Javni razpis UREZRKO nepovratne finančne spodbude za ukrepe za povečanje energijske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma naložb za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe električne energije in energije pri končnih odjemalcih. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav na področju razsvetljave, izrabe odpadne toplote, frekvenčnih pretvornikov za črpalke in ventilatorje, regulacijskih sistemov in sistemov upravljanja z energijo ter elektromotornih pogonov.

Predmet financiranja so nove naložbe, kar pomeni naložbe, za katere je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu.

Pogoji za sodelovanje: Splošni in posebni pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa in vključujejo tudi predvidene stroške izvajanja programa, znaša 1.241.400,00 EUR. Brez predvidenih stroškov izvajanja programa znaša višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, 1.154.502,00 EUR.

Razpisnik: Elektro energija, d.o.o.

Rok: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2012.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane, s priporočeno pošiljko po pošti najkasneje do 6. 6. 2012, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog ali s sklepom zavržene, kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju.

Rok za oddajo vlog za naslednje odpiranje je 1. 8. 2012.

Dodatne informacije: Kontaktni osebi za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Uršula Krisper, e-mail: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si in Borut Kurmanšek, e-mail: borut.kurmansek@elektro-energija.si.

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh: www.elektro-energija.si v rubriki Razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu: (01) 320-64-01 ali po e-pošti: ursula.krisper@elektro-ljubljana.si, do objave o porabi sredstev.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 20. 4. 2012, Stran: 775

Sorodni članki: