Pojasnilo glede upoštevanja ugodnosti po pogodbi s slovenskim podjetniškim skladom o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere v povezavi z olajšavo za investiranje

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje po 55.a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) oziroma po 66.a členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12) je bilo izpostavljeno vprašanje, ali v primeru družbe oziroma samostojnega podjetnika, ki ima s Slovenskim podjetniškim skladom sklenjeno pogodbo o izdaji in subvencioniranju za kredit za sofinanciranje nakupa osnovnega sredstva (opreme, ki je predmet olajšave za investiranje), prejete ugodnosti v obliki in obrestne mere na podlagi pogodbe s Slovenskim podjetniškim skladom vplivajo na pravico do koriščenja olajšave, ker je oprema financirana pod ugodnejšimi pogoji (državna pomoč de minimis na podlagi priglašene sheme Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013).

V skladu s prvim in drugim odstavkom 55.a člena ZDDPO-2 in v skladu s prvim in drugim odstavkom 66.a člena ZDoh-2 lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove na račun olajšave za investiranje v višini 40 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva. Izpostavljeno vprašanje se nanaša na določbi devetega odstavka 55.a člena ZDDPO-2 oziroma devetega odstavka 66.a člena ZDoh-2, ki določata, da zavezanec ne more uveljavljati olajšave za investicije v delu, ki so financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev. Pomeni, da zavezanec, ki v letnem davčnem obračunu uveljavlja olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2, v znesek investicij v opremo in neopredmetena sredstva, za katera se lahko uveljavlja davčna olajšava v davčnem obdobju, ne sme vključiti tistega dela investicij, ki so financirane iz sredstev proračunov, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.

Navedeni določbi urejata pravilo, da se olajšava ne more uveljaviti za del investicij, ki so že financirane na drug način s strani proračuna Republike Slovenije, lokalne skupnosti ali EU. Pomeni, da v primeru, če je zavezanec za vlaganje v opremo, ki je predmet davčne olajšave po 55.a členu ZDDPO-2, že prejel nepovratna proračunska sredstva, potem za to opremo ne more uveljavljati davčne olajšave za celotni znesek vlaganj, temveč za znesek vlaganj, zmanjšan za znesek že prejetih nepovratnih proračunskih sredstev za financiranje te investicije.

V zvezi s predmetnim vprašanjem izpostavljamo dva javna razpisa, ki jih je objavil Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (s skrajšano firmo Slovenski , v nadaljevanju: Sklad), in sicer Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2012 (Uradni list RS, št. 26/12) in Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom – P1 TIP 2012 (Uradni list RS, št. 43/12). Javna razpisa sta pridobila soglasje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, na podlagi potrjenega programa »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009-2013«, Dopolnjenega programa za izvajanje Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Na vprašanje ali prejete ugodnosti v obliki garancije in subvencije obrestne mere na podlagi pogodbe s Slovenskim podjetniškim skladom vplivajo na pravico do koriščenja olajšave, glede na navedeni določbi ZDDPO-2 in ZDoh-2, da zavezanec ne more uveljavljati olajšave za investicije v delu, ki so financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno za ukrep podeljevanja garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad, pojasnilo naslednje:

Ukrep podeljevanja garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad, je ukrep, na podlagi katerega so podjetjem odobrene garancije za kredite po ugodnejši obrestni meri. Predmet kredita so lahko investicije ali obratna sredstva, ki pa jih podjetja odplačujejo po ugodnejših kreditnih pogojih. Gre torej za povratna sredstva, kjer pomoč ne predstavlja sofinanciranje v investicije, temveč le v vrednost kredita, ki ga banke brez te pomoči v obliki zavarovanja morda ne bi odobrile. V ukrepu je sicer uporabljena beseda »subvencija« obrestne mere, vendar naj obrazložimo, da podjetja za investicije ne prejmejo nobenih sredstev, temveč imajo le nižjo obrestno mero, saj ministrstvo krije banki razliko med tržno in subvencionirano obrestno mero. Na podlagi navedenega menimo, da navedeni ukrep ne posega v pravice do koriščenja olajšav za investiranje, saj podjetja celotno investicijo z izplačevanjem kredita financirajo sama.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4200-810/2013-3 01-640-02, 6. 6. 2013

Sorodni članki: