Subvencije za projekte s področja knjige in obračunavanje DDV

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoV zvezi z vprašanjem davčnega zavezanca, kako je treba z vidika Zakona o davku na dodano vrednost obravnavati , ki jih je podelilo Ministrstvo za kulturo za projekte s področja , pojasnjujemo:

Subvencije, ki jih je izplačalo Ministrstvo za kulturo na področju knjige, v opisanih primerih niso predmet .

V skladu s 1. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3 in 18/11) so predmet DDV dobave blaga in storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije za plačilo.

Prave subvencije niso predmet obdavčitve z DDV, saj prave subvencije niso plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev. Ker pa lahko prejete subvencije predstavljajo prikrito plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev, jih je zato treba obravnavati predvsem iz vsebinskega vidika.

ZDDV-1 subvencije omenja le v 36. členu, kjer je opredeljena davčna osnova, od katere se obračunava DDV. Pri dobavah blaga ali storitev davčna osnova vključuje vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v storitvah), ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave, vključno s subvencijami, ki so neposredno povezane s ceno takih dobav, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Tako se v davčno osnovo vključijo tiste subvencije, ki so neposredno povezane s ceno dobave blaga ali storitve. Pri odgovoru na vaše vprašanje je treba presoditi, ali je treba tovrstne subvencije obravnavati kot subvencije, neposredno povezane s ceno dobave blaga ali storitev.

Pojem »subvencije, ki je neposredno povezana s ceno dobave blaga ali storitev« v DDV zakonodaji ni opredeljen. Evropska komisija je v ta namen ponudila tri kriterije, ki morajo biti izpolnjeni, da določeno subvencijo opredelimo kot »subvencijo, ki je neposredno povezana s ceno dobave blaga ali storitev« in sicer:

  • subvencija predstavlja plačilo ali delno plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev,
  • subvencija je izplačana osebi, ki dobavi blago oziroma storitev,
  • subvencijo plača tretja oseba, torej ne tista oseba, ki prejme blago oziroma storitev.

Več o subvencijah in odbitku davka na dodano vrednost.

Na podlagi 60. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) je podpora kulturnim projektom oblika javnega financiranja, ki je namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu.

Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka predstava, koncert, štipendija ipd.), ki jo financira država oziroma lokalna skupnost. Podpora kulturnim projektom je oblika javnega financiranja, ki je namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu.

V skladu z 61. členom ZUJIK država oziroma lokalna skupnost skleneta z izvajalcem kulturnega projekta pogodbo na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva po postopku, določenem z zakonom. Za podporo kulturnim projektom lahko konkurirajo pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi in posamezniki. Javna sredstva za financiranje kulturnih projektov zagotavljajo tako država kot lokalne skupnosti, pri čemer je država pristojna za financiranje kulturnih projektov državnega pomena, lokalne skupnosti pa za projekte, ki so pomembni za njihovo območje.

Na podlagi pregleda priloženih pogodb ugotavljamo, da v opisanih primerih subvencije za kulturne projekte niso predmet DDV.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-471/2010, 19. 8. 2011

Sorodni članki: