Kako izberemo ime podjetja

V zadnjem času opažamo znaten porast ustanovitev gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Po podatkih podjetja Bisnode d.o.o., ki vzdržuje spletno mesto Bonitete.si je bila samo v tem letu na novo registrirana  2.101 pravna oseba.
In kaj je tisto, po čemer dobimo prvi vtis o določeni firmi? Jasno, njeno ime! Šele kasneje lahko pridobimo dodatne podatke, ki nam razjasnejo s čim se določeno podjetje ukvarja, kje je locirano, ipd. (ali ) je torej eden izmed najpomembnejših dejavnikov podjetniške znamke in njenega stika s svetom.

Ime podjetja in vaša prepoznavnost
In ravno zato moramo biti pri izbiri imena svojega bodočega posla, podjetja še posebej pozorni. Ime brez pomena, brez povezljivosti z neko zgodbo iz ozadja, brez tistega, kar ga dela edinstveno, je dokaj neuporabna beseda. Brez dvoma lahko rečemo, da je dobro ime takšno, ki nosi sporočilo samo po sebi, ali pa je spodbuda v pravi smeri razmišljanja, ko govorimo o asociacijah. Dobro ime namreč sproži asociacije, prikliče zgodbe, sproži ter spodbuja. Dejstvo je, da nam mora biti všeč, da ga radi ”nosimo”, kakor tudi da mora biti zgovorno in tako privlačno tudi za trg, na katerem mislimo delovati. Imena ne gre torej izbrati samo ”po občutku”. Z najemom strokovnjaka, ki nam svetuje, skoraj ne moremo zgrešiti, saj nam lahko le-ta profesionalno pomaga do pravega imena.
Preden torej zakorakate na trg s čim novim ali drugačnim, si vzemite čas in dobro premislite, kaj želite doseči, koliko časa mislite biti prisotni na trgu, na katere trge se mislite podati, kdo bodo vaši kupci, kakšno cenovno politiko boste ubrali, kakšno promocijo boste imeli in tako dalje.

Zakaj je ime pomembno?
Ime je v vsakem pogledu pomembno. Ponavadi si koga, ki ga prvič srečamo, zapomnimo prav po imenu. Vtis, ki ga je to prvo srečanje naredilo na nas, povezujemo neposredno z imenom. Podobna zgodba se odvije tudi z imenom organizacijske znamke (podjetja). Ime je najvidnejši ter slišni dejavnik in se pojavlja pravzaprav povsod, kjer je kakršnakoli povezava s podjetjem. Dobro ime je portret tistega, ki ga nosi. Odraža njegovo osebnost, v množici ga naredi različnega od drugih in je zapomljivo. Skratka, ime pomeni identiteto, individualnost, diferenciacijo in prepoznavnost.

Pomen kakovosti imena
Kakovost imen merimo z različnimi parametri, ki so odvisni od tega, komu je ime namenjeno in kje se bo uporabljalo ter kaj naj bi sporočalo. Osnove (slabe) kakovosti imena najdemo v naslednjih dejavnikih: slaba izgovorljivost, brezpomenskost, težavno črkovanje, nezapomljivost, neprimernost, običajnost, neaplikabilnost in tako naprej. Vse našteto pomeni, da slabo ali neprimerno ime ne pove veliko ali skoraj ničesar o tistem, ki ga nosi. Samo pomislite, koliko denarja in truda je potem dodatno treba vložiti, da potrošnikom pojasnite, da se vaše podjetje imenuje na primer KALABRAT!

Sestava imena (firme) d.o.o.
Vsako podjetje si določi DOLGO in KRATKO ime.
Obvezne sestavine dolgega imena d.o.o.: Imaginarno ime, dejavnost, d.o.o
PRIMERI – dolgo ime:
PROFO, poslovne storitve, d.o.o.
KORENČEK, trgovina s sadjem in zelenjavo, d.o.o.
TRDI TEMELJI, agencija za prodajo nepremičnin, d.o.o.
Kratko ime je ime brez dejavnosti: PROFO d.o.o., KORENČEK d.o.o., TRDI TEMELJI, d.o.o.
Imaginarno ime (firma) mora biti v Slovenskem jeziku ali …
Ime MORA biti v slovenskem jeziku ALI v enem izmed mrtvih jezikov (latinščina, esperanto, stara grščina)! Dovoljena je tudi uporaba kratic ali izmišljenih besed / imen. Ime lahko (ne glede na dovoljeno uporabo mrtvih jezikov) vsebuje le črke slovenske abecede (izjeme najdete v nadaljevanju).

Ime se mora jasno razlikovati od drugih
Ime družbe se MORA jasno razlikovati od vseh drugih družb. Če temu ni tako, lahko:

  • registrski organ zavrne predlog za vpis firme v register ter
  • podjtje, ki je že registrirano s podobnim imenom, lahko zahteva opustitev firme, njen izbris in odškodnino.
    Podrobna razlaga z izjemamami

Firma je ime, s katerim družba posluje, vendar pa si le-tega ne morete kar tako izmisliti, ampak je potrebno pri tem upoštevati nekatera zakonska določila. V firmi mora biti oznaka, ki nakazuje dejavnost družbe. Firma ima lahko dodatne sestavine, ki družbo podrobneje označujejo, ki pa ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali obsega poslovanja ali da bi utegnilo priti do zamenjave s firmo ali znakom razlikovanja druge osebe ali bi kršile pravice drugih oseb.
Ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij. Besedo Slovenija ali njene izpeljanke in kratice ter zastavo in grb Republike Slovenije je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije. Dovoljenje vlade ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti je potrebno tudi zato, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski). Ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem; če je že umrla, pa z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi, ter z dovoljenjem ministra ali ministrice, pristojnega za javno upravo. Firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, vsebujejo znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca, ali vsebujejo ali posnemajo uradne znake.
Družba mora pri svojem poslovanju uporabljati firmo v obliki, v kakršni je vpisana v register, uporablja pa lahko tudi skrajšano firmo, ki vsebuje vsaj sestavino, po kateri se firma družbe razlikuje od firm drugih družb, in oznako, za kakšno družbo gre. Skrajšana firma se vpiše v register. Firma mora biti v slovenskem jeziku. Prevod firme v tuj jezik se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku. V firmi se lahko uporabljajo besede v tujem jeziku, če ustrezajo firmam, imenom ali priimkom družbenikov, ki so sestavni del firme, ustrezajo registriranim blagovnim ali storitvenim znamkam, gre za domišljijska poimenovanja, ki ne vsebujejo tujih črk, ali gre za mrtvi jezik.
Firma družbe se mora jasno razlikovati od firm vseh drugih družb. Če ima družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo ali komplementar komanditne družbe, čigar priimek je del firme, enak priimek, kot je že vsebovan v prej registrirani firmi druge družbe z neomejeno odgovornostjo ali komanditne družbe, mora v firmo vnesti sestavino, po kateri se bo njegova firma jasno razlikovala od že registriranih firm.

Sestava imena (firme) s.p.
Vsako podjetje si določi DOLGO in KRATKO ime.
Obvezne sestavine dolgega imena s.p. so: Dejavnost, ime priimek, s.p.
PRIMERI dolgo ime:
Turistična agencija, Janez Posvetnik, s.p.
Trgovina z obutvijo, Helena Škorenjčeks.p.
Finančne storitve, Boris Keš s.p.

Kratko ime je ime brez dejavnosti: ime priimek s.p.
Samostojni podjetnik lahko pred obvezne sestavine dolgega in kratkega imena postavi tudi imaginarno oz. izmišljeno ime.
(pravila glede imaginarnega imena najdete v nadaljevanju).
PRIMERI (dolgo ime + dodano imaginarno ime, ki ni obvezno):
SVET, Turistična agencija, Janez Posvetnik, s.p.
SALONAR, Trgovina z obutvijo, Helena Škorenjčeks.p.
RAČUN, Finančne storitve, Boris Keš s.p.

Več o začetku podjetniške poti, registraciji s.p., ustanovitvi d.o.o., kakor tudi o pripravi poslovnega načrta in ostalih podjetniških funkcijah si lahko preberete na spletnih straneh Računovodstva Vitago, pod rubriko Svet podjetništva.

Sorodni članki: