Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev

16.12.2009 0

Danes si poglejmo, na kaj moramo biti pozorni pri amortizaciji neopredmetenih osnovnih sredstev?

Kaj zajemajo neopredmetena osnovna sredstva?

Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo:

 • dolgoročno odložene stroške razvijanja,
 • usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva,
 • naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter
 • naložbe v dobro ime prevzetega podjetja.

Za neopredmeteno sredstvo se:

 • v knjigovodskih razvidih izkazujejo:
  • posebej nabavna vrednost oziroma prevrednotena nabavna vrednost,
  • posebej amortizacijski popravek vrednosti in
  • posebej nabrana izguba zaradi oslabitve,
  • v bilanci stanja
Preberi do konca - Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev

Neopredmetena sredstva

Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. Praviloma je neopredmeteno dolgoročno sredstvo. Neopredmetena sredstva, katerih posamične vrednosti ne presegajo 5oo EUR, se lahko štejejo kot strošek v obdobju, v katerem jih podjetje pridobi.

Neopredmetena osnovna sredstva so le tista neopredmetena dolgoročna sredstva, ki soustvarjajo poslovne zmogljivosti in niso zgolj postavke dolgoročnih časovnih razmejitev (patenti, licence, blagovne znamke in podobno).

Za pripoznanje posameznega sredstva kot neopredmetenega sredstva morata biti izpolnjena dva pogoja in za nekatere …

Preberi do konca - Neopredmetena sredstva