Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) – regres, napredovanja…

javni delavciV Uradnem listu RS št. 95/2014 je bil objavljen naslednji Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15):

1. člen (vsebina)

S tem zakonom se za stabilizacijo javnih financ začasno omejujejo plače in drugi javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk (v nadaljnjem besedilu: ) in funkcionarjev oziroma funkcionark (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).

2. člen (plačna lestvica do 31. decembra 2015)

(1) Ne glede na prilogo 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) se do 31. decembra 2015 za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v prvem odstavku 44.a člena ZSPJS.

(2) Od 1. januarja 2016 se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS.

3. člen (določitev vrednosti plačnih razredov)

Določitev vrednosti plačnih razredov iz prejšnjega člena ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS.

4. člen(uskladitev osnovnih plač v letu 2015)

Ne glede na določbe 5. člena ZSPJS se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015 ne uskladijo.

5. člen (redna )

Ne glede na določbe 22. in 22.a člena ZSPJS javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31. decembra 2015 ne pripada del za redno delovno uspešnost.

6. člen (delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela)

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko do 31. decembra 2015 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače.

(2) Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14 in 43/14), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2015 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe iz prejšnjega odstavka.

(3) Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 31. decembra 2015 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko uporabniki v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.

7. člen (napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v letih 2015 in 2016)

(1) Ne glede na določbe 16. in 17. člena ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter določbe drugih predpisov in splošnih aktov javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2015 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2015, javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2016, pa pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. decembrom 2016.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo pravico do plače s pridobitvijo naziva ali višjega naziva, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi.

8. člen (regres za letni dopust za leto 2015)

(1) Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni v 50. ali nižje plačne razrede, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 46/13 in 45/14; v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za ) in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2015 izplača regres za letni dopust ob upoštevanju uvrstitev v plačni razred.

(2) Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni:

  • od vključno 15. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 692 eurov;
  • od 16. do vključno 30. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 484,40 eura;
  • od 31. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 346 eurov;
  • od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 100 eurov.

(3) Javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so na zadnji dan meseca aprila 2015 uvrščeni v 51. ali višji plačni razred, se ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, Kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev za leto 2015, ne izplača regres za letni dopust.

(4) Regres za letni dopust se javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za maj 2015.

(5) Plačni razred za določitev višine regresa javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem iz tega člena je plačni razred, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oziroma funkcionar na zadnji dan meseca aprila 2015. Če javni uslužbenec oziroma funkcionar na ta dan še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, je plačni razred za določitev višine regresa plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec oziroma funkcionar prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2015.

9. člen (posebna ureditev glede na 245. člen ZPIZ-2)

Ne glede na določbo 245. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206 in 85/14 – ZUJF-B) je lahko v letu 2015 znesek vplačil kolektivnega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03), ki ga za posameznega javnega uslužbenca vplača delodajalec v posameznem koledarskem letu, nižji od 240 eurov.

KONČNI DOLOČBI 10. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:

1. 100.a člen Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 69/13 – popr.);

2. 68.a člen Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 in 46/13);

3. drugi odstavek 44.a člena ZSPJS.

11. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2015.

Št. 110-06/14-29/18

Ljubljana, dne 16. decembra 2014

EPA 234-VII

Državni zbor Republike Slovenije Primož Hainz l.r. Podpredsednik

Sorodni članki: