Pojasnilo v zvezi z izvajanjem tretjega odstavka 90. člena ZDoh-2 – dividende v d.n.o.

V nadaljevanju pojasnjujemo, kaj pomeni glede obdavčitve imetnikov lastniških deležev zadnji del tretjega odstavka 90. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06), tj. »ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika«:

ZDoh-2 drugače od ZDoh-1* všteva med . Ne glede na to pa so , pa tudi lastniški delež (prvi in drugi odstavek 90. člena ZDoh-2) opredeljeni enako kakor v ZDoh-1.

Dividende so dividende in drugi dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža.

Lastniški delež je opredeljen kot vsak delež, ki ga ima fizična oseba na podlagi vloženih sredstev v gospodarski družbi, zadrugi in drugih oblikah organiziranja, ter vključuje tudi premoženjski vložek tihega družbenika v podjetje nosilca tihe družbe in premoženjski vložek fizične osebe v katero koli obliko organiziranja, ki ima pretežno naravo lastniškega kapitala. Tako se za lastniški delež štejejo delnice, poslovni delež, kapitalski delež, delež člana zadruge in deleži v drugih oblikah organiziranja doma in v tujini, pa tudi investicijski kupon.

Izraz kapitalski delež je premoženjski vrednostni odsev »vložka v družbo« ali v denarju izražena vrednost članstva v družbi, ki se izkazuje v poslovnih knjigah. Kapitalski delež pridobi družbenik v osebni družbi (d. n. o., k. d.) na podlagi vložka, ki je njegov prispevek v delu, znanju, izkušnjah, denarju, pravicah, stvareh idr.

Razlikujeta pa se določbi prej tretjega odstavka 79. člena ZDoh-1 v primerjavi z določbo zdaj veljavnega tretjega odstavka 90. člena ZDoh-2. Slednji določa, da se kot dividenda obdavčuje vsaka razdelitev dohodka imetniku deleža iz premoženja plačnika oziroma povezane osebe (po tem zakonu ali zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb) plačnika na podlagi njegovega lastniškega deleža v plačniku, ki ne predstavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža, vključno z razdelitvijo v delnicah ali zamenljivih obveznicah in pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika.

Dividende tako po ZDoh-2 zajemajo tudi pripis dobička kapitalskemu deležu**, npr. pripis dobička kapitalskemu deležu družbenika v družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), ne zajemajo pa povečanja lastniškega deleža zavezanca zaradi preoblikovanja dobička ali rezerv, ki se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, kakor je to določal ZDoh-1.

Pri tem pripominjamo, da pri odsvojitvi tako povečanih kapitalskih deležev v osebni družbi veljajo posebna pravila za določanje nabavne vrednosti, ki jih določa šesti odstavek 98. člena ZDoh-2. Torej, kadar se zavezančev kapitalski delež v osebni družbi poveča zaradi pripisa dobička kapitalskemu deležu, se za nabavno vrednost tako povečanega dela deleža šteje znesek pripisanega dobička po plačilu dohodnine.

* Po ZDoh-1 so se dividende vštevale med dohodek iz premoženja.
** Delež dobička, ki pripada posameznemu družbeniku, se pri d. n. o. pripiše kapitalskemu deležu družbenika na podlagi samega zakona, drugače od kapitalskih družb, pri katerih odloča o uporabi dobička skupščina.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4210-8/2007, 26. 3. 2007

Sorodni članki: