Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2012

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro podjetjih v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Investicija se mora izvajati na območju občin , ali .

Vlagatelj lahko kandidira na razpis samo z eno prijavo.

Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne sme biti začeta pred oddajo vloge na razpis. Za začetek izvajanja investicije oziroma prijavljene faze investicije se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti.

Upravičeni stroški so:

  • nakup zemljišč,
  • gradnja in nakup objektov,
  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so mikro podjetja in samostojni registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge in zadružne zveze registrirane po Zakonu o zadrugah. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje v letu 2012 znaša okvirno 387.639,00 EUR.

Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Rok: Rok za oddajo vlog je 9. 3. 2012, do 12. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro:

  • SVLR, Kontaktna oseba: Tina Bregar, Tel: (01) 320-13-64, E-pošta: tina.bregar@gov.si
  • Posoški razvojni center, Kontaktni osebi: Vesna Kozar, Tel: (05) 384-15-03, GSM: 031/381-692, E-pošta: vesna.kozar@prc.si in Nežika Kavčič, Tel: (05) 384-15-19, E-pošta: nezika.kavcic@prc.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko vlagatelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin, Tel: (05) 38-41-500) vsak delovni dan v času uradnih ur od 9. do 12. ure. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če vlagatelj na e-pošto: info@prc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internetnih naslovih: www.svlr.gov.si in www.prc.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 10. 2. 2012, Stran: 259

Sorodni članki: