Kako napisati uspešno prijavo na razpis za evropski denar

european-union-moneySlovenski start-upi imajo poleg nacionalnih razpisov za na voljo tudi centralizirane razpise neposredno prek Evropske komisije za podporo mladih podjetij. Na kaj je potrebno paziti pri pisanju prijave in katere so najpogostejše napake prijaviteljev?

v okviru programa »« () objavlja razpise namenjene tudi mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). je program EU za raziskave in , ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Obenem je potrebno izpostaviti, da gre za najpomembnejši program za izvajanje strategije Unije inovacij ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti Evropske unije v obdobju do leta 2020.

programa bodo namenjena sofinanciranju projektov raziskav in inovacij, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je skoraj 80 milijard EUR, poseben poudarek pa je namenjen tudi MSP-jem, saj Evropska komisija že dlje časa izpostavlja, da so MSP-ji hrbtenica evropskega gospodarstva.

Kaj pomeni »dobra prijava«

Prijavitelj mora v prvi vrsti izhajati iz želje po dejanski realizaciji ideje, ki jo prijavlja. To tudi pomeni, da mora dobro sovpadati z dolgoročno strategijo in dvigom konkurenčnosti MSP oz. prijavitelja. Prav tako je zelo pomembno, da se zagotovi usklajenost ciljev projekta s poslovnimi cilji podjetja. V naslednjem koraku je potrebno identificirati najustreznejši razpis in prijavo prilagoditi vplivom (»impact«), ki izhajajo iz delovnega programa in teme na katero se prijavlja.

Vsak rezultat projekta mora izkazati jasno dodano vrednost za ciljne skupine, ki jih projekt naslavlja. Še tako inovativen rezultat ni vreden nič, če ne rešuje določene težave. Vsi evropski in preko njih dodeljena finančna sredstva so usmerjeni v razvoj družbe (gospodarski, socialni, okoljski …). Dodeljena sredstva so javna in izvirajo iz davkoplačevalskih »žepov«. Posledično je upravičeno pričakovanje javnosti, da se pozitivni učinki projektov čim hitreje odrazijo v našem vsakdanjem življenju.

O iskanju partnerjev

Če razpis zahteva konzorcij več partnerjev, je zelo pomembno, da se ustrezne partnerje poišče vnaprej in ne šele tik pred rokom prijave ter da projekt razvijate v sodelovanju. Ustreznost partnerjev zagotovite tako, da najprej pripravite seznam lastnosti (znanj, kompetenc, referenc), ki jih morajo vaši bodoči partnerji posedovati. Potem poskusite identificirati tiste organizacije, ki ustrezajo kriterijem.

Ocenjevalec bo pri konzorciju ocenjeval predvsem usklajenost in multidisciplinarnost partnerjev ter reference in veščine posameznih članov ekipe. Tako kot pri predstavitvi pred , mora prijavitelj tudi pri tovrstnih finančnih virih dokazati, da ima ekipo, ki poseduje vse veščine in znanja, potrebna za uresničitev predlaganega projekta.

O inovativnosti

Ideja, ki jo prijavljate, mora biti zelo inovativna. je seveda zelo širok in velikokrat že kar zlorabljen pojem, a EC ima zelo jasno definicijo inovativnosti, ki je običajno razložena tudi v razpisni dokumentaciji. V okviru razpisa SME Instrument, ki je trenutno eden najbolj zanimivih za MSP, se pričakujejo predvsem disruptivne inovacije, tako pri novih tehnologijah, kot tudi inovativnih poslovnih modelih (tukaj navajajo primere kot so Airbnb, Spotify in Uber).

O jeziku

Jezik prijave naj bo na eni strani čim bolj preprost ter na drugi ravno dovolj prepričljiv pri uporabi »evropske« terminologije, da dokaže določeno mero poznavanja trendov na evropski ravni. Vsebina naj bo predvsem jasna, jedrnata in konsistentna v celotni prijavi, pri čemer se uporablja raje krajše stavke. Zavedati se morate, da ocenjevalci na dan preberejo okoli 6 prijav, ki obsegajo do 30 strani in tako težko sledijo preveč kompleksnim strukturam, še posebej če niso ravno »domači« v industriji, ki jo prijava pokriva.

Kdaj podjetje dobi sredstva

Ko je projekt odobren, podjetje pridobi del sredstev vnaprej (za razliko od nekaterih drugih razpisov, kjer morajo podjetja sredstva zalagati sama). V primeru faze 1 SME Instrumenta je to 40 % odobrenega zneska, pri fazi 2 pa se ta delež individualno dogovori.

SME Instrument – najbolj »vroč« razpis za MSP-je

Trenutno je aktualen za MSP-je, t.i. »SME Instrument« (MSP Instrument), katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah, pomagati MSP-jem pri raziskavah in inovacijah, ki nosijo določeno tveganje kot tudi stimulirati podjetja pri inovacijah z visokim potencialom.

Več informacij

Prijave možne v treh fazah

SME instrument je razpisan v treh različnih fazah. V prvi fazi prijave je predmet razpisa študija izvedljivosti, ki traja do 6 mesecev. Odobreni prijavitelji lahko prejmejo 50.000 €.

V drugi fazi je predmet razpisa izdelek ali tehnologija, pripravljena za na trg. Vrednost celotnega projekta se giblje med 715.000 € in 3,5 mio €, pri čemer EC sofinancira 70% vrednosti, projekt pa lahko traja od 12 do 24 mesecev.

Tretja faza SME instrumenta ne prinaša neposredne finančne podpore temveč predvsem , dostop do mreže zasebnih investitorjev ter nadaljnjo podporo pri razvoju preko storitev mreže Enterprise Europe Network.

Kdo se lahko prijavi

SME Instrument je namenjen so-financiranju projektov od pilotne faze do trga. Na razpis se lahko prijavijo tudi posamezna MSP. Predložiti morajo projektno prijavo (na 10-ih straneh za fazo 1 in 30-ih straneh za fazo 2), ki izkazuje zelo visoko stopnjo inovativnosti ter ustrezno utemeljiti potencial rasti, globalni domet ter sposobnost izvedbe.

Ideje lahko pokrivajo naslednja področja: IKT, nanomateriali, biotehnologija, vesolje, bio-, zdravje, transport, klimatske spremembe, e-uprava, varnost.

Financirajo se predvsem inovacijske aktivnosti (razvoj, demonstracijski projekti, replikacija na trgu), v manjšem obsegu pa raziskovalne aktivnosti. To pomeni, da mora produkt v času prijave dosegati že tehnološko raven 6 (TRL) oziroma raven prototipa (TRL).

Najpogostejše napake prijaviteljev na SME Instrument

SME Instrument je močno naravnan h komercializaciji raziskovalnih rezultatov in podpira zgolj ideje z zelo jasno opisano in dobro utemeljeno strategijo razvoja in vstopa na globalen trg. Prijavitelj mora že v fazi prijave izkazati zelo dobro poznavanje trga ter potenciala predstavljene .

Konkurenčnost pri prijavah je zelo visoka, tako da mora prijava za uspešen doseg praga doseči kar 13 od 15 točk in da sta jasna strategija komercializacije in posledičen vpliv na širšo družbo ključnega pomena za uspeh. Ocenjevalci velikokrat ne poznajo področja dela prijavitelja, zato je zelo pomembno, da jih le-ta zna prepričati z zelo dobrim poznavanjem trga (velikost trga, rast, potencial, končni uporabniki in kupci, konkurenca), z jasno izdelano strategijo vstopa na trg (vključno z intelektualno lastnino, poslovnim modelom in potrebnimi partnerstvi/deležniki na trgu) ter z znanstveno odličnostjo in kompetentno ekipo za uspeh.

Glavne napake prijaviteljev se pokažejo predvsem pri nejasno izdelani ideji (prijava zgolj zaradi pridobitev sredstev), nizki inovativnosti projekta (prenizke ambicije), pomanjkanju razumevanja namena razpisa in njegovih pravil, slabem poznavanju trga in trendov na trgu ter slabem ali sploh nepoznavanju konkurence in svojih konkurenčnih prednosti, preveliki osredotočenosti na tehnični opis rešitve in premajhnem poudarku na učinku rešitve na nivoju družbe ter največkrat prevelikem poudarku na raziskovanju namesto na poslovni in komercialni utemeljitvi (razpis podpira dejavnosti, ki so bližje trgu).

Slovenija je po statistiki med prvimi po številu oddanih prijav, a žal precej pri repu po uspešnosti. Vendar to ni posledica nizke kvalitete idej in pomanjkanja znanja, temveč zgolj zaradi nekoliko nespretnosti in nepoznavanja pravil igre ter pomanjkanja časa in truda, ki sta potrebna za kvalitetno pripravljeno prijavo.

Vir: http://www.startaj.si/, 17. 4. 2015, Avtor: Nina Mazgan

Sorodni članki: