Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil gospodarskih družb in zadrug za leto 2014

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki predložijo za javno objavo in za državno statistiko. Javno objavo letnih poročil določa 58. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), predložitev podatkov za državno statistiko pa 59. člen ZGD-1.

Gospodarske družbe ter srednji in veliki podjetniki morajo za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil in druge podatke na poenotenih obrazcih pristojni izpostavi AJPES do zadnjega dne meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

V poenotenih obrazcih za predložitev podatkov iz letnih poročil so upoštevane skupine kontov iz Enotnega kontnega okvirja za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.

Majhne gospodarske družbe in majhne zadruge, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, osebne družbe ter samostojni podjetniki morajo za javno objavo predložiti letna poročila pristojni izpostavi AJPES v treh mesecih po koncu poslovnega leta.

Gospodarske družbe in zadruge lahko pri predložitvi letnih poročil uveljavljajo poenostavitve tako, da s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo tudi izjavo, s katero dovolijo, da se ti podatki uporabijo tudi za javno objavo. Poenostavitev ne morejo uveljavljati družbe in zadruge, ki so zavezane k reviziji oziroma družbe in zadruge, ki so zavezane sestaviti konsolidirano letno poročilo.

Gospodarske družbe in zadruge, ki so zavezane k reviziji letnih poročil ter družbe in zadruge, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, morajo za javno objavo predložiti letna poročila in konsolidirana letna poročila ter revizorjevo poročilo pristojni izpostavi AJPES v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.

Gospodarske družbe in zadruge s statusom socialnega podjetja predložijo letno poročilo v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu in Slovenskim računovodskim standardom 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012). Priloga letnega poročila je tudi Ocena nadzornega organa.

V skladu s 358. členom Zakona o davčnem postopku lahko gospodarske družbe in zadruge predložijo Finančni upravi Republike Slovenije davčni obračun brez priložene stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (Priloga 3 Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb), če so te podatke predložile AJPES, morajo pa v davčnem obračunu to izrecno navesti (glej Pogosta vprašanja).

Sestavne dele letnih poročil in druge podatke, ki jih morajo gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki predložiti AJPES za javno objavo in za državno statistiko, ter roke in način predložitve podrobneje določa Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov.

Na osnovi desetega odstavka 58. člena ZGD-1 morajo gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki plačati nadomestilo šele po opravljeni storitvi javne objave letnega poročila, določeno s Tarifo, na podlagi računa, ki ga bo posredoval AJPES.
V primeru, da nameravate prenehati z opravljanjem dejavnosti pred iztekom treh mesecev po koncu poslovnega leta, morate nadomestilo za javno objavo plačati hkrati s predložitvijo letnega poročila. Podatki za izpolnitev UPN so objavljeni na spletni strani AJPES.

Vir in več informacij: AJPES

Sorodni članki: