodnem registru:

  • se vpiše v Poslovni register Slovenije. Zastopnik podjetja vloži prijavo za vpis podružnice in druge dele poslovnih subjektov na (obrazec PRS-2). ni samostojna pravna oseba.
  • Podružnico se registrira v sodnem / poslovnem registru. Podružnica ni samostojna pravna oseba, registrira pa se lahko odgovorna oseba podružnice in ima s tem pooblastila za opravljanje poslov v okviru dejavnosti podružnice.

Na vstopni točki VEM je mogoče oddati predlog za vpis podružnice v sodni / poslovni register; predlog za vpis podružnice lahko poda zastopnik matičnega podjetja.

Vir: AJPES

Obrazci

Sorodni članki: