Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva – Regionalni center za razvoj, Zagorje ob Savi

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v okvirni vrednosti 1.300.000,00 EUR, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50 % skupne vrednosti kreditov.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

  • nakup opreme-osnovnih sredstev,
  • nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov,
  • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.

Pogoji za sodelovanje: Na se lahko prijavijo samostojni , druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so člani Garancijske sheme za pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., , torej
  • so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
  • ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe po določbah Zakona o gospodarskih družbah,
  • imajo sedež dejavnosti na območju občin Litija, , , Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.

Razpisnik: Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do okvirno 15. 12. 2012.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.

Dodatne informacije: Regionalni center za razvoj, d.o.o., Tel: (03) 566-05-04, (03) 566-05-05, (03) 566-05-06.

Razpisna dokumentacija: Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36. Vloge lahko prosilcem posredujejo tudi preko e-pošte.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012032.pdf

Vir: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 4. 5. 2012, Stran: 888

Sorodni članki: