Z novelo ZPRS-1B do sprememb tudi pri delovanju točk VEM

Od 14. oktobra veljata noveli Zakona o sodnem registru (ZSReg-G) in Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1B), ki spreminjata pristojnosti delovanja in poimenovanje točk v točke »za podporo poslovnim subjektom«.

Med bistvenimi spremembami pa velja izpostaviti tudi spremenjena pravila vročanja Sklepa o vpisu in Sklepa o spremembi podatkov podjetnika, funkcionalne novosti Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju PRS) ter vzpostavitev sistema povezovanja evropskih poslovnih registrov.

Medtem ko novela ZSReg-F implementira prenos Direktive o povezovanju poslovnih registrov držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora z osrednjo evropsko platformo e-Pravosodje (e-Justice) in določa pristojnosti elektronske točke za dostop v vsaki državi članici (v nadaljevanju BRIS), se določbe sistema za podporo poslovnim subjektom v celoti selijo med določbe novele ZPRS-1B.

Točke za podporo poslovnim subjektom 2. člen Zakona o poslovnem registru (ZPRS-1) opredeljuje kot sestavne elemente sistema za podporo poslovnim subjektom, ki je celota postopkov in informacijskih rešitev, potrebnih za oddajo prijave, predloga ali druge vloge za vpise v po Zakonu o sodnem registru (ZSreg) ter druge postopke, ki jih je treba opraviti za zagotovitev pogojev za začetek poslovanja enote poslovnega registra ali v zvezi s kasnejšimi spremembami. Medtem ko je za delovanje sistema še vedno pristojno Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju MJU), pa se pristojnosti dodelovanja dovoljenj za opravljanje storitev točk za podpore poslovnim subjektom selijo na Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT), ki bo odslej izvajal tudi nadzor ter predpisoval potrebne pogoje za pridobitev statusa točke za podporo poslovnim subjektom.

V skladu s 4. odstavkom 11.a člena ZPRS-1 je MJU zadolženo tudi za objavo informacij o postopkih za podporo poslovnim subjektom in pregled predpisanih pogojev za opravljanje posameznih dejavnosti, druga ministrstva pa za njegovo pravočasno seznanitev s spremenjenimi pogoji za opravljanje posameznih dejavnosti najkasneje v petih dneh po objavi predpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

V skladu z 12. členom ZPRS-1 lahko vpis enote poslovnega registra (v nadaljevanju poslovne enote) izvede vsak posameznik z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, izdanega tudi za namen avtentikacije prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom ali na točkah za podporo poslovnim subjektom, kjer so zagotovljeni obrazci za vpis, spremembo ali izbris enote poslovnega registra iz poslovnega registra ter jim je omogočena tudi vsa v zvezi s tem potrebna pomoč. na točki za podporo poslovnim subjektom je možen tudi preko pooblaščenca, če se le-ta izkaže s predložitvijo pisnega pooblastila, na katerem je overjen podpis pooblastitelja.

Upravljavec registra izvede postopek vpisa poslovne enote v PRS na podlagi popolne prijave, poslovni enoti določi matično številko, šifro glavne dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, jo razvrsti v institucionalni sektor v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev ter jo vpiše v PRS.

V primeru nepopolne prijave upravljavec registra pozove poslovno enoto, da v roku osmih dni dopolni prijavo. Če enota poslovnega registra prijave ne dopolni v določenem roku ali če poslovna enota ne izpolnjuje pogojev za vpis v , upravljavec registra prijavo s sklepom zavrže. Zoper oba sklepa je dovoljena pritožba, ki se vloži pri upravljavcu registra v roku osmih dni od vročitve sklepa, o čemer odloča MGRT.

V skladu s 4. odstavkom 14. člena upravljavec registra o vpisu v PRS izda sklep, ki ga posreduje poslovni enoti bodisi osebno v prostorih upravljavca registra bodisi po novem z navadno poštno pošiljko na naslov, ki ga določi poslovna enota v prijavi. Pri tem se šteje, da je vročitev opravljena na dan objave sklepa na spletni strani upravljalca registra – torej na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve (). Sklep o izbrisu podjetnika pa se še vedno vroča po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP), tako kot do sedaj.

Nove so tudi določbe dostopa do podatkov PRS. V skladu z 22. členom ZPRS-1 bo namreč moral AJPES v roku šestih mesecev zagotoviti vpogled v javne podatke posamezne poslovne enote neposredno ali z dostopom prek svojega spletnega portala ter omogočiti iskanje in , v kateri poslovni enoti je določena oseba zastopnik ali ustanovitelj. Iskanje se pri fizičnih osebah omogoči z uporabo kombinacije osebnega imena ter EMŠO ali kombinacije osebnega imena ter davčne številke ali kombinacije osebnega imena ter naslova prebivališča, vpisanega v poslovni register, pri pravnih osebah pa z uporabo firme, imena, matične ali davčne številke.

Spremenjene so tudi določbe o hrambi. Dokumentacija podjetnika in sobodajalca se hrani 10 let od izbrisa, sklepi o vpisih so trajni, prejeta papirna dokumentacija pa dve leti na točki za podporo poslovnim subjektom.

Velja izpostaviti, da se v skladu s Prehodnimi določbami ZPRS-1B do predpisov, ki urejajo sistem “Vse na enem mestu”, uporabljajo poimenovanja v skladu z novim 11.a do 11.c členi ZPRS-1, čeprav točnih navodil o preimenovanju in oglaševanju novoimenovanih točk pristojno ministrstvo še ni posredovalo.

Vir: Portal FinD-INFO, 11. 10. 2017, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek

Sorodni članki: