Spremembe računovodskih standardov bo potrebno poznati vnaprej

Poleg analize vpliva na računovodske izkaze lahko zahteve standarda po drugačnem evidentiranju prihodkov vplivajo tudi na vzpostavljene procese v družbi, informacijske sisteme, notranje kontrole, uveljavljene računovodske politike in podobno. Nekaj sprememb, ki jih prinaša novi standard, še zdaleč pa ne vse, je na kratko zbranih v nadaljevanju.

Odvisno od dejavnosti

Spremembe ne bodo vplivale enako na vse družbe. Predvsem je vpliv odvisen od panoge, v kateri družba posluje, ter vrste pogodb, ki jih sklepa s svojimi kupci.

Energetika

Tako je v energetskem sektorju spremembe pričakovati v primeru pogodb z vnaprej določeno količino odkupljene energije, kjer bo knjiženje prihodkov drugačno predvsem, ko pogodba ne bo v celoti izpolnjena, torej ko bo odkupljena količina manjša od dogovorjene. V energetiki bo standard prinesel spremembe tudi na področje kapitaliziranja stroškov, ki so povezani s pridobitvijo novih pogodb, kot so prodajne provizije.

Trgovski programi zvestobe

Vse pogostejši so tudi različni programi, s katerimi družbe, predvsem tiste, ki delujejo na področju prodaje na drobno, povečujejo zvestobo kupcev. Družbe s takšnimi programi zvestobe bodo morale preveriti, ali njihov informacijski sitem ustreza zahtevam novih standardov, in beleženje prihodkov ustrezno prilagoditi.

Garancije

V praksi so pogoste garancije za popravila v garancijski dobi. Novi standard razlikuje med garancijo, ki zgolj zagotavlja, da proizvod zadošča obljubljenim specifikacijam, in garancijo, ki pomeni neko dodatno storitev. V prvem primeru se garancija obravnava kot rezervacija, prihodki pa se v celoti pripoznajo ob prodaji proizvoda. Tu ni novosti.

Če garancija pomeni dodatno storitev, standard zahteva, da se prihodki ne knjižijo v celoti ob prodaji, temveč se razmejijo in pripoznajo v celotni dobi veljavnosti garancije. Na tem področju bodo družbe morale analizirati garancije, ki jih ponujajo, pri tem upoštevati zakonske zahteve, veljavnost garancije in njeno naravo, da bodo lahko podrobneje določile vpliv novega standarda na računovodske izkaze.

Največ sprememb v telekomunikacijah

Najpogosteje med dejavnostmi, na katere naj bi novi standard najbolj vplival, omenjajo telekomunikacije. Razlog je predvsem v velikem številu kupcev in storitev, ki jih družbe ponujajo, standard pa v večini primerov zahteva individualni pristop k vsaki pogodbi. Kompleksnost bo delno mogoče zmanjšati z združevanjem posameznih pogodb, vendar se marsikje spremembam standardov in s tem tudi informacijskega sistema ne bo mogoče izogniti.

Dober informacijski sistem

Novi standard bo nadomestil dva veljavna standarda in z njima povezana pojasnila. Novi v primerjavi z veljavnima natančneje določa pravila pripoznavanja prihodkov in pušča manj prostora presoji poslovodstva. Poleg omenjenih sprememb prinaša še številne druge, med njimi obsežnejša razkritja, za katera bodo družbe prav tako potrebovale dober informacijski sistem.

Računovodski standard MSRP 15 – Pripoznavanje prihodkov bodo družbe morale prvič uporabiti pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2017 (možna zgodnja uporaba). Leto 2017 se sicer zdi še daleč, a vendar se je treba ocene morebitnih vplivov sprememb lotiti takoj, da se jim lahko pravočasno prilagodimo.

Vir: Finance

Sorodni članki: