Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.

Izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je del strategije Slovenije za doseganje načrtovanega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom. Izgradnja DOLB prispeva tudi k zmanjšanju rabe fosilnih goriv ter podpira trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka in zaposlitve.

Pogoji za sodelovanje:
Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 65/09 uradno prečiščeno besedilo) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci niso mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih, ki bi hotela prijaviti v manjših naseljih izvedbo operacije, katere investicijska vrednost je nižja od 400.000 EUR (brez DDV) oziroma 480.000 EUR z DDV.

Vrednost razpisa:
Višina nepovratnih sredstev znaša 17.100.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo

Rok: je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5.9.2013, morebitni ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG na naslovu: http://www.mg.gov.si/, najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.

Dodatne informacije:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kontaktni osebi: mag. Jani Turk, E-mail: jani.turk@gov.si in Uroš Habjan, E-mail: uros.habjan@gov.si, Faks: (01) 400-33-99.

Razpisna dokumentacija:
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh: http://www.mg.gov.si/ v rubriki razpisi. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom, po faksu 01/400-33-99 ali po elektronski pošti na naslovih: jani.turk@gov.si in uros.habjan@gov.si do objave o porabi sredstev.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011053.pdf

Vir: Uradni list RS, Št. 53, Datum: 1.7.2011, Stran: 1589

Sorodni članki: