Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence po 62.c členu ZIPRS1314 in dohodnina

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoObveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 46 dne 29. 5. 2013, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314. Skladno s 16. členom ZIPRS1314 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon.

V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo regresa za leto 2012 za javne uslužbence, ki je določena v 62.c členu ZIPRS1314.

ZIPRS1314 v prvem odstavku 62.c člena določa izplačilo razlike regresa za za leto 2012 javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2012 prejeli v nižjem znesku kot 692 eurov. Razliko med izplačanim regresom v letu 2012 in zneskom 692 eur bodo prejeli z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne izplačila plače za mesec april 2012 oziroma od dne pridobitve pravice do regresa za za leto 2012 do dne izplačila te razlike ter zakonske zamudne obresti v zvezi z že izplačanim regresom za za leto 2012 za čas od dne izplačila plače za mesec april 2012 oziroma od dne pridobitve pravice do regresa za za leto 2012 do dne izplačila tega regresa. Skladno s tretjim odstavkom 62.c člena ZIPRS1314 so te zamudne obresti oproščene plačila dohodnine.

Glede na določilo četrtega odstavka 62.c člena se pri odmeri dohodnine na letni ravni pri dohodku iz delovnega razmerja v višini razlike med že izplačanim regresom za leto 2012 in regresom v višini 692 eur upošteva povprečenje po 120. členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12).

Plačnik davka ob izplačilu razlike v regresu odda obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja REK-1 obrazec z oznako vrste dohodka 1090 in oznako, da se dohodek povpreči.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4210-4458/2013 2 01-610-501, 30. 5. 2013

Sorodni članki: