Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV Uradnem listu RS, št. 108, z dne 20. 12. 2013 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki začne veljati 1. 1. 2014, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. 2. 2014 dalje. V nadaljevanju so opisane spremembe, ki so na podlagi sprememb zakonodaje s področja prispevkov za socialno varnost in dohodnine vključene v Pravilnik REK.

Dopolnjen je opis polja 104 Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov v obračunu davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK-1 obrazcu. V skladu s 6. členom novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-M (Uradni list RS, št. 91/13), se spremeni 50. člena ZZVZZ tako, da je za delavce v delovnem razmerju osnova za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje enaka osnovi za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je določena v 144. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13). Določba se uporablja za izplačila plač od 1. 2. 2014 dalje.

Če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače nižje od najnižje osnove, se od razlike do najnižje osnove obračunajo in plačajo vsi prispevki za socialno varnost. Če se prispevek za zdravstveno zavarovanje plačuje od najnižje osnove za prispevke, kot je določena z ZPIZ-2, je skladno z drugim odstavkom 50. člena ZZVZZ delodajalec zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje zavarovanca od razlike med najnižjo osnovo za plačilo prispevka ter plačo ali nadomestilom plače (v ta namen je dodano polje 501a), zavarovanec pa za del prispevka, ki odpade na plačo ali nadomestilo plače.

Od razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov se plačuje tudi prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Navedeni prispevek se od 1. 2. 2014 dalje plačuje tudi od neplačane odsotnosti.

Dopolnjen je opis polja 111 Drugi dohodki iz delovnega razmerja v REK-1 obrazcu, na podlagi 2. člena novele Zakona o dohodnini – ZDoh-2M (Uradni list RS, št. 96/13).

S tem členom je prvi odstavek 44. člena ZDoh-2 dopolnjen z 11. točko, ki določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, vendar največ do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Če je odpravnina izplačana v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se podatek o dohodku vpiše v polje B09a Odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Dopolnjen je Obračun davčnega odtegljaja za dohodke po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja – REK-2 obrazec s poljem 224 Prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje. Z dodano novo določbo 55.a člena ZZVZZ se s 1. 2. 2014 uvaja prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % od dohodkov, ki jih osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v RS, dosegajo v okviru drugega pravnega razmerja. Navedeni prispevek se obračunava od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega osebe niso zavarovane po 15. členu ZZVZZ ali kot družinski člani po 20. členu ZZVZZ, z izjemo dela opravljenega na podlagi 6. točke 17. člena ZZVZZ (dijaki in študentje pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij). Prispevek se plačuje od vseh dohodkov iz drugega pravnega razmerja in zmanjšuje davčno osnovo dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, zato je dopolnjen opis polja 107 Davčna osnova.

Za zagotovitev pravilnosti obračuna prispevka za zdravstveno zavarovanje, skladno z novelo ZZVZZ-M. je na individualnem REK obrazcu dodano polje A024 oseba ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ. Če oseba ni vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje po 15. ali 20. členu ZZVZZ se prispevek za zdravstveno zavarovanje delojemalca od dohodkov iz drugega pravnega razmerja ne plačuje.

Za zagotovitev pravilnosti obračuna prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 20. členu ZPIZ-2 je na individualnem REK obrazcu dodano polje A025 za osebo se glede plačila prispevkov uporablja zakonodaja druge države članice EU. Če se za prejemnika dohodka uporablja zakonodaja druge države članice se prispevek za posebne primere zavarovanja ne plačuje.

Z novelo ZDoh-2M se črta peti odstavek 113. člena ZDoh-2, zato se polje D05 Osebna olajšava za starost nad 65 let ne vpisuje.

Z novim šestim dostavkom 112. člena ZDoh-2 se prejemniku poklicne pokojnine iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, določa priznavanje osebne olajšave v obliki zmanjšanja dohodnine v višini 13,5 % odmerjene poklicne pokojnine. Na podlagi te spremembe, se naziv polja D10 spremeni tako, da se glasi: D10 Osebna olajšava ob izplačilu pokojnine, poklicne pokojnine, nadomestila in priznavalnine.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4212-9749/2013-1, 24. 12. 2013

Sorodni članki: